EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2012, 20

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 17.01.2007 nr 2
jõustumine 25.01.2007

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, «Kohalike maksude seaduse» § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 ja «Maksukorralduse seaduse» § 3 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reklaamimaks ja maksu objekt

  (1) Reklaamimaks on Halinga valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil reklaami avaldamise eest käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv maks (edaspidi maks).

  (2) Maksu objekt on valla haldusterritooriumile, sellel asuvale hoonele või rajatisele statsionaarselt või mittestatsionaarselt paigaldatud reklaam. Reklaami paigaldamise õiguse annab paigaldusluba, mille väljastab Halinga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vallavolikogu poolt kehtestatud «Reklaami paigaldamise korras» sätestatud alustel.

  (3) «Reklaamiseaduse» § 13 lõike 1 punktides 2 kuni 4 loetletud rajatiste lähedal asuvaks piirkonnaks, kus on keelatud lahja alkohoolse joogi reklaam, loetakse 300 meetrit vastava kinnistu piirist.

§ 2.   Maksumaksja

  Maksumaksja on füüsiline või juriidiline isik, kes avalikustab (paigaldab) käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud reklaami.

§ 3.   Maksuvabastused

  Maksuga ei maksustata:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;
  2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;
  3) inimeste poolt vahetult teostatavat reklaami (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);
  4) muuseumide, kunstinäituste, teatrietenduste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaami;
  5) kaubanduslikku teavet «Kaubandustegevuse seaduse» § 10 tähenduses ettevõtja asu- või tegevuskoha järgsel hoonel, vaateaknal või hoone seina ääres;
  6) reklaami kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms esemed);
  7) ehitise või sõiduki sees ja sõiduki väliskülgedele paigaldatud reklaami;
  8) krediidiasutuse nime ja logo paigaldamist sularahaautomaadi asukoha tähisena ja reklaami sularahaautomaadi ekraanil;
  9) «Ehitusseaduse» § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvlil sisalduvat teavet, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamist ehituse piirdele;
  10) füüsilise või juriidilise isiku poolt tema valduses olevale hoonele või territooriumile paigaldatud oma ärinime või logo;
  11) ettevõtjaid, kelle tegevuskoha aadress on Halinga vallas;
  12) kuulutusi ja teateid valla reklaamstendidel.

§ 4.   Maksumäär

  (1) Maksumäär on 0,26 eurot reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta päevas.
(Muudetud Halinga Vallavolikogu 22.09.2010 määrusega nr 10 – jõust. 1.01.2011)

  (2) Kolmekordset maksumäära rakendatakse:
  1) omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, eksponeerimisel maksuhalduri ettekirjutuse alusel, aja eest, mil puudus reklaami paigaldusluba;
  2) alkohoolsete jookide reklaamimisel;
  3) mittestatsionaarselt paigaldatud (näiteks treileritele, põhupallidele jne) reklaami maksustamisel.

§ 5.   Reklaamipinna suuruse ja maksusumma arvutamine

  (1) Reklaamipinna suurus määratakse:
  1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
  2) ruumilise reklaami puhul objekti pinnalaotuse järgi.

  (2) Maksu arvutamisel ümardatakse pinna suurus täpsuseni üks koht peale koma. Ühest ruutmeetrist väiksema reklaamipinna suuruseks loetakse üks ruutmeeter.

  (3) Juhul, kui tasapinnalisel reklaamikandjal eksponeeritakse reklaami mõlemal poolel, maksustatakse kumbki reklaami kandev pool eraldi.

  (4) Maksusumma arvutamisel võetakse aluseks reklaamipinna suurus, maksumäär ja reklaami eksponeerimise aeg päevades.

  (5) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiseurodeks.
(Muudetud Halinga Vallavolikogu 22.09.2010 määrusega nr 10 – jõust. 1.01.2011)

§ 6.   Maksustamisperiood

  (1) Maksustamisperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam eksponeeritud.

  (2) Juhul, kui reklaami avalikustamise aeg on lühem, kui üks kuu, loetakse avalikustamise ajaks üks kuu.

  (3) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ja lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

§ 7.   Maksuhaldur

  Maksuhalduriks on vallavalitsus, kes juhindub maksu kogumisel «Maksukorralduse seadusest». Maksuhalduri õigusi teostab majandusnõunik või tema asendaja.

§ 8.   Maksudeklaratsioon

  (1) Maksumaksja, kes paigaldab reklaami, on kohustatud hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast reklaami paigaldamist esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni (Lisa 1).

  (2) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

  (3) Maksuhaldur kontrollib üle maksudeklaratsioonis märgitud tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale arve.

  (4) Juhul, kui maksumaksja ei ole tähtaegselt esitanud deklaratsiooni, määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur, tehes selle kohta maksuotsuse, mis on esitatava arve aluseks. Kui reklaam on paigaldatud käesoleva eeskirja vastaselt või ilma nõutava paigaldusloata ning paigaldamise aega ei ole võimalik määratleda, loetakse reklaami eksponeerimise ajaks kolm kuud.

  (5) Erinevatele reklaamipindadele paigaldatud sama reklaami kohta võib maksumaksja esitada ühe maksudeklaratsiooni.

§ 9.   Maksu tasumine

  (1) Maks reklaami eest, mille eksponeerimise tähtaeg on kolm kuud või lühem, kuulub tasumisele kogu perioodi eest ühekorraga.

  (2) Maksu tasumise tähtaeg reklaami eest, mille eksponeerimise aeg on kuni kolm kuud, on hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäev.

  (3) Maksu tasumise tähtaeg reklaami eest, mille eksponeerimise aeg on pikem, kui kolm kuud, on järgneva kvartali esimese kuu 10. kuupäev.

§ 10.   Vastutus

  (1) Käesoleva määrusega seotud maksuõiguserikkumiste eest võetakse vastutusele vastavalt «Maksukorralduse seadusele»

  (2) Kehtestatud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt ning tasumata maksusummalt arvutatakse intressi 0,06% päevas iga maksetähtaja ületanud päeva eest.

§ 11.   Vaidluste lahendamine

  (1) Maksumaksjal on õigus esitada maksuhalduri maksuotsuse, arve, muu haldusakti või toimingu peale vaie. Vaie esitatakse maksuhaldurile. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatut.

  (2) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib maksuhaldurile esitada kaebuse.

§ 12.   Rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Kinnitada reklaamimaksu deklaratsiooni vorm Lisa 1.

  (3) Määrus jõustub 25. jaanuaril 2007 a.

Lisa 1 REKLAAMIMAKSU DEKLARATSIOON

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json