Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2016, 7

Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord

Vastu võetud 16.06.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnu linna haldusterritooriumil registreeritud ja tegutsevatele kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

 (2) Käesoleva määruse alusel toetuse andmise eesmärgiks on arendada kultuurialast huvitegevust Pärnu linnas omaalgatuse toetamise kaudu.

 (3) Käesolev määrus ei reguleeri toetuse andmist erakooliseaduse alusel tegutsevatele huvikoolidele, millele antakse toetust eraharidusasutuste toetamise korra alusel.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) huvitegevus – harrastus;
 2) kultuuriühing – mittetulundusühing, mille põhitegevus on kultuurialase huvitegevuse korraldamine;
 3) avatud kultuurikeskus – juriidiline isik, mille üks põhikirjalistest tegevustest on tegutsemine avatud kultuuritöö põhimõttel;
 4) avatud kultuuritöö – ilma kindla osalejaskonnata läbiviidav kultuuritöö, mis on suunatud omaalgatuse toetamisele ning erinevate tegevuste läbiviimiseks vajalike tingimuste loomisele;
 5) kollektiiv – kultuuriühingus tegutsev huvigrupp;
 6) tegevuses osaleja – kultuuriühingus tegutseva kollektiivi tegevuses regulaarselt osalev isik;
 7) saavutustoetus – toetus, mida Pärnu linn annab kultuuriühingule, mis on aktiivselt osalenud oma valdkonna suurüritustel ja ise üritusi korraldanud ja/või mille koosseisus tegutsev kollektiiv on saavutanud silmapaistvaid tulemusi üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel;
 8) õppeasutus – haridusasutus, kus toimub õpetamine ja õppimine vastavalt õppekavale (põhikool, gümnaasium, kutseõppasutus, rakenduskõrgkool, ülikool, huvikool, eraharidusasutus, koolieelne lasteasutus, täienduskoolituse asutus).

2. peatükk Toetused 

§ 3.  Kultuuriühingute toetus

 (1) Toetust antakse kollektiividele, mis tegutsevad rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor, harrastusteater, harrastuskunst, käsitöö, jms) valdkonnas, mis on aktiivselt tegutsenud Pärnu linnas taotluse esitamise tähtajale eelnenud 12 kuu jooksul ning mille huvitegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas.

 (2) Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks kollektiivile tegevuses osaleja kohta. Tegevuses osaleja elukohaks peab rahvastikuregistris olema märgitud Pärnu linn.

 (3) Toetus koosneb pearahast, millele lisandub saavutustoetus, kui toetuse saaja vastab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustele.

 (4) Toetust ei maksta kollektiivile, mis tegutseb õppeasutuse ringina.

§ 4.  Avatud kultuurikeskuste toetus

 (1) Toetust antakse juriidilistele isikutele, mis on avatud kultuuritöö põhimõttel tegutsenud Pärnu linnas vähemalt 1 aasta.

 (2) Toetus on ette nähtud avatud kultuurikeskuse haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskulude (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon) osaliseks katmiseks, avalike teenuste pakkumise, keskuse töötajate personalikulude ning vahendite soetamise kulude osaliseks katmiseks ning avalikkuse teavitamiseks.

 (3) Toetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
 1) kultuurikeskus on nädalas avatud 30 tundi kokku vähemalt 5 päeval nädalas ning 10 kuud aastas;
 2) kultuurikeskuse ruume kasutab vähemalt 5 erinevat kollektiivi;
 3) kultuurikeskuse avatud kultuuritööks kasutatav pind on suurem kui 100 m2;
 4) kultuurikeskuses on loodud keskust administreeriva töötaja töökoht;
 5) avalikkuse regulaarne teavitamine kultuurikeskuses toimuvatest sündmusest.

§ 5.  Toetuse taotlejatele esitatavad nõuded

  Toetuse taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
 2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
 3) taotleja peab olema nõuetekohaselt esitanud aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
 4) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

§ 6.  Toetuse arvutamine

  Toetuste arvutamise täpsema juhendi kehtestab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

3. peatükk Toetuse taotlemine ja menetlus 

§ 7.  Toetuse taotlus

 (1) Käesolevas määruses sätestatud toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse linnavalitsusele iga aasta 5. oktoobriks. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks.

 (2) Taotluse vorm on kättesaadav Pärnu linna veebilehel. Info taotluse esitamise võimaluse kohta avalikustab linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond) kohalikus meedias.

§ 8.  Taotluse menetlemine

 (1) Haridus- ja kultuuriosakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

 (2) Haridus- ja kultuuriosakonnal on vajaduse korral õigus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (3) Taotluses või sellele lisatavates nõutavates dokumentides esinevatest puudustest informeerib haridus- ja kultuuriosakond taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul kui taotleja jätab puudused kõrvaldamata, lõpetatakse taotluse menetlus ja teavitatakse taotlejat kirjalikult menetluse lõpetamisest.

 (4) Haridus- ja kultuuriosakond esitab esinduskollektiivi staatust taotlevate kollektiivide taotlused ja saavutustoetuse taotlused erinevate kultuurivaldkondade esindajatest koosnevale ekspertkomisjonile hinnangu andmiseks. Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus.

4. peatükk Toetuse eraldamine ja järelevalve 

§ 9.  Toetuse eraldamine

 (1) Toetuste eraldamise ja toetuste suuruse otsustab linnavalitsus korraldusega haridus- ja kultuuriosakonna ettepanekul ja arvestades ekspertkomisjoni arvamust.

 (2) Haridus- ja kultuuriosakond teavitab kirjalikult taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest pärast lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmist.

§ 10.  Lepingu sõlmimine

 (1) Haridus- ja kultuuriosakond sõlmib pärast § 11 sätestatud aruande esitamist toetuse saajaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

 (2) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
 2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) muud lepingus olulised tingimused.

§ 11.  Aruandlus

  Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 1. veebruariks esitama haridus- ja kultuuriosakonnale vormikohase aruande.

§ 12.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab haridus- ja kultuuriosakond.

 (2) Haridus- ja kultuuriosakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

 (3) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on haridus- ja kultuuriosakonnal õigus:
 1) leping lõpetada ja nõuda eraldatud toetus tagasi;
 2) vähendada toetuse suurust;
 3) peatada toetuse väljamaksmine.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 13.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 19. juuni 2007 määrus nr 20 „Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees