Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu-Jaagupi Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2012, 42

Pärnu-Jaagupi Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 25.05.2011 nr 11

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Rahvamaja nimi

  Asutuse täielik nimetus on Pärnu-Jaagupi Rahvamaja (edaspidi rahvamaja vastavas käändes).

§ 2.  Rahvamaja aadress

  Rahvamaja asub aadressil Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupi alev, Pärnu maakond, sihtnumber 87201.

§ 3.  Rahvamaja õiguslik seisund

 (1) Rahvamaja on Halinga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) poolt hallatav asutus.

 (2) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Halinga valla (edaspidi vald vastavas käändes) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (3) Rahvamaja struktuuriüksus on Pärnu-Jaagupi Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus vastavas käändes), mida juhib noortejuht. Noortekeskus asub aadressil Kooli 1, Pärnu-Jaagupi alev, Pärnu maakond, sihtnumber 87201.

 (4) Rahvamaja hallatav objekt on Pärnu-Jaagupi lauluväljak (edaspidi lauluväljak vastavas käändes).

§ 4.  Pitsat, eelarve, sümboolika ja kodulehekülg

 (1) Rahvamajal on oma nimega ja valla vapiga pitsat.

 (2) Rahvamajal on valla eelarves iseseisev eelarve.

 (3) Rahvamajal on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

 (4) Rahvamajal on oma kodulehekülg aadressiga: http://pjrahvamaja.edicypages.com.

2. peatükk RAHVAMAJA TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 5.  Rahvamaja tegevuse eesmärgid

 (1) Rahvamaja on kultuuriasutus, mille tegevuse eesmärgiks on võimaluste loomine rahvuskultuuri, rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamiseks ja kohaliku kultuurielu edendamiseks.

 (2) Rahvamaja eesmärk on pakkuda elanikele kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks, vaba aja veetmiseks ja isiksuse arenguks.

 (3) Rahvamaja tegevus on suunatud eeskätt Halinga valla elanikele.

§ 6.  Rahvamaja ülesanded

  Rahvamaja ülesanded on:
 1) valla kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
 2) ühiste ürituste korraldamiseks koostöö tegemine teiste kultuuri-, spordi-, haridus- ning seltsielu korraldavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 3) kultuurisidemete loomine ja arendamine nii kodu- kui välismaal;
 4) taidlus- ja huviringide töö korraldamine ning arendamine;
 5) eelkõige valla elanike teenindamine;
 6) professionaalse kultuuri vahendamine;
 7) hallatava vara korrashoidmine, parendamine ja säilitamine;
 8) rahvamaja kasutajatele tasuliste teenuste osutamine vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
 9) muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

3. peatükk NOORTEKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRGID JA NOORTEJUHI ÜLESANDED 

§ 7.  Noortekeskuse tegevuse eesmärgid

  Noortekeskuse eesmärgiks on erinevate huvidega laste ja noorte (7-26-aastaste) ühistegevuse ja omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel.

§ 8.  Noortejuhi ülesanded

  Noortejuhi ülesanded on:
 1) noorte vaba aja sisustamine;
 2) noorte väärtushinnangute kujundamine;
 3) tingimuste loomine noorte erinevate huvigruppide tegevuseks;
 4) noorte nõustamine ja teavitamine ning noortele suunatud ennetustöö teostamine;
 5) võimaluste loomine noorte omaalgatuslikuks tegevuseks;
 6) noorsooinfo ja -teenuste koordineerimine ja vahendamine;
 7) tingimuste loomine noorte enesetäienduseks ja õppimiseks;
 8) koostööprojektides osalemine teiste ühenduste ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

4. peatükk RAHVAMAJA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 9.  Rahvamaja juhataja

 (1) Rahvamaja tegevust juhib ja korraldab juhataja.

 (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

 (3) Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib, muudab ning ütleb üles töölepingu vallavanem.

 (4) Juhataja äraolekul täidab tema kohuseid vallavanema käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja.

§ 10.  Rahvamaja juhataja ülesanded

 (1) Juhataja vastutab oma pädevuse piires rahvamajas ja lauluväljakul läbiviidavate tegevuste, rahvamaja üldseisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Ülesannete täitmiseks juhataja:
 1) esindab valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks kehtivate õigusaktide alusel;
 2) esindab valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut tööandjana ning sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud rahvamaja töötajatega ja noortejuhiga;
 3) tagab eelarve täitmise;
 4) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
 5) vastutab rahvamaja asjaajamise, arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest;
 6) koostab eelarve projekti, esitab selle kooskõlastamiseks rahvamaja nõukogule ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
 7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 8) kinnitab töökorralduse reeglid ja muud rahvamaja sisesed eeskirjad ja teeb need teatavaks;
 9) taotleb vahendeid sihtasutustest ja fondidest;
 10) kinnitab iga aasta septembris hooaja ringide ja ürituste ajakava;
 11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
 12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid ringide ja valla kultuurialase töö paremaks korraldamiseks;
 13) tagab noortekeskuse tegevuse ja kuulutab noortejuhi vaba ametikoha täitmiseks välja konkursi;
 14) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 11.  Rahvamaja nõukogu

 (1) Kultuurialase töö korraldamise kohta vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks, rahvamaja töö hindamiseks ja muude rahvamaja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse neljaks aastaks viieliikmeline rahvamaja nõukogu (edaspidi nõukogu vastavas käändes).

 (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Nõukogusse kuuluvad vallavalitsuse esindaja, Halinga Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu vastavas käändes) poolt volitatud vallavolikogu liige, noortekeskuse volitatud esindaja, rahvamajas tegutsevate ringide, seltside ja organisatsioonide esindaja ja ettevõtjate esindaja.

 (3) Vallavalitsusel on õigus liikmeid tagasi kutsuda, kui nad on puudunud kahelt järjestikuselt nõukogu koosolekult. Vallavolikogu liikme kutsub tagasi vallavolikogu ja volitab tema asemele uue liikme.

 (4) Nõukogu valib endi hulgast esimehe ja sekretäri.

 (5) Nõukogu kutsub kokku nõukogu esimees mitte harvem kui kaks korda aastas.

 (6) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm nõukogu liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm liiget. Nõukogu koosolekud protokollitakse ning protokolle säilitatakse vastavalt rahvamaja asjaajamiskorrale.

 (7) Koosoleku protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusele olnud küsimused, nende kohta esitatavad ettepanekud ja otsused ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta, hääletamistulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused.

5. peatükk VARA, EELARVE, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRLELEVALVE 

§ 12.  Rahvamaja vara

 (1) Rahvamaja kasutuses oleva vara moodustavad talle Halinga vallavara valitsemise korra alusel otstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Rahvamaja kasutuses olev vara on valla omand.

 (3) Rahvamaja vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 13.  Rahvamaja ja noortekeskuse eelarve ja finantstegevuse korraldamine

 (1) Rahvamajal ja noortekeskusel on vallaeelarves üks alaeelarve.

 (2) Rahvamaja eelarve tulu moodustavad eraldised valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt.

 (3) Rahvamajal on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

 (4) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

 (5) Rahvamaja raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuses.

§ 14.  Aruandlus

  Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 15.  Järelevalve

 (1) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (2) Rahvamaja finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 16.  Rahvamaja ümberkorraldamine, ümberkujundamine, tegevuse lõpetamine

  Rahvamaja ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

7. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.  Rahvamaja põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Rahvamaja põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 18.  Põhimääruse avalikustamine

  Rahvamaja põhimäärus avalikustatakse valla veebilehel www.halingavald.ee ja rahvamaja kodulehel: http://pjrahvamaja.edicypages.com .

§ 19.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavolikogu 19. novembri 2003 määrus nr 20 “Pärnu-Jaagupi Rahvamaja põhimääruse kinnitamine“ (KO 2003, 193, 2590).

 (2) Määrus jõustub 04. juunil 2011. a.

Raul Peetson
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json