Teksti suurus:

Jõhvi Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2017, 3

Jõhvi Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste muutmine

Vastu võetud 15.06.2017 nr 120

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Jõhvi Kunstikooli põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määrust nr 108 "Jõhvi Kunstikooli põhimääruse kinnitamine" muudetakse alljärgnevalt:
  1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:
„(5) Kunstikooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks aastaks kunstikooli arengukava, mille kinnitab Jõhvi Vallavalitsus määrusega.
(6) Arengukava peab kajastama kunstikooli tegevus- ja arengusuundi ning olema kooskõlas valla arengukavaga.“;
  2) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmiselt:
„31) korraldab kunstikooli arengukava koostamise ning vastutab selle tähtaegse kinnitamise ja ajakohasuse eest;“;
  3) paragrahvi 7 lg 11 punkt 5 sõnastatakse:
„5) osaleb kunstikooli arengukava ja kodukorra väljatöötamises.“;
  4) paragrahvi 7 lõiget 15 täiendatakse punktiga 5 järgmiselt:
„5) osaleb kunstikooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamiseks esitamist oma arvamuse.“.

§ 2.   Jõhvi Muusikakooli põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määrust nr 109 "Jõhvi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine" muudetakse alljärgnevalt:
  1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:
„(5) Muusikakooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks aastaks muusikakooli arengukava, mille kinnitab Jõhvi Vallavalitsus määrusega.
(6) Arengukava peab kajastama muusikakooli tegevus- ja arengusuundi ning olema kooskõlas valla arengukavaga.“;
  2) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse:
„(6) Õppevaheajad muusikakoolis on sarnaselt üldhariduskoolidega ning need kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega. Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad.“;
  3) paragrahvi 4 lõige 9 sõnastatakse:
„(9) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilase nädalakoormus õppetundides määratakse muusikakoolis kasutatava õppekavaga. Suurim lubatud koormus on:
1) eelkoolis 3 tundi;
2) 1.klassis 4 tundi;
3) 1.a–2.klassis 6 tundi;
4) 3.-5.klassis 8 tundi;
5) 6.–7.klassis pilliõpetusosakonnas 9 tundi, üldkultuurilises osakonnas 8 tundi;
6) lisa-aastatel 6 tundi;
7) vabaõppe osakonnas 2 tundi.“;
  4) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmiselt:
„31) korraldab muusikakooli arengukava koostamise ning vastutab selle tähtaegse kinnitamise ja ajakohasuse eest;“;
  5) paragrahvi 7 lg 11 punkt 5 sõnastatakse:
„5) osaleb muusikakooli arengukava ja kodukorra väljatöötamises.“;
  6) paragrahvi 7 lõiget 14 täiendatakse punktiga 5 järgmiselt:
„5) osaleb muusikakooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamiseks esitamist oma arvamuse.“.

§ 3.   Jõhvi Keskraamatukogu põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määrust nr 110 "Jõhvi Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine" muudetakse alljärgnevalt:
  1) paragrahvi 1 lõige 8 sõnastatakse:
„(8) Raamatukogu struktuuris on komplekteerimisosakond, teenindusosakond, lastekirjanduse osakond, avatud interneti punkt, laenutuspunkt Jõhvi eakate päevakeskuses ja Tammiku raamatukogu.“;
  2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:
„(3) Raamatukogu järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks aastaks arengukava, mille kinnitab Jõhvi Vallavalitsus määrusega.
(4) Arengukava peab kajastama raamatukogu tegevus- ja arengusuundi ning olema kooskõlas valla arengukavaga.“;
  3) paragrahvi 3 lg 5 punkt 7 sõnastatakse:
„7) korraldab raamatukogu arengukava koostamise ning vastutab selle tähtaegse kinnitamise ja ajakohasuse eest;“.

§ 4.   Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 19. novembri 2015 määrust nr 71 "Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse põhimäärus" muudetakse alljärgnevalt:
  1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Keskuse järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks aastaks keskuse arengukava, mille kinnitab Jõhvi Vallavalitsus määrusega.
(6) Arengukava peab kajastama keskuse tegevus- ja arengusuundi ning olema kooskõlas valla arengukavaga.“;
  2) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmiselt:
„11) korraldab keskuse arengukava koostamise ning vastutab selle tähtaegse kinnitamise ja ajakohasuse eest;“;
  3) paragrahvi 6 lõiget 6 täiendatakse punktiga 11 järgmiselt:
„11) osaleb keskuse arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamiseks esitamist oma arvamuse.“.

§ 5.   Jõhvi Spordikooli põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 19. novembri 2015 määrust nr 72 "Jõhvi Spordikooli põhimäärus" muudetakse alljärgnevalt:
  1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:
„(5) Spordikooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks aastaks spordikooli arengukava, mille kinnitab Jõhvi Vallavalitsus määrusega.
(6) Arengukava peab kajastama spordikooli tegevus- ja arengusuundi ning olema kooskõlas valla arengukavaga.“;
  2) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse punktiga 71 järgmiselt:
71) korraldab spordikooli arengukava koostamise ning vastutab selle tähtaegse kinnitamise ja ajakohasuse eest;“;
  3) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmiselt:
„6) osaleb spordikooli arengukava ja kodukorra väljatöötamises.“;
  4) paragrahvi 7 lõiget 6 täiendatakse punktiga 5 järgmiselt:
„5) osaleb spordikooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamiseks esitamist oma arvamuse.“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Teet Enok
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json