Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2012, 41

Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 25.05.2011 nr 10

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Spordikeskuse nimi

  Asutuse täielik nimetus on Pärnu-Jaagupi Spordikeskus (edaspidi spordikeskus vastavas käändes).

§ 2.  Spordikeskuse aadress

  Spordikeskus asub aadressil Kooli 3a, Pärnu-Jaagupi alev, Pärnu maakond, sihtnumber 87201.

§ 3.  Spordikeskuse õiguslik seisund

 (1) Spordikeskus on Halinga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) poolt hallatav asutus.

 (2) Spordikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Halinga valla (edaspidi vald vastavas käändes) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (3) Spordikeskuse hallatavad objektid on tenniseväljak, staadion ja rannavolle platsid.

§ 4.  Pitsat, eelarve, sümboolika ja kodulehekülg

 (1) Spordikeskusel on oma nimega ja valla vapiga pitsat.

 (2) Spordikeskusel on valla eelarves iseseisev eelarve.

 (3) Spordikeskusel on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

 (4) Spordikeskusel on oma kodulehekülg aadressiga: http://pjspordikeskus.edicypages.com/.

2. peatükk SPORDIKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 5.  Tegevuse eesmärgid

 (1) Spordikeskuse tegevuse eesmärgid on:
 1) pakkuda valla elanikele mitmekülgset sporditeenust, luua tingimused ja võimalused tegelemiseks tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga;
 2) inimeste tervise tugevdamine ning mitmekülgsete kehaliste arenguvõimaluste pakkumine;
 3) vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamine;
 4) koostöö piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega;
 5) sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine;
 6) kehakultuuri ja tervislike eluviiside propageerimine.

 (2) Spordikeskuse tegevus on suunatud eeskätt Halinga valla elanikele.

§ 6.  Spordikeskuse ülesanded

  Spordikeskuse ülesanded on:
 1) tervisespordi, võistlusspordi ja kehalise kasvatuse edendamiseks ning vaba aja sisustamiseks mitmesuguste ürituste korraldamine;
 2) koostöö tegemine Eesti ja välisriikide spordi-, kultuuri-, ja haridusasutustega ning spordiklubide ning ettevõtjatega;
 3) valla õppeasutuste õpilastele spordikeskuse ruumide ja spordirajatiste tasuta kasutamise tagamine õppetundide ajal;
 4) spordikeskuse valduses olevate ruumide ja spordirajatiste kasutamise võimaldamine eelkõige kehakultuuri ja spordi tarbeks vastavalt hooaja ajakavale;
 5) eelkõige valla elanike teenindamine;
 6) treeninglaagrite korraldamise võimaldamine;
 7) valla spordielu kajastavate trükiste, fotode, auhindade jms; kogumine, säilitamine ja külastajatele eksponeerimine;
 8) hallatava vara korrashoidmine, parendamine ja säilitamine;
 9) spordikeskuse kasutajatele tasuliste teenuste osutamine vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
 10) muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

3. peatükk SPORDIKESKUSE TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 7.  Spordikeskuse juhataja

 (1) Spordikeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja.

 (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

 (3) Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib, muudab ning ütleb üles töölepingu vallavanem.

 (4) Juhataja äraolekul täidab tema kohuseid vallavanema käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja.

§ 8.  Spordikeskuse juhataja ülesanded

 (1) Juhataja vastutab oma pädevuse piires spordikeskuses läbiviidavate tegevuste, spordikeskuse üldseisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Ülesannete täitmiseks juhataja:
 1) esindab valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks kehtivate õigusaktide alusel;
 2) esindab valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut tööandjana ning sõlmib, muudab ja ütleb üles spordikeskuse töötajatega töölepingud;
 3) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
 4) vastutab spordikeskuse asjaajamise, arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest;
 5) koostab eelarve projekti ja esitab selle kooskõlastamiseks spordikeskuse nõukogule;
 6) tagab eelarve täitmise;
 7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 8) kinnitab töökorralduse reeglid ja muud spordikeskuse sisesed eeskirjad ja teeb need teatavaks;
 9) taotleb vahendeid sihtasutustest ja fondidest;
 10) kinnitab iga aasta septembris hooaja treeningute ja ürituste ajakava;
 11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
 12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid spordikeskuse ja valla spordialase töö paremaks korraldamiseks;
 13) komplekteerib ja korraldab võistkondade osalemise maakondlikel ja üleriigilistel võistlustel;
 14) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 9.  Spordikeskuse nõukogu

 (1) Kehakultuuri ja sporditegevuse korraldamise kohta vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks, spordikeskuse töö hindamiseks ja muude spordikeskuse tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse neljaks aastaks viieliikmeline spordikeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu vastavas käändes).

 (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Nõukogusse kuuluvad vallavalitsuse esindaja, Halinga Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu vastavas käändes) poolt volitatud vallavolikogu liige ning kolm spordiklubide ja/või seltside esindajat.

 (3) Vallavalitsusel on õigus liikmeid tagasi kutsuda, kui nad on puudunud kahelt järjestikuselt nõukogu koosolekult. Vallavolikogu liikme kutsub tagasi vallavolikogu ja määrab tema asemele uue liikme.

 (4) Nõukogu valib endi hulgast esimehe ja sekretäri.

 (5) Nõukogu kutsub kokku nõukogu esimees mitte harvem kui kaks korda aastas.

 (6) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm nõukogu liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm liiget. Nõukogu koosolekud protokollitakse ning protokolle säilitatakse vastavalt spordikeskuse asjaajamiskorrale.

 (7) Koosoleku protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusele olnud küsimused, nende kohta esitatavad ettepanekud ja otsused ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta, hääletamistulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.  Spordikeskuse vara

 (1) Spordikeskuse kasutuses oleva vara moodustavad talle Halinga vallavara valitsemise korra alusel otstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Spordikeskuse kasutuses olev vara on valla omand.

 (3) Spordikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 11.  Spordikeskuse eelarve ja finantstegevuse korraldamine

 (1) Spordikeskuse eelarve tulu moodustavad eraldised valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt.

 (2) Spordikeskusel on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

 (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

 (4) Spordikeskuse raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuses.

§ 12.  Aruandlus

  Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 13.  Järelevalve

 (1) Teenistuslikku järelevalvet spordikeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (2) Spordikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.  Spordikeskuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine, tegevuse lõpetamine

  Spordikeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.  Spordikeskuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Spordikeskuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 16.  Põhimääruse avalikustamine

  Spordikeskuse põhimäärus avalikustatakse valla veebilehel www.halingavald.ee ja spordikeskuse kodulehel: http://pjspordikeskus.edicypages.com/

§ 17.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavolikogu 24. mai 2000 määrus nr 9 “Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse põhimääruse kinnitamine“ (KO 2000, 53,806).

 (2) Määrus jõustub 04. juunil 2011. a.

Raul Peetson
Volikogu esimees