HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2020, 23

Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.05.2020 nr 96

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja tulumaksuseaduse § 19 lg 5 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab valla eelarvest makstava õppestipendiumi (edaspidi stipendium) taotlemise, maksmise, peatamise, tagastamise tingimused ja korra.

  (2) Stipendiumi eesmärk on toetada ja motiveerida Märjamaa vallale (edaspidi valla) oluliste erialade õppureid kindlustamaks vajalike spetsialistide olemasolu.

  (3) Stipendiumi taotletakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

  (4) Stipendiumide määramine, maksmine, maksmise peatamine ja lõpetamine ning järelevalve on Märjamaa vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pädevuses.

§ 2.   Stipendiumi maksmise tingimused

  (1) Stipendiumi makstakse isikule, kes vastab järgmistele tingimustele:
  1) taotleja töö- või ametikoht on valla ametiasutuses või vallavalitsuse hallatavas asutustes;
  2) taotleja omandab taotlemise ajal kutse-, kõrgharidust või akadeemilist kraadi;
  3) taotleja töötab vähemalt 0,5 töö- või ametikoha koormusega.

  (2) Töö- või ametikohana käesolevas määruse mõistes käsitletakse:
  1) töötamist valla ametiasutuses;
  2) töötamist vallavalitsuse hallatavas asutuses.

  (3) Kõrgharidusena käesoleva määruse mõistes käsitletakse kõrgharidust ülikooliseaduse tähenduses.

  (4) Kutseharidusena käesoleva määruse mõistes käsitletakse kutsekeskharidust Eesti Vabariigi haridusseaduse tähenduses.

  (5) Stipendiumi on võimalik taotleda täiskoormusega õppes õpitava eriala nominaalõpiaja jooksul.

§ 3.   Stipendiumi suurus ja toetuse maksmise periood

  (1) Stipendiumit makstakse 40% stipendiumi määramise aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuu töötasu alammäärast.

  (2) Stipendiumi määratakse üheks õppeaastaks. Stipendiumi makstakse õppe toimumise ajal üldjuhul septembrist juunini (kaasa arvatud).

§ 4.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Vallavalitsus kuulutab välja konkursi stipendiaatide leidmiseks näidates ära erialad, mille õppureid kandideerima oodatakse. Konkursi teade avaldatakse Märjamaa Nädalalehes ja valla kodulehel.

  (2) Stipendiumi taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane taotlus (määruse lisa) hiljemalt 15. septembriks. Taotluses taotleja kinnitab, et vastab stipendiumi maksmise tingimustele ja on tutvunud stipendiumi maksmise, peatamise ja tagastamise tingimustega.

  (3) Stipendiumi taotlusele lisatakse õppeasutuse tõend õppima asumise kohta.

  (4) Stipendiumi taotleja on kohustatud esitama vallavalitsusele viivitamatult andmed taotluses märgitud töö- või teenistuskoha muutuse, akadeemilise puhkuse, eksmatrikuleerimise või muu asjaolu kohta, mis annab aluse stipendiumi peatamiseks või lõpetamiseks.

§ 5.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumi määramise või keeldumise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaja möödumist.

  (2) Stipendiumi taotlusi menetleb vallavalitsuse volitatud ametnik, kellel on vajaduse korral õigus ja kohustus kontrollida taotluses esitatud andmeid, hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Vallavalitsus otsustab stipendiumi andmise oma korraldusega.

  (4) Motiveeritud otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta tehakse teatavaks viie tööpäeva jooksul.
Vallavalitsus sõlmib isikuga lepingu ühe kuu jooksul otsuse tegemisest arvates. Lepingus sätestatakse:
  1) stipendiumi suurus;
  2) stipendiumi saaja (edaspidi stipendiaat) kohustus töötada valla ametiasutuses või vallavalitsuse hallatavas asutuses õpitud erialal vähemalt kolm aastat kutse-, kõrghariduse või akadeemilise kraadi omandamisest alates;
  3) stipendiaadi kohustus tagastada saadud stipendium täies mahus lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel;
  4) vajadusel muud tingimused.

§ 6.   Stipendiumi maksmine

  (1) Stipendiumi makstakse igakuiselt eeldusel, et isik vastab käesolevas määruses sätestatud stipendiumi maksmise tingimustele.

  (2) Stipendiumi makstakse stipendiaadi taotluses märgitud pangakontole järgneva kuu 10-daks kuupäevaks

§ 7.   Stipendiumi maksmise peatamine

  (1) Stipendiumi ei maksta:
  1) rasedus- ja sünnituspuhkuse ja lapsehoolduspuhkuse ajal;
  2) aja- või asendusteenistusekohustuse täitmisel;
  3) õpingutest võetud akadeemilise puhkuse ajal.

  (2) Stipendiaat teavitab vallavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 10 tööpäeva enne rasedus- ja sünnituspuhkusele, lapsehoolduspuhkusele, akadeemilisele puhkusele või aja- või asendusteenistuskohustuse täitmisele minekut.

  (3) Lapsehoolduspuhkuse või akadeemilise puhkuse katkestamisest või aja- või asendusteenistusest vabastamisest enne aja- või asendusteenistuse tähtaja lõppemist teavitab stipendiaat vallavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Stipendiumi maksmise peatumise asjaolude äralangemisel jätkatakse stipendiumi maksmist vastavalt lepingule.

  (5) Stipendiumi maksmise peatamine ja selle maksmise jätkamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 8.   Stipendiumi maksmise lõpetamine

  Stipendiumi maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega, kui stipendiaat ei vasta käesoleva määruse § 2 lõikes 1 toodud tingimustele või ei täida § 4 lõikes 4 sätestatud kohustust.

§ 9.   Stipendiumi tagasinõudmine

  (1) Stipendiaat on kohustatud tagasi maksma talle väljamakstud stipendiumi, kui tema pidev töötamine valla ametiasutuses või vallavalitsuse hallatavas asutuses lõpeb enne kolme aasta möödumist kooli lõpetamisest. Töötamine loetakse pidevaks stipendiaadi püsiva töövõimetuse ajal.

  (2) Vallavalitsuse volitatud ametnik esitab stipendiumi tagasimaksmiseks kohustatud isikule stipendiumi tagasimaksmise teatise ühe kuu jooksul stipendiaadi töölepingu või teenistussuhte lõppemisest teadasaamisest.

  (3) Stipendium tuleb maksta tagasi stipendiumi tagasimaksmise teatise esitamisest alates kuue kuu jooksul.

  (4) Stipendiaat on kohustatud tagastama temale makstud stipendiumi:
  1) töölt või teenistusest vabastamisel omal algatusel enne kolme aasta möödumist kutse-, kõrghariduse või akadeemilise kraadi omandamisest;
  2) töölt või teenistusest vabastamisel tööandja algatusel töötajast või ametnikust tingitud põhjustel enne kolme aasta möödumist kutse-, kõrghariduse või akadeemilise kraadi omandamisest;
  3) valeandmete esitamisel.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 19.02.2008 määrus nr 89 „Märjamaa valla õppestipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa Märjamaa valla õppestipendiumi taotlus

/otsingu_soovitused.json