Teksti suurus:

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2017, 46

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 15.06.2017 nr 39

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 12, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lg 1, lg 2 p 3, § 9 p 1 § 11 lg 1 p 1, Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu punkti 6, alapunkti 6.4 ning tulenevalt vajadusest kajastada ühinemislepingus rahvastikuarvu muudatustest tingitud volikogu liikmete korrektne arv
Rõuge Vallavolikogu otsustab:

1. Muuta Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu punkti 6. JUHTIMINE, alapunkti 6.4 ja sõnastada: Vallavolikogu koosseisus on 27 liiget, kes valitakse 5 valimisringkonnas, mis moodustatakse ühinevate omavalitsuste territooriumite põhjal.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisel.
3. Otsuse peale võib esitada vaide Rõuge Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Karel Saarna
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json