HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Kadrina Kunstidekooli laste vastuvõtu, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2012, 7

Kadrina Kunstidekooli laste vastuvõtu, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 27.09.2007 nr 55

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse paragrahvi 13 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Kadrina Kunstidekooli laste vastuvõtu, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaarvamise kord.

  (2) Arvestust laste vastuvõtmise ja väljaarvamise üle peab kooli direktor.

  (3) Kooli vastuvõtmisel eelistatakse esmajärjekorras Kadrina valla lapsi.

  (4) Väljaspool Kadrina valda elavaid lapsi võib vastu võtta vabade kohtade olemasolul.

§ 2.   Kooli vastuvõtu kord

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem (hooldaja) vormikohase avalduse, milles märgitakse:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg;
  2) lapse ema ees- ja perekonnanimi, telefon;
  3) lapse isa ees- ja perekonnanimi, telefon;
  4) lapse registrijärgse elukoha andmed ja telefon;
  5) üldhariduskool ja klass, kus laps õpib.

  (2) Alaliselt väljaspool Kadrina valda elavate laste vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lisaks avaldusele garantiikirja elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma oma territooriumil alaliselt elava lapse õpilaskoha maksumuse vastavalt Kadrina valla poolt kinnitatud õpilaskoha maksumusele ja selle alusel esitatavale arvele.

  (3) Garantiikirja puudumisel on alaliselt väljaspool Kadrina valda elava lapse lapsevanem kohustatud tasuma õpilaskoha maksumuse vastavalt Kadrina valla poolt kinnitatud õpilaskoha maksumusele ja selle alusel esitatavale arvele.

  (4) Avaldused registreerib kooli direktor nende laekumise järjekorras.

  (5) Kooli direktor komplekteerib ja kinnitab kooli õpperühmad hiljemalt 15. septembriks.

  (6) Kooli vastuvõtmine toimub vastuvõtukatsete alusel. Vastuvõtukatsed toimuvad üldjuhul pärast õppeaasta lõppu koolivaheaja esimesel nädalal. Otsus kooli vastuvõtmise kohta kinnitatakse enne uue õppeaasta algust.

  (7) Kooli direktor esitab kooli vastu võetud laste nimekirja Kadrina Vallavalitsusele ühe nädala jooksul selle kinnitamisest alates.

  (8) Vastuvõtmine muusikaosakonna ettevalmistusklassi:
  1) ettevalmistusklassi võetakse üldjuhul 6-7 aastaseid lapsi (noorema või vanema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjoni ettepanekul kooli õppenõukogu);
  2) lapse astumiseks ettevalmistusklassi esitab lapsevanem (hooldaja) vormikohase avalduse;
  3) lapsed võetakse vastu vastuvõtukatseteta.

  (9) Vastuvõtmine muusikaosakonna põhikooli klassi:
  1) põhikooli võetakse vastu üldjuhul 7-8 aastaseid üldhariduskoolis õppivaid lapsi (noorema või vanema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjoni ettepanekul ja arvestades põhipilli iseärasusi kooli õppenõukogu);
  2) vastuvõtukatsete korraldamiseks moodustatakse direktori käskkirjaga vastuvõtukomisjon, kuhu kuuluvad lisaks direktorile koolis töötavad õpetajad.

  (10) Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaati viiel alal:
  1) laulmine
  2) rütmikatse
  3) helide järelelaulmine (tabamine)
  4) mälukatse
  5) harmoonilise kuulmise katse

  (11) Vastuvõtmine kunstiosakonna põhikooli klassi:
  1) põhikooli võetakse laps vastuvõtukatsete alusel ja õpilaskandidaati hinnatakse kolme hindega:
- kahe eri tehnikas kodus ettevalmistatud töö eest eraldi hinnetega;
- kohapeal valmistatud töö eest.

  (12) Katsetel saadud koondhinne arvutatakse saadud hindepallide keskmisena .

  (13) Kunstiosakonna ettevalmistusklassi õppima asumisel vastuvõtukatseid ei toimu.

  (14) Koolis tegutsevad rahvatantsuringid. Rahvatantsuringi vastuvõtmisel vastuvõtukatseid ei ole.

  (15) Lapse kooli vastuvõtmisel on lapsevanemal õigus tutvuda kooli põhikirja, päevakava ja muude kooli tegevust puudutavate õigusaktidega ning saada teavet õppekava, tunniplaani ning õppekorralduse kohta.

§ 3.   Lapse üleminek ühest koolist teise ja lahkumine koolist enne põhikooli lõpetamist

  (1) Üldjuhul toimub õpilase üleminek ühest huvikoolist teise suvisel koolivaheajal (erandjuhul õppeaasta kestel mõjuval põhjusel) ja seda käsitletakse kui ühest koolist lahkumist ja teise kooli vastuvõtmist vastavalt käesolevale korrale.

  (2) Üleminek ühest koolist teise toimub lapsevanema (hooldaja) avalduse alusel, milline peab olema esitatud üldjuhul antud õppeaasta lõpul (enne suvist koolivaheaega).

  (3) Kool on kohustatud andma koolist lahkuvale õpilasele kaasa:
  1) koopia tema individuaal(töö)plaanist, millesse on kantud põhipillis läbitud repertuaar, hindelised esinemised ning sõnaline hinnang õpilase arengutaseme ja klassile vastavuse kohta;
  2) klassitunnistuse, millele on kantud jooksval õppeaastal lõpetatud õppeveerandite hinded.

  (4) Lapse tulekul teisest huvikoolist esitab vanem vormikohase avalduse ja eelmisest koolist kaasaantud dokumendid senise õppetegevuse kohta.

§ 4.   Koolist lahkumise ja väljaarvamise kord

  (1) Laps arvatakse koolist välja kooli lõpetamisel.

  (2) Lapse muul põhjusel koolist lahkumise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus.

  (3) Avaldus esitatakse kooli direktorile hiljemalt üks nädal enne lahkumist ja selles märgitakse lapse koolist lahkumise põhjus ja aeg.

  (4) Lapse võib kooli algatusel koolist välja arvata järgmistel juhtudel:
  1) laps on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui üks kuu;
  2) õppetasu on tasumata järjest rohkem kui kaks kuud;
  3) alaliselt väljaspool Kadrina valda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale huvikooli kulude katmises ning ei ole kolme kuu jooksul tasunud Kadrina Vallavalitsuse poolt esitatud arveid.
  4) alaliselt väljaspool Kadrina valda elava lapse lapsevanem ei osale kooli kulude katmises ning ei ole ühe kuu jooksul tasunud Kadrina Vallavalitsuse poolt esitatud arvet.

  (5) Lapse koolist väljaarvamisest käesoleva korra paragrahvi 4 lõike 4 alusel teatab kooli direktor lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest alates.

  (6) Koolist lahkumisel tasutakse õppetasu ja õpilaskoha maksumus arvestusega kuni koolist lahkumise päevani.

  (7) Tasumata jäänud summad nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 01. oktoobrist 2007.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 15. oktoobril 2007.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks alates 01.oktoobrist 2007 Kadrina Vallavalitsuse 2001. aasta 10. oktoobri määrus nr 4 Kadrina Kunstidekooli laste vastuvõtu, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaarvamise kord.

Ain Suurkaev
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json