HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2012, 24

Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Vastu võetud 22.11.2007 nr 30
jõustumine 01.01.2008

Määrus antakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 37 ja «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 27 lg 1 p 2 ja lg 3, 4 alusel.

§ 1.  Vanemate poolt kaetava osa määr

  Koolieelsetes lasteasutustes on õppevahendite kulu vanemate poolt kaetavaks määraks 8 eurot kuus lapse kohta.
(Muudetud Halinga Vallavolikogu 21.09.2011 määrusega nr 18 – jõust. 1.01.2012)

§ 2.  Vanemate poolt kaetava osa tasumine

 (1) Vanemate poolse osa tasumine toimub kõikide kuude, v.a. nende suvekuude eest, millal lasteasutus on vallavalitsuse korraldusel suveperioodiks suletud.

 (2) Lapse puudumisel lasteasutusest mis tahes põhjusel lastevanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta, v.a. lapse üks kuu ja rohkem kestnud haiguse puhul arsti tõendi alusel.

 (3) Pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kaks last ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Halinga vallas, on vanema poolt kaetava osa suuruseks teise lapse eest 75% lõikes 1 märgitud summast.

 (4) Vanema poolt kaetava osa maksmisest on vabastatud käesolevas paragrahvis lõikes 3 märgitud pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kolm ja enam last.

 (5) Vallavalitsus kompenseerib osalustasu maksmisel tehtud soodustuse lasteasutusele vastavalt osalustasu maksmisest vabastatud laste arvule ja vabastuse määrale.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.