HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kadrina Lasteaed Sipsik põhimäärus

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2012, 16

Kadrina Lasteaed Sipsik põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2010 nr 23

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Lasteasutuse nimi, asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Lasteasutuse nimi on Kadrina Lasteaed Sipsik (edaspidi lasteasutus).

  (2) Lasteasutus asub Kadrinas ja tema asukoha aadress on Kadrina alevik, Pargi 5,45201 Lääne-Viru maakond.

  (3) Lasteasutus tegutseb Kadrinas, Kadrina alevik Pargi 5 ja Huljal, Hulja alevik Tõnismäe 18, 45203 Lääne-Viru maakond

  (4) Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu
ettepanekul.

§ 2.   Lasteasutuse tegutsemise vorm

  Lasteasutus on Kadrina valla hallatav õppeasutus.

§ 3.   Lasteasutuse põhiülesanne ja keel

  (1) Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

  (2) Lasteasutuses toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles.

§ 4.   Lasteasutuse liik ja õiguslik seisund

  (1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (2) Lasteasutuse tegutsemise aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba.

  (3) Andmed lasteasutuse ja tema tegevusnäitajate kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 5.   Sümboolika ja veebileht

  (1) Lasteasutusel on oma sümboolika.

  (2) Lasteasutusel on oma veebileht.

§ 6.   Lasteasutuse struktuur

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab Koolieelse lasteasutuse seaduse ning Lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel vastavalt vajadusele ja võimalusele lasteaiarühmad.

  (2) Lasteasutuses on sõime- ja lasteaiarühmad.

  (3) Lasteasutuse tegutsemiskohas Kadrina majas tegutsevad sõime- ja lasteaiarühmad.

  (4) Lasteasutuse tegutsemiskohas Hulja majas tegutsevad lasteaiarühmad kahe liitrühmana.

  (5) Vallavalitsusel on õigus lasteasutuse hoolekogu ettepanekul suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

2. peatükk Õppe- ja kasvatuskorraldus 

§ 7.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Lasteasutus loob võimalused koolieast nooremate laste hoiuks ja alushariduse omandamiseks ning eeldused edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.

  (2) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava.

  (3) Õppekava kinnitab lasteasutuse direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (4) Lasteasutus koostab tegevus- ja päevakava arvesse võttes koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ning paikkonna kultuurilist omapära ja traditsioone. Lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab lasteasutuse direktor.

3. peatükk Juhtimine 

§ 8.   Lasteasutuse direktor

  (1) Lasteasutust juhib direktor.

  (2) Lasteasutuse direktor:
  1) juhib lasteasutust ja tagab tulemusliku töö lasteasutuses koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  2) teeb tehinguid varaga õigusaktidega kehtestatud korras;
  3) vastutab lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbekohase kasutamise eest;
  4) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatus-tegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  5) teatab kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveorgani tehtud ettekirjutusest;
  6) koostab lasteasutuse eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
  7) koostab ja kehtestab kodukorra ja lasteasutuse töötajate ametijuhendid;
  8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud lasteasutuse töötajatega;
  9) on lasteasutuse seadusjärgne esindaja.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab, konkursi kuulutab välja ja viib läbi vallavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema
volitatud ametiisik.

§ 9.   Lasteasutuse hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes jälgib õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule ja huvidele, toetab paremate tingimuste loomist lasteasutuses ning teeb koostööd lasteasutuse personaliga. Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  7) otsustab teisi seadusega või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevuse antud küsimusi;
  8) oma töö korraldamiseks valib liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (2) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (3) Lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja. Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu nimetab hoolekogu koosseisu õpetajate esindaja. Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad hoolekogu koosseisu oma esindaja.

  (4) Lasteasutuse hoolekogu koosseisu kinnitab direktor. Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks õppeaastaks.

4. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 10.   Laste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Lapsel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale;
  2) lasteasutuse päevakavas ja tegevuskavas ettenähtule;
  3) eakohasele ja tervislikule toidule;
  4) osaleda võimalusel huviringitöös;
  5) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel;
  6) saada logopeedi nõustamist;
  7) õigus esmaabile ja tervishoiuspetsialisti nõustamisele.

  (2) Lapsel on kohustus:
  1) osaleda õppe- ja kasvatustöös;
  2) täita lasteasutuse päevakava ja rühma kodukorda.

  (3) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.

  (4) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tagama vanematele kehtestatud kulude katmise;
  4) teatama õigeaegselt lapse puuduma jäämisest ja lasteasutusse taastulekust.

5. peatükk Lasteasutuse töötajate õigused ja kohustused 

§ 11.   Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteasutuse töötajad on pedagoogid, tervishoiuspetsialist, toitlustusspetsialist ja majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteasutuse töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesolevas põhimääruses, töölepingus, ametijuhendis ja töökorralduse reeglites. Lasteasutuse koosseisu määrab lasteasutuse direktor lähtuvalt haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud miinimumkoosseisust.

  (3) Pedagoogid on: õpetaja, direktor, õppealajuhataja ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

  (4) Pedagoogide õigused ja kohustused on:
  1) luua tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega;
  2) hoolitseda laste elu ja tervise eest lasteasutuses;
  3) nõustada lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) osaleda lasteasutuse pedagoogilise nõukogu ja erinevate töörühmade töös;
  5) õigus teha ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks ja parendamiseks.

  (5) Lasteasutuse teiste töötajate õigused ja kohustused on:
  1) tagada lasteasutuses majanduslik nõuetekohane teenindamine, pedagoogide abistamine ja häireteta töö;
  2) tagada laste tervislik ja häireteta toitlustamine;
  3) osaleda lasteasutuse päevakava koostamises;
  4) nõustada vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes;
  5) õigus teha ettepanekuid lasteasutuse majandamise valdkonnas ja osaleda erinevate töörühmade töös;
  6) tagada laste tervise kaitse ja informeerida lapse tervisehäiretest vanemaid.

6. peatükk Lasteasutuse majandamise ja asjaajamise alused 

§ 12.   Lasteasutuse rahastamine

  (1) Lasteasutusel on oma eelarve. Lasteasutuse eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest, projektis osalemisest ning vanemate poolt kaetavast osast.

  (2) Lasteasutus kasutab ja käsutab oma rahalisi vahendeid õigusaktides kehtestatud korras.

§ 13.   Vara

  (1) Lasteasutuse vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutuseks vallavara valitseja poolt antud maa, hooned ja rajatised, inventar ning õppe- ning kasvatustööks vajalikud vahendid.

  (2) Lasteasutuse varaks on ka annetuste, kingitustena ja projektides osalemisega saadud vara.

  (3) Lasteasutus kasutab ja käsutab lasteasutuse vara Kadrina vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.

  (4) Lasteasutuse vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.

§ 14.   Lasteasutuse asjaajamine

  (1) Lasteasutuse dokumendihalduse korraldamiseks kehtestab asjaajamiskorra lasteasutuse direktor.

  (2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

7. peatükk Lasteasutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 15.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteasutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kadrina vallavolikogu.

  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamist ja tegevuse lõpetamist korraldab vallavalitsus, kes teavitab ümberkorraldamisest ja tegevuse lõpetamisest seaduses sätestatud isikuid ja asutusi ning teeb muid toiminguid, mis on vajalikud ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks

  (3) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteaias.

8. peatükk Lasteasutuse põhimäärus ja arengukava 

§ 16.   Lasteasutuse põhimääruse muutmine

  Lasteasutuse põhimääruse ja selle muudatused kehtestab vallavolikogu.

§ 17.   Lasteasutuse arengukava

  (1) Lasteasutuse arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. Arengukava peab mis tahes aastal hõlmama vähemalt kolme eelseisvat aastat pedagoogide täienduskoolituse ja lasteasutuse tegevuskava osas. Arengukava ja selle muudatused kinnitab Kadrina vallavolikogu.

  (2) Arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamise algatab lasteasutuse direktor. Ettevalmistamisse tuleb kaasata hoolekogu, pedagoogiline õppenõukogu ning eksperdid lasteasutusest või väljastpoolt lasteasutust. Hoolekogu ja pedagoogiline nõukogu osalevad arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamises esindajate kaudu. Arengukava ja selle muudatused esitab lasteasutuse direktor enne kinnitamist arvamuse andmiseks lasteasutuse hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule. Arvamus antakse kirjalikult hiljemalt 21 päeva jooksul.

  (3) Arengukava muutmine toimub arengukavas sätestatud korras.

  (4) Direktor avalikustab arengukava lasteasutuse veebilehel.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Kui käesolevas põhimääruses sätestatud arvamust ei anta selleks määratud tähtaja jooksul ning sellest ei ole keeldutud või tähtaega pikendatud, võib küsimuse lahendada või otsustada vastava arvamuseta.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 1999. aasta 14. juuli otsus nr 24 “Kadrina Lasteaed Sipsik põhimäärus”.

  (3) Määrus jõustub 31. detsembril 2010.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json