Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määruse nr 63 „Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2017, 5

Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määruse nr 63 „Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas“ muutmine

Vastu võetud 15.06.2017 nr 123

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla sporditegevuse toetamise korra muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määrust nr 63 "Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas" muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 1 lõike 4 lõppu lisatakse lause: „Noorsportlase vanust arvestatakse toetuse kasutamise aasta 1. jaanuari seisuga.“;
  2) paragrahvi 3 lg 3 punkt 4 sõnastatakse:
„4) spordiklubi baastoetus, mida saavad taotleda spordiklubid, kus ei ole noorsportlaste treeningrühmi.“;
  3) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse:
„§ 4. Toetatavad spordialad Jõhvi vallas“;
  4) paragrahvi 4 sissejuhatav lõige sõnastatakse:
„Toetatavateks spordialadeks Jõhvi vallas on alad, mida harrastavad spordiklubid peavad vastama järgmistele tingimustele:“;
  5) paragrahvi 4 punkt 4 sõnastatakse:
„4) spordiklubis on tööl vähemalt üks neljanda või kõrgema kutsetasemega treener, kes juhendab treeninggruppe töölepingu alusel;“;
  6) paragrahvi 4 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;
  7) paragrahvi 5 lg 4 punkt 1 sõnastatakse:
„1) 4. ja kõrgema kutsetasemega treeneri tööjõukulude osaliseks katmiseks;“;
  8) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse:
„(1) Järgmise kalendriaasta toetuste taotlemise aluseks on elektroonilises vormis esitatud taotlused sporditoetuste taotlemise keskkonnas.“;
  9) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse:
„(1) Spordiklubi esitab vallavalitsusele hiljemalt 1. novembriks taotluse ja spordiklubi treeningrühmade harrastajate nimekirjad koos nõutud dokumentidega veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu.“;
  10) paragrahvi 9 lisatakse lõige 11:
„(11) Spordiklubile noortespordi toetuse taotlemisel peab noortespordi toetuse saamiseks nimekirja kantud täisealine harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastava spordiklubi või spordikooli treeningrühmas. Tuleb ära märkida üks eelistatud treeningrühm. Kinnitus koos treeningrühma märkimisega esitatakse elektrooniliselt sporditoetuste taotlemise keskkonnas hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja treeningrühma valik puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat noortespordi toetust saavate harrastajate hulka.“;
  11) paragrahvi 9 lisatakse lõige 3:
„(3) Toetuste taotluste menetlemisel toimub andmevahetus veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu Eesti Spordiregistri-, Maksu- ja Tolliameti-, Äriregistri- ja Eesti rahvastikuregistri andmekogudega.“;
  12) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse:
„(1) Toetuse saaja on kohustatud veebipõhise sporditoetuste keskkonna kaudu esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise aruande hiljemalt järgmise aasta 30.jaanuariks.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Teet Enok
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json