Teksti suurus:

Halinga valla 2012. aasta eelarve

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2012, 49

Halinga valla 2012. aasta eelarve

Vastu võetud 22.02.2012 nr 8

Halinga valla 2012. aasta eelarve on vastu võetud „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkt 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ja Halinga Vallavolikogu 11. jaanuari 2006 määruse nr 2 „Halinga valla põhimäärus“ § 68 lg 1, 2, 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Halinga valla 2012. aasta eelarve põhitegevuse tulud, põhitegevuse tulud, investeerimistehingud, finantseerimistehingud ja likviidsete varade muutus

  Kinnitada Halinga valla 2012. aasta eelarve kogumahuga 3 055 599 eurot tulud-kulud tasakaalus. Eelarve põhitegevuse tulud on 2 362 643 eurot, võetavad kohustused 542 650 eurot ja likviidsete varade jääk eelarve aasta alguses 150 306 eurot. Põhitegevuse kulud on 2 362 643 eurot, investeeringute summa 587 405 eurot ja tasutavate kohustuste summa 105 551 eurot.

Artikkel/
tegevusala

Tulude/kulude nimetus

2010  täitmine

2011 täitmine

2012 projekt

Põhitegevuse tulud kokku

2 416 578

2 348 011

2 362 643

30

Maksutulud

1 299 374

1 399 111

1 431 000

 

sh tulumaks

1 198 483

1 299 591

1 331 000

 

sh maamaks

99 839

97 446

98 000

 

sh muud maksutulud

1 052

2 074

2 000

32

Tulud kaupade ja teenuste müügist

157 024

154 474

159 277

 

sh riigilõivud

3 342

5 196

4 000

 

sh laekumised majandustegevusest

128 457

120 968

128 400

 

sh üüri-ja renditulud

25 225

28 309

26 877

35

Saadavad toetused tegevuskuludeks

858 939

726 763

677 866

sh 350

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

92 602

76 889

60 421

sh 352

Mittesihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt

766 337

649 874

617 445

38

Muud tegevustulud

101 241

67 662

94 500

 

sh maavarade kaevandamisõiguse tasu

92 627

58 977

85 000

 

sh tasu vee erikasutusest

4 727

6 289

6 500

 

sh saastetasud

3 888

2 396

3 000

Põhitegevuse kulud kokku

2 376 761

2 401 967

2 362 643

01

ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED

343 031

330 899

369 543

01111

VALLAVOLIKOGU

11 086

5 943

16 187

50

Tööjõukulud

9 807

4 709

14 332

55

Majandamiskulud

1 279

1 234

1 855

01112

VALLAVALITSUS

315 483

308 347

311 756

50

Tööjõukulud

252 976

249 671

252 336

55

Majandamiskulud

62 507

58 676

59 420

55

RESERVFOND

0

0

25 000

01330

MUUD VALITSEMISSEKTORI TEENUSED

16 462

16 609

16 600

55

Majandamiskulud

16 462

16 609

16 600

04

MAJANDUS

75 516

79 015

61 003

04510

VALLATEED

56 353

69 992

54 803

50

Tööjõukulud

1 546

4 799

5 067

55

Majandamiskulud

54 807

65 193

49 736

04740

ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID

15 978

576

0

55

Majandamiskulud

15 978

576

0

 

MUU MAJANDUS

3 185

8 447

6 200

55

Majandamiskulud

3 185

8 447

6 200

05

KESKKONNAKAITSE

43 418

49 971

34 173

05100

JÄÄTMEKÄITLUS

22 832

21 955

22 173

50

Tööjõukulud

4 560

4 710

4 764

55

Majandamiskulud

18 272

17 245

17 409

05200

MAA- JA VESIRAJATISED

7 804

15 234

0

55

Majandamiskulud

7 804

15 234

0

05400

HALJASTUS

12 782

12 782

12 000

55

Majandamiskulud

12 782

12 782

12 000

06

ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

39 881

38 830

44 017

06400

TÄNAVAVALGUSTUS

19 173

21 856

24 000

55

Majandamiskulud

19 173

21 856

24 000

06605

MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS

20 708

16 973

20 017

50

Tööjõukulud

4 515

4 553

4 764

55

Majandamiskulud

16 193

12 420

15 253

07

TERVISHOID

905

972

1 000

07400

TERVISHOIUTEENUSED

905

972

1 000

55

Majandamiskulud

905

972

1 000

08

VABA AEG, KULTUUR

332 092

341 672

333 889

08102

PÄRNU-JAAGUPI SPORDIKESKUS

111 629

107 225

105 639

50

Tööjõukulud

47 968

51 655

47 985

55

Majandamiskulud

63 661

55 570

57 654

08105

PÄRNU-JAAGUPI MUUSIKAKOOL

93 042

99 245

96 753

50

Tööjõukulud

84 227

88 376

87 586

55

Majandamiskulud

8 815

10 869

9 167

08109

SPORDIÜRITUSED

8 122

9 011

7 839

55

Majandamiskulud

8 122

9 011

7 839

08201

ANELEMA RAAMATUKOGU

9 494

8 996

1 985

50

Tööjõukulud

6 571

6 664

1 559

55

Majandamiskulud

2 923

2 333

426

08201

LIBATSE RAAMATUKOGU

10 553

11 520

12 275

50

Tööjõukulud

6 276

7 209

7 754

55

Majandamiskulud

4 277

4 311

4 521

08201

VAHENURME RAAMATUKOGU

10 718

10 532

11 201

50

Tööjõukulud

6 599

6 700

7 238

55

Majandamiskulud

4 119

3 832

3 963

08201

PÄRNU-JAAGUPI RAAMATUKOGU

28 716

29 085

35 076

50

Tööjõukulud

18 006

18 240

20 424

55

Majandamiskulud

10 710

10 845

14 652

08202

PÄRNU-JAAGUPI RAHVAMAJA

43 558

47 726

47 679

50

Tööjõukulud

21 968

24 489

25 752

55

Majandamiskulud

21 590

23 238

21 927

08202

VEE RAHVAMAJA

5 287

5 007

2 123

50

Tööjõukulud

2 307

2 274

0

55

Majandamiskulud

2 980

2 734

2 123

 

KULTUURIÜRITUSED

4 981

7 415

5 470

55

Majandamiskulud

4 981

7 415

5 470

 

KÜLALIIKUMINE

5 992

5 908

7 849

55

Majandamiskulud

5 992

5 908

7 849

09

HARIDUS

1 364 749

1 367 753

1 322 677

09110

PÄRNU-JAAGUPI LASTEAED PESAMUNA

216 968

231 679

231 088

50

Tööjõukulud

154 750

166 925

167 698

55

Majandamiskulud

62 218

64 755

63 390

09210

LIBATSE LASTEAED-ALGKOOL

228 963

232 243

203 471

50

Tööjõukulud

176 117

164 433

151 193

55

Majandamiskulud

52 846

67 810

52 278

09210

VAHENURME LASTEAED-ALGKOOL

125 928

128 527

123 674

50

Tööjõukulud

92 577

93 091

87 545

55

Majandamiskulud

33 351

35 436

36 129

09220

PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUM

630 570

637 908

626 169

50

Tööjõukulud

477 564

483 077

461 646

55

Majandamiskulud

153 006

154 831

164 523

09600

ÕPILASVEOLIINID

84 973

72 054

75 954

55

Majandamiskulud

84 973

72 054

75 954

09601

HARIDUSE ABITEENUSED

16 689

12 220

13 821

41

Antavad toetused

2 045

0

1 534

50

Tööjõukulud

1 537

25

1 287

55

Majandamiskulud

13 107

12 195

11 000

09800

OSALUS

60 658

53 121

48 500

55

Majandamiskulud

60 658

53 121

48 500

10

SOTSIAALNE KAITSE

177 169

192 856

196 341

10900

SOTSIAALHOOLEKANNE

177 169

192 856

196 341

41

Antavad toetused

126 082

137 355

147 681

50

Tööjõukulud

10 161

11 172

11 936

55

Majandamiskulud

40 926

44 329

36 724

Investeerimistegevus

-23 363

-42 272

-587 405

 

Finantseerimistegevus

0

-64 125

437 099

2081

Kohustuste võtmine(+)

0

40 000

542 650

2081

Kohustuste tasumine(-)

0

-104 125

-105 551

 

Likviidsed varad kokku aasta alguse seisuga

292290

310 660

150 306

Likviidsete varade muutus
 (+ suurenemine, - vähenemine)

18 370

-160 354

-150 306

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks

310 660

150 306

0

 

EA TASAKAAL

0

0

0

§ 2.  Reservfondi suurus

  Reservfondi suuruseks kinnitada 25 000 eurot.

§ 3.  Eelarve seletuskiri

  Eelarvele on lisatud seletuskiri.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012. a.

Raul Peetson
Volikogu esimees

Lisa Seletuskiri