HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas

Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2018, 3

Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas

Vastu võetud 14.06.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab esimesse klassi mineva lapse toetuse (edaspidi toetus) maksmise tingimused ja korra Narva linnas.

  (2) Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi ja kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

  (3) Toetuse maksmise eesmärgiks on lapse koolitee algusega seotud kulutuste osaline katmine.

  (4) Toetuse suuruseks on 50 eurot lapse kohta.

  (5) Toetus makstakse linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

  (6) Toetuse määramist ja maksmist korraldab ning maksmiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal (edaspidi taotleja), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse (Lisa 1), mis esitatakse Sotsiaalabiametile lapse koolimineku aastal alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini.

  (3) Juhul, kui laps õpib väljaspool Narvat asuvas koolis, peab taotleja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

  (4) Sotsiaalabiametil on õigus nõuda taotlejalt taotluse menetlemiseks täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (5) Sotsiaalabiamet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise tingimustele ning asjaolu, kas taotluses nimetatud laps asub esimeses klassis õppima.

  (6) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb Sotsiaalabiameti direktor või tema poolt volitatud isik 10 tööpäeva jooksul taotluse ja sellega nõutavate dokumentide esitamisest.

  (7) Toetus makstakse 30 päeva jooksul otsuse tegemisest taotluses märgitud arvelduskontole.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada taotluse vorm vastavalt määruse Lisale 1.

  (2) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 14 „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas”.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json