Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Vaivara valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2016, 34

Vaivara valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 15.06.2016 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37, § 371 ja § 372 lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Vaivara valla arengukava (edaspidi arengukava) ja Vaivara valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) koostamise, avalikustamise, kinnitamise ja muutmise kord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) valla arengukava – valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele;
  2) eelarvestrateegia – valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan, mis on arengukavaga seotud iseseisev dokument
  3) vastutavate valdkondade juhid - vallavalitsuse osakondade juhid, hallatavate asutuste ja valla mõju all olevate juriidiliste isikute juhtivate organite liikmed;
  4) valdkonna arengukava – valla arengukavast lähtuv eesmärkide saavutamist kajastav dokument, mis käsitleb kohaliku omavalitsuse ühte tegevusvaldkonda;
  5) hallatava asutuse arengukava – vallavalitsuse hallatava asutuse arengukava, mis käsitleb asutuse tegevuse eesmärki ja toimimise edendamise abinõusid;
  6) arengukava, eelarvestrateegia, valdkonna arengukava ja hallatava asutuse arengukava - koos nimetatud arengudokumendid.

§ 3.   Üldsätted

  (1) Arengudokumendid on aluseks eri eluvaldkondade arengu kavandamisele ja koordineerimisele, valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel ja investeeringuprojektide kavandamisel ning kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimisel ning investeeringuteks toetuste taotlemisel.

  (2) Arengudokumendid peavad olema omavahel seotud ja ei tohi olla vastuolus.

  (3) Arengudokumendid vaadatakse üle üldjuhul üks kord aastas. Arengudokumentide erakorralisel muutmisel kehtestab vallavalitsus arengudokumentide menetlemiseks korraldusega tähtajad.

2. peatükk Valla arengukava ja eelarvestrateegia 

§ 4.   Valla arengukava

  (1) Valla arengukava koostatakse kogu Vaivara valla territooriumi kohta.

  (2) Arengukava peab sisaldama järgmisi osasid:
  1) Vaivara valla visioon, mis näitab millise olukorrani soovitakse arengukava perioodi lõpuks jõuda;
  2) probleemide ja võimaluste ning hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes - esitatakse arengueelduste analüüs ja praegune valmisolek arengukava eesmärkide saavutamiseks;
  3) strateegilised eesmärgid tegevusvaldkonniti koos taotletava mõjuga – tuuakse välja konkreetsed mõõdikud, mille abil hinnata eesmärgi täitmise kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tulemusi. Tulemused peavad näitama, kas ja millisel määral eesmärgid on saavutatud.

  (3) Arengukava osaks on investeeringute kava. Investeeringute kava koosneb arengukavale vastavatest arengueesmärkidest ja ülesannetest ning neile vastavatest tegevustest ehk investeerimisprojektide nimistust, mis on jaotatud aastate lõikes vastavalt nende kavandatavale teostamise ajale. Investeeringute kavas näidatakse aastateks jagatud tegevuste loetelu, mis on vajalikud strateegiliste eesmärkide saavutamiseks koos ka kavandatud tegevuste hinnangulised maksumused, finantseerimisallikate ja teostaja määratlemisega.

  (4) Valla arengukava peab olema kooskõlas üldplaneeringuga ja hõlmama vähemalt nelja eelseisvat aastat.

  (5) Valla arengukava peab olema kooskõlas seaduse alusel koostatavate kohustuslike valdkonnapõhiste arengukavadega.

  (6) Valla arengukava hõlmab iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

§ 5.   Eelarvestrateegia

  (1) Eelarvestrateegia on valla arengukavast tulenev finantsplaan, mis on aluseks valla eelarve koostamisel.

  (2) Eelarvestrateegia koostatakse valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostatakse arengukavaga seotud iseseisva dokumendina.

  (3) Eelarvestrateegia hõlmab iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (4) Eelarvestrateegia sisaldab muuhulgas:
  1) valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks;
  2) eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud;
  3) ülevaade valla ja temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast;
  4) valla põhitegevuse tulem eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav põhitegevuse tulem iga aasta lõpu seisuga;
  5) valla tegelik netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositav netovõlakoormus iga aasta lõpu seisuga ,
  6) muu valla finantsjuhtimise korraldamiseks oluline informatsioon.

  (5) Eelarvestrateegias sisalduvad ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed ja informatsioon esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud täpsusega.

§ 6.   Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine ja menetlemine

  (1) Vaivara valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatab volikogu oma otsusega vallavalitsuse ettepanekul või omal algatusel.

  (2) Arengukava koostamist koordineerib vallavalitsus. Valla arengukava koostamiseks võib moodustada töögruppe või komisjone, mille töösse kaasatakse liikmeid avaliku ja erasektori tasanditelt.

  (3) Vallavalitsus viib arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks läbi avalikud arutelud kõikide huvitatud isikutega (s.h. vallavolikogu liikmed, vallavolikogu komisjonide liikmed, külavanemad, vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid, struktuurüksuste juhid, vallavalitsuse ametnikud, valla elanikud ja teised huvitatud isikud).

  (4) Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu (edaspidi eelnõu) koostab vallavalitsus.

  (5) Koostatud eelnõu Vallavalitsus kiidab heaks ja suunab avalikustamisele. Avalikkusele suunamisel otsustatakse:
  1) avaliku väljapaneku algus, kestus ja koht;
  2) ettepanekute esitamise vorm ja koht;
  3) avaliku arutelu toimumise aeg ja koht.

  (6) Vallavalitsus avalikustab eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks ja lühiülevaade valla ajalehes.

  (7) Igal huvitatud isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid, sh ka e-posti teel.

  (8) Avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab vallavalitsus avaliku arutelu. Vallavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamisse ja muutmisse.

  (9) Vallavalitsus esitab eelnõu vallavolikogule hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. septembril.

  (10) Volikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia või selle muudatuste vastuvõtmise volikogu määrusega hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks.

  (11) Arengukava ja eelarvestrateegia ning volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldatakse Vaivara valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates.

  (12) Vallavalitsus esitab Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia tegevusvaldkondade kaupa eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

§ 7.   Valla arengukava ülevaatamine ja muutmine

  (1) Valla arengukava ülevaatamise ja muutmise algatab vallavalitsus omal algatusel.

  (2) Arengukava ülevaatamine on kohustuslik, kui kehtiv arengukava ei hõlma jooksva aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (3) Arengukava ülevaatamise käigus uuendatakse arvandmed, tehakse täpsustused hetkeolukorra analüüsis ning vajadusel muudatusettepanekud tegevuskavasse, samuti muudetakse vajadusel arengukava kehtivuse perioodi.

  (4) Vastutavate valdkondade juhid esitavad Vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks, kuid mitte hiljemalt kui 1. augustiks, arengukava koostamiseks järgmised andmed:
  1) ettepanekud arengukavasse;
  2) investeeringute vajadused arengukava perioodiks, arvestades oma alaeelarvete võimalikke mahtusid ja valla üldist finantsvõimekust.

  (5) Vallavalitsus esitab uuendatud arengukava koos muudatusettepanekutega volikogule esimeseks lugemiseks hiljemalt 1. septembril.

  (6) Muudetud arengukava menetlemine, avalikustamine ja kinnitamine toimub vastavalt käesoleva määruse §-s 6 lg 2-12 sätestatule.

  (7) Vallavalitsus esitab igal aastal ülevaate arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest aruandeaastal valla majandusaasta aruande tegevusaruande koosseisus.

§ 8.   Eelarvestrateegia ülevaatamine ja muutmine

  (1) Eelarvestrateegia tuleb üle vaadata iga kord, kui muudetakse arengukava. Kui arengukava muutmisega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

  (2) Ülevaatamise käigus uuendatakse arvandmed, majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks.

  (3) Muudetud eelarvestrateegia menetlemine, avalikustamine ja kinnitamine toimub vastavalt käesoleva määruse §-s 7 sätestatule.

§ 9.   Arengukava ja eelarvestrateegia seire

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia seire on arengukava täitmise jälgimine, mida korraldab Vaivara Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ning mis toimub eelneva kalendriaasta kohta.

  (2) Arengukava eesmärkide ja eelarvestrateegia täitmist mõõdetakse arengukavas määratletud mõõdikute abil. Mõõdik on arvnäitaja või hinnang seisundile, mis näitab eesmärgi täitmist.

  (3) Vastutavate valdkondade juhid esitavad vallavalitsusele iga aasta hiljemalt 1. märtsiks andmed arengukava valdkondlike arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise ning eelarvestrateegia täitmise kohta.

  (4) Ülevaade arengukavas ettenähtud eesmärkide ja tegevuste täitmisest koostatakse eelneva kalendriaasta kohta ja esitatakse valla majandusaasta aruandes.

3. peatükk Valdkonna arengukava 

§ 10.   Valdkonna arengukava

  (1) Valdkonna arengukava koostatakse kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks.

  (2) Valdkonna arengukava koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

  (3) Valdkonna arengukava lõpptähtpäev ei või ületada valla arengukava lõpptähtpäeva.

§ 11.   Valdkonna arengukava koostamine ja menetlemine

  (1) Valdkonna arengukava koostamise ja muutmise algatab ning selle vajaduse määrab vallavalitsus, samuti korraldab koostamist ja suunab avalikustamisele.

  (2) Võttes arvesse majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi, on vallavalitsusel õigus suunata arengukava heakskiitmisele volikogule.

  (3) Vähemalt kaks nädalat enne valdkonna arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamisele suunamist esitatakse eelnõu vastava valdkonna komisjonile, kes annab eelnõule oma arvamuse. Vajadusel võib eelnõu esitada mitmele komisjonile.

  (4) Valdkonna arengukava avalikustamise korraldab vallavalitsus, kes teatab Vaivara valla veebilehel avaliku väljapaneku koha, alguse ja kestuse ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

  (5) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat.

  (6) Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid.

  (7) Vallavalitsus korraldab avaliku arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks.

  (8) Valdkonna arengukava ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu.

4. peatükk Hallatavate asutuste arengukavad 

§ 12.   Hallatava asutuse arengukava

  (1) Hallatava asutuse arengukava käsitleb konkreetse asutuse tegevust, püstitatud eesmärke ja nende saavutamiseks vajalike tegevuste määramist ja korraldamist.

  (2) Hallatava asutuse arengukava on kooskõlas valla arengukavaga.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

  (4) Hallatava asutuse arengukava lõpptähtpäev ei või ületada valla arengukava lõpptähtpäeva.

§ 13.   Hallatava asutuse arengukava koostamine ja menetlemine

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostamise ja muutmise algatamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Hallatava asutuse arengukava koostamine on kohustuslik valla haridusasutustele.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostamist ja muutmist korraldab hallatava asutuse juht.

  (4) Vähemalt kaks nädalat enne hallatava asutuse arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamisele suunamist esitatakse eelnõu vastava valdkonna komisjonile, kes annab eelnõule oma arvamuse.

  (5) Vallavalitsus suunab eelnõu avalikustamisele.

  (6) Eelnõu avalikustatakse vastavas asutuses ja valla veebilehel vähemalt kaks nädalat enne kinnitamist.

  (7) Hallatava asutuse arengukava kinnitab vallavalitsus, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (8) Hallatava asutuse juht koostab hallatava asutuse arengukava täitmise aruande peale eelarveaasta lõppu.

§ 14.   Haridusasutuste arengukavade koostamise ja muutmise erisused

  (1) Käesoleva paragrahvi alusel lähtutakse haridusasutuste arengukava koostamisel nimetatud erisustest ja nõuetest, muus osas rakendatakse haridusasutuse arengukava koostamisele käesoleva korra §-des 12 ja 13 sätestatut.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) kooliarenduse või lasteaia põhisuunad ja -valdkonnad, (õppeasutuse näitajad, eestvedamine ja juhtimine, õppe- ja kasvatusprotsess, turvalisuse tagamine koolis, koostöö huvigruppidega);
  2) õpetajate täienduskoolituskava;
  3) tegevuskava;
  4) asutuse hetkeolukorra lühikirjeldus ja analüüs, püstitatud arengusuunad.

  (3) Kooli arengukava töötab välja kooli direktor koostöös kooli hoolekogu ja õppenõukoguga.

  (4) Lasteaia arengukava töötab välja lasteaia direktor koostöös asutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

  (5) Haridusasutuse juht esitab heaks kiidetud arengukava eelnõu volikogu haridus-ja noorsootöö komisjonile tutvumiseks vähemalt kaks nädalat enne vallavalitsusele heakskiitmiseks ja avalikustamiseks esitamist.

  (6) Arengukava eelnõu, mille on kõik osapooled heaks kiitnud, avalikustatakse vähemalt kaheks nädalaks enne kinnitamist Vaivara valla veebilehel.

  (7) Haridusasutuste arengukavade muutmine toimub käesoleva paragrahvi lõigete 1-6 alusel.

  (8) Kooli direktor esitab koostatud aruande ja uuendamise ettepanekud hoolekogule ja õppenõukogule ning seejärel vallavalitsusele.

  (9) Lasteaia direktor esitab koostatud aruande ja uuendamise ettepanekud hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule ning seejärel vallavalitsusele.

  (10) Arengukava muutmise eelnõu, mille on kõik osapooled heaks kiitnud, avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne kinnitamist Vaivara valla veebilehel.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 15.   Vastutus

  (1) Vaivara valla arengukava täitmise eest vastutab vallavalitsus.

  (2) Valdkondliku arengukava täitmise eest vastutab vallavalitsus.

  (3) Hallatava asutuse arengukava täitmise eest vastutab hallatava asutuse juht.

§ 16.   Arengudokumendi kehtivus

  Arengudokument loetakse kehtetuks, kui kinnitamiseks pädev organ võtab vastu arengudokumendi järgmiseks perioodiks.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Luts
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json