HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Veltsi Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2017, 26

Veltsi Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Vastu võetud 19.06.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 34 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kooli nimetus ja asukoht

  (1) Veltsi Lasteaed-Algkool (edaspidi kool) on Rakvere Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalkool.

  (2) Kool asub aadressil Veltsi tee 9, Veltsi küla, Rakvere vald, 44414 Lääne-Virumaa.

  (3) Kooli tegutsemiskoht on asukoha aadressil asuv kooli hoone ja territoorium või koolipidaja poolt koolile kasutamiseks antud muud ruumid ja territoorium.

§ 2.   Kooli tegutsemise vorm

  (1) Kooli tegutsemise vormiks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tähenduses ühe asutusena tegutsevad koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed) ja põhikool.

  (2) Lasteaed võimaldab koolieast noorematele lastele lapsehoidu ja alushariduse omandamist vastavalt vanusele.

  (3) Põhikoolis omandab õpilane põhihariduse 1.-4. klassini ja täidab koolikohustust.

  (4) Koolis toimub õpe statsionaarses õppevormis.

  (5) Koolis toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles.

§ 3.   Teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Rakvere valla haldusterritoorium.

  (2) Väljaspool teeninduspiirkonda on õigus lapsi vastu võtta vabade kohtade olemasolul.

§ 4.   Kooli vastuvõtmine ja väljaarvamine

  (1) Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise korra ja tingimuste eelnõu valmistab ette direktor ning esitab selle arvamuse andmiseks hoolekogule.

  (2) Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise korra ja tingimused kehtestab vallavalitsus.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  Koolil on oma sümboolika (lipp, kooli logo jne) ning omanimeline pitsat.

2. peatükk Ülesanded 

§ 6.   Ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) luua tingimused ja võimalused alus- ja põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks;
  2) luua eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond;
  3) luua tingimused eakohaseks, kõlbeliseks, füüsiliseks ja sotsiaalseks arenguks ning terviklikku maailmapildi kujunemiseks;
  4) aidata kaasa põhiliste väärtushoiakute kujunemisele;
  5) tagada valmisolek õpingute jätkamiseks järgmisel kooliastmel ja elukestvaks õppeks;
  6) tagada tervisekaitsenormide kohane päevakava, õppekorraldus ja -koormus ning toitlustamine;
  7) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste rakendamiseks ja täiendamiseks ning korraldada koolitusi;
  8) kasutada koolile eraldatud ressursse sihipäraselt ning mõistlikult õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi tagamiseks;
  9) teha kooli eesmärkide täitmisel koostööd laste seaduslike esindajatega (edaspidi vanem), vallavalitsuse, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide, teiste koolide ning muude organisatsioonide ja isikutega nii Rakvere vallas, Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

3. peatükk Dokumendid 

§ 7.   Põhimäärus

  (1) Direktor esitab kooli põhimääruse ja selle muudatused enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule ja õppenõukogule.

  (2) Kooli põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Rakvere Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 8.   Arengukava

  (1) Arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamise algatab direktor. Arengukava ja selle muudatused esitab direktor enne kinnitamist arvamuse andmiseks hoolekogule ja õppenõukogule.

  (2) Kooli arengkava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. Arengukava kinnitab vallavolikogu.

  (3) Arengukava muutmine ja uuendamine toimub arengukavas sätestatud korras.

  (4) Direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli veebilehel.

§ 9.   Kodukord

  Koolil on lasteaia ja põhikooli osas eraldi kodukorrad, mille kehtestab direktor õigusaktides sätestatud korras. Kodukord on lastele, töötajatele ja vanematele täitmiseks kohustuslik.

4. peatükk Juhtimine 

§ 10.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kes tagab koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga kooli tulemusliku töö ning kooli arengukava ja kodukorra täitmise. Direktor juhib õppe- ja kasvatustegevust.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab välja ja mille läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmisega.

  (4) Direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid ning määrab oma äraolekuajaks endale asendaja.

  (5) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ning muu kooli tegevuse, üldseisundi, arengu ja varade õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (6) Direktor esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile viimase nõudel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

§ 11.   Õppenõukogu

  Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 12.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli laste, õpetajate, koolipidaja, vanemate, vilistlaste ja toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustegevuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppe ja kasvatuse paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid, ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad.

  (3) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (4) Hoolekogu täidab talle seadustest ja nende alusel pandud ülesandeid.

5. peatükk Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise alused 

§ 13.   Õppekavad

  (1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks koolis on lasteaia ja põhikooli õppekavad, mis on koostatud vastavalt koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riikliku õppekava alusel.

  (2) Õppekavad kinnitab direktor käskkirjaga õppenõukogu ettepanekul pärast hoolekogu arvamise ärakuulamist.

§ 14.   Päevakava ja üldtööplaan

  (1) Koolil on päevakava, mis kajastab õppetegevuste ning õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust.

  (2) Koolil on üldtööplaan, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes arengukavast ja õppekavadest, üldeesmärkidest, eelmise aasta töö kokkuvõttest ja kooli sisehindamise parendusvaldkondadest. Üldtööplaani kinnitab õppenõukogu.

§ 15.   Pikapäevarühm

  (1) Direktor võib vallavalitsuse nõusolekul vastavalt vajadusele moodustada koolis pikapäevarühma.

  (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega lapsevanema avalduse alusel.

6. peatükk Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused 

§ 16.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Laste arendamiseks ja õppekava läbimise toetamiseks ning täiendamiseks korraldatakse koolis huviringide tööd ning muud tegevust, mis ei ole õppekava osa.

  (2) Õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus sätestatakse kooli päevakavas, mille kehtestab direktor.

  (3) Kooli ruumide kasutamine kooliväliseks tegevuseks toimub kokkuleppel direktoriga.

§ 17.   Õppekavavälise tegevuse kaasrahastamine

  Õppekavaväliste tegevuse kulude katmisel toimub kaasrahastamine osalejate poolt vallavalitsuse poolt sätestatud korras.

7. peatükk Lapsed ja nende vanemad 

§ 18.   Vanematel on õigus:Vanematel on õigus:Laste õigused lasteaias

  Lastel on õigus:
  1) võtta osa tegevustest, mis tagavad lapse igakülgse arengu;
  2) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  3) eneseusaldust ja igakülgset arengut toetavale tegevusele;
  4) õpetajate igakülgsele abile ja toetusele lasteaias viibimise ajal.

§ 19.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ette nähtud õppes;
  2) kasutada tasuta kooli ruume ja rajatisi, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid õppetööks ja kooli korraldatud õppekavaväliseks tegevuseks;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi;
  4) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse, õppimisvõimaluste ning enda õiguste ja kohustuste kohta;
  5) kaitsele hädaolukorras;
  6) saada tasuta koolilõunat vastavalt päevakavale;
  7) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes kooli direktori poole;
  8) muud seadustes ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud õigused.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) täitma õpiülesandeid ja osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ette nähtud õppes;
  2) õppima vastavalt oma võimetele, end arendama, oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendama;
  3) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma kooli vara ning ümbritsevat keskkonda;
  4) käituma väärikalt ja hoidma kooli head mainet;
  5) täitma kooli kodukorda.

§ 20.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) saada kooli tegevust ja õppekava puudutavat teavet;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist kooli õppekava täitmiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) pöörduda õpetamist ja kasvamist puudutavates vaidlusküsimustes direktori või hoolekogu poole.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele kodus soodsad tingimused õppimiseks ja hariduse omandamiseks
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) teavitama kooli õigeaegselt oma lapse puudumisest.

  (3) Vanematel on lisaks käesoleva põhimääruses sätestatud õigustele ja kohustustele muud seadustest ja seaduse alusel antud õiguaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

8. peatükk Koolitöötajad 

§ 21.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on õpetajad ja teised töötajad.

  (2) Koolitöötaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab välja direktor. Konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

  (3) Koolitöötajate koosseisu ja palgamäärad kehtestab kooli direktor pärast vallavalitsuselt kooskõlastuse saamist tuginedes vallavolikogu poolt vastu võetud eelarvele ning lähtudes kooli vajadustest.

  (4) Koolitöötajatega sõlmib töölepingud ning neid muudab ja ütleb üles direktor.

§ 22.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötaja õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimääruse, tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendite ja töölepingutega.

  (2) Koolitöötajal on õigus:
  1) saada teavet kooli põhimääruse, õppekava, töökorralduse reeglite, kodukorra ja muude koolikorralduslike ning töösuhteid reguleerivate dokumentide kohta;
  2) saada erialast täiendõpet vastavalt seadusele ja kooli arengukavas sätestatule;
  3) töötada tervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel väljaantud õigusaktidele vastavates töötingimustes
  4) esitada direktorile ettepanekuid töö- ja õppekorralduse parandamiseks;
  5) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (3) Koolitöötajad on kohustatud:
  1) aidata kaasa laste arengut toetava õppe- ja kasvatuskeskkonna loomises;
  2) juhinduda oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja teistest kooli dokumentidest, töökorralduse reeglitest ja ametijuhenditest;
  3) täitma muudest õigusaktides tulenevaid ülesandeid ja kohustusi

9. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 23.   Rahastamine

  (1) Koolil on oma eelarve. Eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, sihtotstarbelistest ning projektipõhistest eraldistest, lasteaia vanemate poolt kaetavast osast, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt ning käesolevas põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (2) Kool kasutab ja käsutab oma rahalisi vahendeid õigusaktides kehtestatud korras.

§ 24.   Vara

  (1) Kooli vara moodustavad talle sihtotsatarbeliseks kasutuseks vallavalitsuse poolt antud maa, hooned ja rajatised, inventar ja muud õppe- ning kasvatustööks vajalikud vahendid.

  (2) Varaks on ka annetused, kingitusena ja projektides osalemisega saadud vara.

  (3) Kool kasutab ja käsutab vara õiguaktides kehtestatud korras ja tingimustel.

§ 25.   Asjaajamine

  (1) Kooli dokumendihalduse korraldamiseks kehtestab asjaajamiskorra direktor.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

10. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 26.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Ümberkorraldamist ja tegevuse lõpetamist korraldab vallavalitsus, kes teavitab ümberkorraldamisest ja tegevuse lõpetamisest seaduses sätestatud isikuid ja asutusi ning teeb muid toiminguid, mis on vajalikud ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks.

  (3) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid teises koolis.

11. peatükk Rakendussätted 

§ 27.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavolikogu 20.04.2011 määrus nr 7 “Veltsi Lasteaed-Algkooli põhimääruse kinnitamine”.

§ 28.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Rajamäe
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json