Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Valla hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2012, 45

Valla hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

Vastu võetud 24.11.2011 nr 22

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

§ 1.  Korra reguleerimisala

  Käesolevat korda rakendatakse Halinga valla hallatavate asutuste moodustamisel, ümberkorraldamisel ning nende tegevuse lõpetamisel, kuivõrd seadusega ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.  Asutuse õiguslik seisund

 (1) Valla hallatav asutus (edaspidi asutus vastavas käändes) on Halinga valla omanduses olev ja Halinga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) haldusalas tegutsev organisatsiooniliselt iseseisev institutsioon, mille ülesandeks on Halinga vallale kui omavalitsusüksusele vajalike teenuste osutamine.

 (2) Asutuse moodustamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise otsustab Halinga Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu vastavas käändes).

 (3) Asutus on vallaeelarvest finantseeritav asutus, mille põhiülesanne ei ole avaliku võimu teostamine.

 (4) Asutus ei ole juriidiline isik.

 (5) Asutusel on oma nimi, mis väljendab tema tegevusala, pitsat ja dokumendiplangid. Asutusel võib olla oma sümboolika.

 (6) Asutuse kõrgemalseisev asutus on vallavalitsus.

§ 3.  Asutamine

 (1) Asutus asutatakse Halinga valla kui omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks kultuuri-, haridus-, sotsiaal- või teistes valdkondades.

 (2) Ettepaneku vallavolikogule asutuse asutamiseks esitab vallavalitsus.

 (3) Vallavalitsus valmistab ette asutuse asutamiseks otsuse eelnõu ja esitab selle vallavolikogule. Otsuse eelnõu peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) asutuse nime;
 2) asutuse asutamise kuupäeva;
 3) vallavalitsuse kohustust valmistada ette asutuse põhimäärus.

 (4) Otsuse eelnõule lisatud seletuskiri peab sisaldama:
 1) asutamise põhjendust (tegevusvaldkonnad, vajadus osutada teenuseid asutuse kaudu, võimalikud muudatused teiste asutuste struktuurides);
 2) asutamise majanduslikke kaalutlusi (asutamiseks ja tegevuse finantseerimiseks vajalik raha vallaeelarves ning tegevuseks vajalik vara);
 3) asutuse aadressi, andmeid asutuse töötajate arvu ja koosseisu ning kvalifikatsiooninõuete kohta;
 4) asutamisest tingitud muudatusi õigusaktides.

 (5) Asutust ei asutata, kui:
 1) jooksval eelarveaastal puudub vallaeelarves asutuse moodustamiseks vajalik raha;
 2) asutuse täidetavad ülesanded ei tulene seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannetest;
 3) asutuse asutamisega kaasneks olemasoleva asutuse ülesannete dubleerimine;
 4) puudub vajadus osutada teenuseid asutuse kaudu.

§ 4.  Asutuse põhimäärus

 (1) Asutuse põhimääruse kinnitab vallavolikogu.

 (2) Kooli põhimääruses sätestatakse:
 1) kooli nimetus;
 2) kooli asukoht ja tegutsemiskohad;
 3) kooli tegutsemise vorm;
 4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded;
 5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis, sealhulgas koolis omandatava hariduse liik ja tase, õppekeel või õppekeeled, koolis toimuv statsionaarne või mittestatsionaarne õpe või mõlemad ning vajaduse korral koolis tegutsevad hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad;
 6) koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused;
 7) õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused, sealhulgas esimese õpilasesinduse valimise kord, ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord;
 8) koolitöötajate õigused ja kohustused;
 9) majandamise ja asjaajamise alused.

 (3) Lasteasutuse põhimääruses sätestatakse:
 1) lasteasutuse nimetus;
 2) lasteasutuse asukoht;
 3) lasteasutuse struktuur;
 4) hoolekogu ja direktori pädevus;
 5) hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus;
 6) põhimääruse muutmise kord;
 7) lasteasutuse liik;
 8) õppe- ja kasvatuskorralduse alused;
 9) laste ja vanemate õigused ja kohustused;
 10) õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused.

 (4) Huvikooli põhimääruses sätestatakse huvikooli:
 1) täielik nimi ja asukoht;
 2) tegevuse eesmärk ja ülesanded;
 3) struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded;
 4) õppekeel;
 5) õppenõukogu töökord;
 6) hoolekogu töökord;
 7) koolitöötajate ja õppurite õigused ning kohustused;
 8) põhimääruse muutmise kord;
 9) õppeperioodi ja õppevaheaegade kinnitamise kord;
 10) finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused;
 11) ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ja kord.

 (5) Rahvaraamatukogu põhimääruses sätestatakse ülesanded, juhtimise korraldus, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuur ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

 (6) Eriseadusega reguleerimata asutuse põhimäärus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
 1) asutuse nime ja asukohta;
 2) asutuse tegevusvaldkondi ja osutatavaid teenuseid;
 3) asutuse juhtimise ja tegevuse kontrollimise korda;
 4) asutuse juhi pädevust ja tema asendamise korda;
 5) finantseerimise, majandamise ja asjaajamise aluseid;
 6) muid tegevuse korraldamiseks olulisi sätteid.

 (7) Asutuse põhimääruses võib ette näha ka struktuuriüksuste moodustamise (tema ülesanded, juhtimise erisused) ja teisi tingimusi, mis ei ole vastuolus seaduse või käesoleva korraga. Kui põhimääruse säte on vastuolus seaduses või käesolevas korras sätestatuga, kohaldatakse seaduses või käesolevas korras sätestatut.

 (8) Asutuse nimi peab asutust eristama teistest asutustest. Asutuse nime võib muuta, kui asutuse tegevusvaldkonnad või osutatavad teenused on muutunud võrreldes asutuse asutamise ajaga, asutus korraldatakse ümber või ei iseloomusta asutuse nimi muul põhjusel asutuse osutatavaid teenuseid. Asutuse nime muudab vallavolikogu.

§ 5.  Asutuse tegevus

 (1) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja valla õigusaktidest.

 (2) Töötamine asutuses toimub töölepingu alusel ja töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.

§ 6.  Asutuse juhtimine

 (1) Asutust juhib asutuse juht (direktor, juhataja), kellega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem vallavalitsuse korralduse alusel.

 (2) Asutuse juht täidab järgmiseid ülesandeid:
 1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise üle;
 2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 4) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töötajatega töölepinguid;
 5) esitab asutuse eelarve projekti;
 6) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 7) täidab muid ülesandeid.

 (3) Lisaks käesoleva paragrahvi 2. lõikes toodud ülesannetele võib asutuse põhimääruses ette näha ka teisi asutuse juhi ülesandeid.

§ 7.  Asutuse koosseis

  Asutatava asutuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

§ 8.  Asutuse raamatupidamine ja varad

 (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ja Halinga valla õigusaktidele.

 (2) Asutuse valduses olevat vallavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva vallavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Halinga valla õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva vallavara kohta peetakse arvestust vallavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.

 (3) Asutuse tegevust finantseeritakse vallaeelarvest.

 (4) Asutus võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis tuleb arvele võtta õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjadega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

 (5) Asutuse juht peab teavitama eraldisest või annetusest vallavalitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

 (6) Asutuse põhimääruses ettenähtud tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 9.  Asutuse ümberkorraldamine

 (1) Asutuse ümberkorraldamine käesoleva korra tähenduses seisneb asutuse ühinemises või jagunemises.

 (2) Asutused ühinevad või jagunevad järgmiselt:
 1) asutused ühendatakse üheks asutuseks, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
 2) asutus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
 3) asutus jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ja ta lõpetab tegevuse;
 4) asutus eraldatakse teisest asutusest, selle tulemusena moodustatakse uus asutus ja säilib esialgne asutus;
 5) vallavolikogu otsusega võib asutuse ümber korraldada muul viisil.

 (3) Asutuse ümberkorraldamisel võidakse õigusaktidega ettenähtud korras osa ülesandeid või vara üle anda vallavalitsusele, sihtasutusele või äriühingule.

 (4) Asutus korraldatakse ümber, kui:
 1) muutuvad asutuse täidetavad ülesanded;
 2) muutub vajadus osutada teenuseid asutusena;
 3) on suurenenud või vähenenud vallaeelarvest finantseerimise võimalus;
 4) see tuleneb seadusest.

 (5) Vallavalitsus valmistab ette asutuse ümberkorraldamiseks otsuse eelnõu ja esitab selle vallavolikogule.

 (6) Vallavolikogu otsuse eelnõu peab sisaldama:
 1) otsustust asutuse ümberkorraldamise kohta;
 2) ümberkorraldatava asutuse nime;
 3) asutuse ümberkorraldamise viisi viitega ühele käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatud alustest;
 4) asutuse ümberkorraldamise põhjendust;
 5) kui ümberkorraldamisega kaasneb asutuse lõpetamine, siis lõpetatava asutuse nime;
 6) asutuse ümberkorraldamise päeva;
 7) korraldust vallavalitsusele asutuse ümberkorraldamise alustamiseks ja vastava komisjoni moodustamiseks.

 (7) Otsuse eelnõule lisatud seletuskiri peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) asutuse ümberkorraldamise põhjendust;
 2) majanduslikke kaalutlusi;
 3) ümberkorraldamisest tingitud võimalikke muudatusi õigusaktides;
 4) muud vajalikku informatsiooni.

 (8) Asutuse tegevuse ümberkorraldamise viib läbi vallavalitsuse poolt kinnitatud komisjon.

§ 10.  Asutuse tegevuse lõpetamine

 (1) Asutuse tegevus lõpetatakse, kui:
 1) asutuse täidetavate ülesannete äralangemisel puudub vajadus tegevust jätkata;
 2) puudub vajadus osutada teenuseid asutusena;
 3) see tuleneb seadusest, valla arengukavast, vallavolikogu määrusest või otsusest.

 (2) Vallavalitsus valmistab ette asutuse tegevuse lõpetamiseks otsuse eelnõu ja esitab selle vallavolikogule.

 (3) Vallavolikogu otsuse eelnõu peab sisaldama:
 1) otsustust asutuse lõpetamise kohta;
 2) lõpetatava asutuse nime;
 3) asutuse lõpetamise põhjendust;
 4) asutuse kasutamata jäänud eelarveassigneeringute sulgemist;
 5) võimalusel asutuse lõpetamise aega;
 6) korraldust vallavalitsusele asutuse tegevuse lõpetamise alustamiseks ja vastava komisjoni moodustamiseks.

 (4) Otsuse eelnõule lisatud seletuskiri peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) asutuse tegevuse lõpetamise põhjendust ühel käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud alusel;
 2) majanduslikke kaalutlusi, sealhulgas ettepanekuid asutuse valduses oleva vallavara ning asutuse tegevuse finantseerimiseks ettenähtud eelarveassigneeringute edasise kasutamise kohta;
 3) ülevaadet asutuse varaliste kohustuste täitmise võimalustest;
 4) asutuse tegevuse lõpetamisest tingitud võimalikke muudatusi õigusaktides.

 (5) Asutuse tegevuse lõpetamise viib läbi vallavalitsuse poolt kinnitatud komisjon.

§ 11.  Komisjoni moodustamine

 (1) Asutuse ümberkorraldamiseks või tegevuse lõpetamiseks moodustatakse ümberkorraldamis- või likvideerimiskomisjon. Komisjoni koosseisu, töö alustamise ja lõpetamise aja, töökorra ja kohustused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Komisjoni kuuluvad:
 1) ümberkorraldatava või lõpetatava asutuse juht või tema poolt määratud töötaja ja vähemalt kaks asutuse töötajat, välja arvatud ühe töötajaga asutuses.
 2) vallavanem või tema poolt määratud ametiisik ja 2 vallavalitsuse ametnikku, ühe töötajaga asutuses 3 vallavalitsuse ametnikku.

 (3) Komisjoni moodustamise korraldus peab muuhulgas sisaldama:
 1) komisjoni esimehe, aseesimehe ning liikmete nimesid ja ametikohti;
 2) asutuse ümberkorraldamis- või likvideerimismenetluse tegevuse alustamise ja lõpetamise tähtaega ning vallavalitsusele lõpparuande esitamise tähtaega;
 3) vajaduse korral juhiseid ümberkorraldamis- või likvideerimismenetluse läbiviimiseks.

§ 12.  Komisjoni töökorraldus

 (1) Komisjon teeb asutuse ümberkorraldamist või tegevuse lõpetamist puudutavad otsused komisjoni koosolekul.

 (2) Esimese komisjoni koosoleku kutsub kokku vallavalitsus. Komisjoni koosolekute kokkukutsumise ja täpsema töökorra otsustab komisjon esimesel koosolekul.

 (3) Koosolekuid juhatab komisjoni esimees või esimehe puudumisel tema poolt määratud komisjoni liige.

 (4) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni liikmetest.

 (5) Otsus on vastu võetud, kui selle poolt oli üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

 (6) Koosolekud protokollitakse ning protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja hiljemalt koosoleku toimumise päevale järgneval tööpäeval. Koosoleku protokollid numereeritakse ja lisatakse komisjoni töö lõppedes asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktile.

§ 13.  Komisjoni pädevus

 (1) Komisjoni tegevus on suunatud asutuste ümberkorraldamiseks või tegevuse lõpetamiseks, selleks komisjon:
 1) kooskõlastab asutuse tegevuse lõpetamisel varalised tehingud;
 2) korraldab vallavara üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise;
 3) korraldab asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise;
 4) lahendab muid asutuse tegevuse lõpetamiseks vajalikke toiminguid.

 (2) Komisjon esitab vallavalitsusele lõpparuande, mis sisaldab järgmisi andmeid:
 1) asutuse valduses oleva vallavara jaotusplaani;
 2) andmeid asutuse asjaajamise üleandmise kohta;
 3) ülevaadet raamatupidamisega seonduvast;
 4) ülevaadet personaliga seonduvast;
 5) ettepanekuid valla õigusaktide muutmiseks.

 (3) Vallavalitsusele esitatud lõpparuandele lisatakse asutuse lõppbilanss ja muud vajalikud raamatupidamisdokumendid.

§ 14.  Toimingud asutuse ümberkorraldamisel

 (1) Ümberkorraldatavas asutuses viiakse läbi asutuse valduses oleva vallavara inventuur vastavalt vallavalitsuse korraldusele.

 (2) Nii ümberkorraldatav asutus kui ka ümberkorraldamise tulemusel moodustatud asutus kooskõlastavad varalised tehingud ümberkorraldamiskomisjoniga komisjoni tegevuse alustamise päevast kuni komisjoni töö lõpetamiseni.

 (3) Töö lõpetamisel koostab ümberkorraldamiskomisjon ümberkorraldatava asutuse valduses oleva vallavara üleandmise-vastuvõtmise akti ning ümberkorraldatava asutuse asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti.

 (4) Kinnisvara üleandmine otsustatakse vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korrale.

§ 15.  Ümberkorraldamisega seotud aktid

 (1) Vallavara üleandmise-vastuvõtmise akt peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) vara üleandjat ja vastuvõtjat, vara üleandmise aega ning vara koosseisu ja bilansilist väärtust;
 2) kinnisvara üleandmise korral lisaks käesoleva lõike punktis 1 loetletud andmetele ka andmeid vara päraldiste, seisukorra, kasutamisviisi ja puuduste kohta ning vajadust märke tegemiseks kinnistusraamatusse;
 3) vallasvara üleandmise korral lisaks käesoleva lõike 1. punktis loetletud andmetele ka 2. punktis loetletud andmeid, kui seda nõuab tegevuse lõpetanud või ümberkorraldatava asutuse või vallavalitsuse esindaja komisjonis.

 (2) Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt peab sisaldama järgmiseid andmeid:
 1) asutuse täitmisel olevate ülesannete loetelu;
 2) üleantavate dokumentide loetelu;
 3) asutuse juhi allakirjutatud viimase dokumendi nimetust, registreerimisnumbrit ja kuupäeva;
 4) asutuse eelarve täitmise aruannet tegevuse lõpetamise kuupäeva seisuga, samuti kasutamata eelarveassigneeringute suurust;
 5) asutuse koosseisunimestikku ja koosseisus olevate isikute arvu;
 6) asutuse pitsatite arvu ja liike ning nende hoidmise eest vastutavate isikute nimesid;
 7) asutuse sõlmitud jõusolevate lepingute loetelu;
 8) muid olulisi andmeid asutuse asjaajamise kohta.

 (3) Vallavara üleandmise-vastuvõtmise aktis võetakse aluseks vallavara bilansiline väärtus ümberkorraldamise päeval.

 (4) Vallavara üleandmise-vastuvõtmise aktile ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktile kirjutavad alla:
 1) selle asutuse juht, kellele on ümberkorraldamise tulemusel läinud täielikult või osaliselt üle ümberkorraldatud asutuse valduses olnud vallavara ja tema ülesanded;
 2) vallavanem või tema asendaja;
 3) ümberkorraldamiskomisjoni esimees ja liikmed.

 (5) Vallavara üleandmise-vastuvõtmise akt ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse nii mitmes eksemplaris, kui mitmele asutusele aktid säilitamiseks esitatakse.

 (6) Aktid esitatakse:
 1) ümberkorraldatud asutusele, kui see jätkab tegevust;
 2) vallavalitsusele, kui ümberkorraldatud asutuse haldavale asutusele;
 3) asutusele, kellele ümberkorraldamise tulemusena läksid osaliselt või täielikult üle ümberkorraldatud asutuse ülesanded ja vara.

§ 16.  Toimingud asutuse lõpetamisel

 (1) Tegevuse lõpetavas asutuses viiakse läbi asutuse valduses oleva vallavara inventuur vastavalt vallavalitsuse korraldusele.

 (2) Tegevuse lõpetav asutus kooskõlastab likvideerimiskomisjoniga varalised tehingud alates tegevuse lõpetamiseks väljaantud õigusakti jõustumisest kuni tegevuse lõpetamiseni. Edasilükkamatu vajaduse korral võib tegevust lõpetav asutus vastava õigusakti vastuvõtmise kuupäevast kuni komisjoni tegevuse alustamiseni teha varalisi tehinguid vallavanema loal. Niisugustest tehingutest teavitatakse likvideerimiskomisjoni selle esimesel koosolekul.

 (3) Töö lõpetamisel koostab likvideerimiskomisjon tegevust lõpetava asutuse valduses oleva vallavara üleandmise-vastuvõtmise akti, mis sisaldab käesoleva korra § 15 1. lõikes nõutud andmeid ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti, mis sisaldab käesoleva korra § 15 2. lõikes nõutud andmeid.

 (4) Vallavara üleandmise-vastuvõtmise aktile ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktile kirjutavad alla:
 1) vallavanem või tema asendaja;
 2) likvideerimiskomisjoni esimees ja komisjoni liikmed;
 3) likvideeritava asutuse juht.

§ 17.  Rakendussätted

 (1) Asutus loetakse moodustatuks, ümberkorraldatuks või tema tegevus lõppenuks sellekohase vallavolikogu otsuse tegemise õigusaktis märgitud kuupäevast.

 (2) Käesoleva korra nõudeid järgides moodustatud asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris vastavalt selle registri pidamise põhimääruses kehtestatud korrale.

 (3) Asutuse andmed, kelle tegevus on lõpetatud käesoleva korra nõudeid järgides, kantakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri arhiivi vastavalt selle registri pidamise põhimääruses kehtestatud korrale.

 (4) Asutuse tegevuse lõpetamise korral säilitatakse vallavara üleandmise-vastuvõtmise akt ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt vallavalitsuses.

 (5) Tegevuse lõpetamise puhul peab asutuse juht korraldama asjaajamise korrastamise. Säilitustähtaja ületanud dokumentide kohta peab olema koostatud hävitusakt ning alatisele ja pikaajalise säilitamisele kuuluvad dokumendid peavad olema korrastatud vastavalt arhiiviseaduse ja -eeskirja nõuetele.

 (6) Asutuse tegevuse lõpetamise puhul antakse korrastatud arhiiv üle vallavalitsusele.

 (7) Kui asutuse tegevuse lõpetamise või ümberkorraldamisega kaasneb töölepingute kollektiivne lõpetamine, informeerib ja konsulteerib tegevuse lõpetava või ümberkorraldava asutuse juht töötajate esindajat, taotleb töölepingute kollektiivseks lõpetamiseks oma asukohajärgse tööinspektsiooni kooskõlastuse ja esitab andmed vabanevate töötajate kohta töötaja elukohajärgsele tööhõiveametile Töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2. detsembril 2011. a.

Raul Peetson
Volikogu esimees