HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Teksti suurus:

Kadrina valla taidlus- ja huviringide toetamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2012, 5

Kadrina valla taidlus- ja huviringide toetamise kord

Vastu võetud 27.09.2007 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punktide 1 ja 2, paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, Vabariigi Valitsuse 10.07 2001 määruse nr 236 ”Ametikohtade loetelu ja lühendatud tööaja kehtestamine koolide ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”, Eesti Koorijuhtide Liidu 20. augusti 2007 soovitused „Koori- ja orkestrijuhtide palgakorralduse alused” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Kadrina valla (edaspidi valla) eelarvest taidlus- ja huviringide tegevuse toetamise tingimused ja kord.

  (2) Käesolev määrus ei reguleeri valla huvikoolide ja üldhariduskoolide ringijuhtide töö tasustamist ja tegevuste finantseerimist.

  (3) Toetuse andmise eesmärgiks on toetada ja arendada valla elanike rahvamuusika ja rahvakunsti alaseid tegevusi vabaaja sisustamisel ja valla esindamisel ning luua juriidilised eeldused ringijuhtide töö tasustamiseks, mis vastaksid ringijuhtide kvalifikatsioonile, töö mahule ja tulemuslikkusele.

  (4) Käesolevas määruses loetakse taidlus- ja huviringiks järgmisi tegevusi:
  1) laulukoor - minimaalselt 12 osalejat;Sisu teksti vaikimisi tekst
  2) lauluansambel - minimaalselt 3 osalejat;
  3) rahvatantsurühm – minimaalselt 8 osalejat;
  4) rahvamuusikaansambel (sh kapell) – minimaalselt 4 osalejat;
  5) orkester – minimaalselt 4 osalejat.
  6) näite-, kunsti-, käsitöö- ja muu nimetamata taidlus- või huviring – minimaalselt 4 osalejat;

  (5) Vald võib toetada taidlus- ja huviringe :
  1) Ringijuhi, klaverisaatja ja dirigendi (edaspidi ringijuhi) töö tasustamisel;
  2) tegevuskulude katmisel, milleks võib olla ringijuhi täiendkoolitus, ürituste korraldamine, üritustel osalemine sh. transpordikulud (eelkõige valda esindavatel üritustel vallas ja väljaspool), inventari ja tarvikute soetamine.

§ 2.   Ringijuhtide töö tasustamise alused

  (1) Ringijuhtide töö tasustamisel kasutatakse Kadrina Vallavolikogu poolt valla huvikooli ringijuhtidele kehtestatud kuupalga alammäärasid ja sellest lähtuvaid tunnitasu alammäärasid.

  (2) Täistööajaga töötavaks ringijuhiks loetakse üldtööajaga 35 tundi nädalas ning sealhulgas vahetu ringijuhendamisega 24 tundi nädalas töötavat isikut, kellel on vähemalt keskharidus.

  (3) Üldjuhul on ringijuhtide töötasu arvestamise aluseks 9 kuud aastas.

  (4) Koori-, orkestri-, tantsujuhi või rahvusliku käsitööalase kutsekvalifikatsiooni kategooria omamise korral võib maksta ringijuhile 10 % lisatasu vastavalt temale ringijuhina arvestatud kuupalgamäärast.

§ 3.   Ringide toetamise taotlemine

  (1) Valla eelarvest toetatakse ringi tegevust, mis on tegutsenud vähemalt üha aasta.

  (2) Ringile võib toetust taotleda mittetulundusühing, valla asutus või organisatsioon, mille all ring tegutseb.

  (3) Taotlusele peab olema lisatud:
  1) andmed ringijuhi kohta, mis tõendavad tema haridustaset;
  2) ringis osalejate nimekiri;
  3) ringi töögraafik (nädala töökoormus ja –sagedus);
  4) aasta tegevusplaan (sh esinemised, konkursid jt. üritused);
  5) muud olulised dokumendid.

  (4) Taotlused esitatakse Kadrina Vallavalitsusele toetuse maksmise aastale eelneva aasta

  (5) Vastavalt nõuetele vormistatud ja tähtajaliselt esitatud taotlused vaatab Kadrina Vallavolikogu kultuurikomisjon läbi ja esitab hiljemalt 15. oktoobriks Vallavalitsusele ettepanekud taotluste rahastamiseks.

§ 4.   Toetuse eraldamine

  Kadrina Vallavalitsus kinnitab iga ringi rahastamise tulenevalt käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikest 5, sõlmides mittetulundusühingu esindajaga või asutuse juhiga või organisatsiooni (ringi) juhiga sihtotstarbelise toetuse eraldamise lepingu, milles on ära toodud ringi rahastamise arvestuslikud alused, maht ning osalemine valla üritustel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008.

Ain Suurkaev
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json