HaridusKool

Teksti suurus:

Kadrina valla koolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2024, 9

Kadrina valla koolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 15.05.2024 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Hoolekogu moodustamise kord ja töökord (edaspidi kord) reguleerib Kadrina valla munitsipaalkoolide (edaspidi eraldi Vohnja Lasteaed-Algkool, Kadrina Keskkool või koos nimetatuna kool) hoolekogusse liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogu koosseisude kinnitamist ja hoolekogu töökorda.

§ 2.   Hoolekogu ülesanne

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel antud õigusaktides pandud ülesandeid.

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Vohnja Lasteaed-Algkooli hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli, teine lasteaia õpetajaid, neli lastevanemate esindajat. Hoolekogu koosseisu kuulub üks vilistlaste ja üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Kadrina Keskkooli hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja, õpilaste esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi osa õpetajaid, põhikooli iga kooliastme kohta üks vanemate esindaja ning gümnaasiumi astme kohta üks vanemate esindaja. Hoolekogu koosseisu kuulub kaks vilistlaste ja üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (3) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ning volikogu esindajaks ei tohi olla sama kooli töötaja.

2. peatükk Hoolekogu liikmete valimine 

§ 4.   Esindajate valimise üldpõhimõtted

  (1) Esindaja valimisel saab kandidaadiks olla iga esindajat valiva kogukonna liige.

  (2) Esindaja valimine otsustatakse hääletamise teel lihthäälteenamusega.

  (3) Esindaja valimisel otsustatakse esindajaks olemise aja kestus.

  (4) Esindaja valimine protokollitakse. Kooli toetava organisatsiooni esindaja ja vilistlaste esindaja nimetamist ei pea protokollima.

§ 5.   Vanemate esindaja

  Kooli õpilaste ja lasteaia vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad lastevanemate koosolekul või elektroonilise hääletamise teel. Kui hoolekogu otsustab korraldada vanemate esindajate valimise elektroonilise hääletamise teel, kinnitab ta tulemuste väljaselgitamise põhimõtted.

§ 6.   Vilistlaste esindaja

  (1) Kooli direktor teeb ettepaneku kooli vilistlastele või organiseerunud vilistlaste organisatsioonile esindaja nimetamiseks hoolekogusse.

  (2) Kooli vilistlaste esindaja esitab kooli direktorile esindajaks valitud isiku andmed.

§ 7.   Kooli toetavate organisatsioonide esindaja

  (1) Kooli direktor teeb ettepaneku kooli toetava organisatsiooni esindaja nimetamiseks hoolekogusse.

  (2) Kooli toetav organisatsioon nimetab enda esindaja kooli hoolekogusse ja esitab direktorile esindajaks
määratud isiku andmed.

§ 8.   Kooli õpilaste esindaja

  (1) Kadrina Keskkooli hoolekogusse valib õpilaste esindaja kooli õpilasesindus.

  (2) Õpilasesinduse juht esitab kooli direktorile esindajaks valitud õpilase andmed.

§ 9.   Kooli õppenõukogu esindaja

  (1) Kooli õppenõukogu valib oma esindaja hoolekogusse õppenõukogu koosolekul.

  (2) Kooli õppenõukogu esindajaks võib olla kooli õppenõukogu iga liige, välja arvatud õpetaja, kes oma ametikoha järgselt kuulub kooli juhtkonda või asendab direktorit tema eemalviibimise ajal.

§ 10.   Volikogu esindaja

  Volikogu nimetab oma esindaja kooli hoolekogusse volikogu uue koosseisu volituste alguses kuni volikogu volituste lõppemiseni. Kui esindaja volitused lõpevad enne volikogu volituste lõppemist, nimetab volikogu uue esindaja.

3. peatükk Hoolekogu moodustamine 

§ 11.   Esindajate andmete esitamine

  (1) Kooli direktor esitab õppeaasta alguses hiljemalt 15. oktoobriks Kadrina Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) hoolekogusse valitud esindajate andmed.

  (2) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad.

§ 12.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus kooli direktori ettepanekul.

  (2) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste või lasteaia laste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) õppenõukogu esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  5) esindajaks, v.a õpetajate esindajaks valitud isiku tööle asumisel koolis, mille hoolekogu liige ta on;
  6) esindaja kirjaliku avalduse alusel.

4. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 13.   Hoolekogu juhtimine

  (1) Hoolekogu tegevust juhib hoolekogu esimees, keda asendab tema äraolekul kõigis küsimustes aseesimees.

  (2) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine toimub oma liikmete hulgast hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega avalikul hääletamisel.

  (3) Hoolekogu esimehe volitused lõpevad ennetähtaegselt, kui üle poole hoolekogu liikmetest esitavad hoolekogu koosoleku päevakorda kirjalikult sellekohase avalduse.

§ 14.   Hoolekogu töövorm ja tegevuse planeerimine

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles määratakse tegevuse eesmärgid, töökava ja tähtajad.

  (3) Kooli hoolekogu annab direktori esitatud järgmise aasta eelarveprojekti kohta arvamuse või soovituse hiljemalt jooksva aasta 15. novembriks.

  (4) Hoolekogu protokollid on kättesaadavad kooli koduleheküljel.

§ 15.   Hoolekogu koosoleku läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt üks kord õppeaasta kestel.

  (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (3) Koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord tehakse hoolekogu liikmetele ja koosolekule kutsutud isikutele teatavaks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt seitse tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul, kui see on vajalik kiire ja edasilükkamatu küsimuse lahendamiseks.

  (5) Erakorralise koosoleku toimumise aeg, koht ja kavandatud päevakord tehakse hoolekogu liikmetele ja koosolekule kutsutud isikutele teatavaks hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (6) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (7) Hoolekogu esimees korraldab koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamise ning asjakohaste materjalide eelneva tutvustamise hoolekogu liikmetele.

  (8) Hoolekogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (9) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe kutsel või loal.

  (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 51% hoolekogu liikmetest sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (11) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 16.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osa võtnud ja koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute nimed ja ettepanekud;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt seitsmendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu koosoleku protokollimise korraldab kooli direktor. Kooli asjaajamise eest vastutav töötaja sisestab seitsme tööpäeva jooksul hoolekogu koosoleku toimumisest hoolekogu protokolli dokumendiregistrisse.

  (5) Hoolekogu protokollid säilitatakse vastavalt kooli asjaajamise korrale.

§ 17.   Hoolekogu liikme õigused

  Igal hoolekogu liikmel on õigus:
  1) teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks ja muutmiseks;
  2) avaldada koosolekul arvamust;
  3) esineda arutatavates küsimustes selgitustega;
  4) teha otsuse suhtes ettepanekuid;
  5) jääda eriarvamusele, mis protokollitakse.

§ 18.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on avalik kui hoolekogu ei ole otsustanud teisiti. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused jõustuvad vastuvõtmisel.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

  (4) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks.

§ 19.   Otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu, selgitused ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

  (3) Hoolekogu liige teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu esimeest oma seisukohast. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt on üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu esimees. Protokolli märgitakse hoolekogu liikmetele antud vastamise tähtaeg, hoolekogu liikme vastuse tähtaeg ja vastuse sisu.

§ 20.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, kooli üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja määruste muutmine

  Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 30.04.2014 määrus nr 7 „Kadrina valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json