SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsele ja lapsega perele tugiisikuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2018, 14

Lapsele ja lapsega perele tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 13.06.2018 nr 35
Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse lapsele ja lapsega perele tugiisikuteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord Võru vallas.

  (2) Teenuse taotlemise ja osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab Võru Vallavalitsus kollegiaalse täitevorganina (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Erijuhtudel võib vallavalitsuse korralduse alusel teenusele määramise otsustada käesolevast korrast lähtuvalt erinevalt.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  (1) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Last kasvatavaks isikuks ei loeta isikut, kes on asendushooldusteenust vahetult osutav isik.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tugiisikuteenus lapsega perele – sotsiaalteenus, mis seisneb lapse või tema seadusliku esindaja jõustamises ja juhendamises tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas;
  2) tugiisikuteenus lapsele – teenus, mis seisneb koostöös last kasvatava isikuga lapse ea- või võimetekohase arengu toetamises ja vajadusel hooldustoimingute sooritamises; teenuse sisuks on lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul;
  3) jõustamine – lapse ja lapsega pere abistamine pere sisemiste jõuvarude avastamisel ja kasutusele võtmisel (motiveerimine, julgustamine, kliendi oskustele ja võimetele keskendumine), et paremini hoolitseda lapse eest ja tagada neile arengut toetav kasvukeskkond;
  4) tugiisik – teenust osutav isik, kes töötab kliendiga lepingu alusel.

§ 4.   Teenuse saajad

  Teenuse saajaks võib olla rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elav:
  1) lapsega pere, kes vajab kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
  2) lapsega pere, kus vanemate intellektipuude või sotsiaalse mahajäämuse tõttu puuduvad vanematel teadmised ja oskused lapse eest hoolitsemiseks ja lapse arengu toetamiseks;
  3) lapsevanem(ad) (sh eestkostja, perekonnas hooldaja ja lapsendaja), kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
  4) laps või teda kasvatav(ad) isik(ud), kes vajab abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab nende toimetulekut.

§ 5.   Teenuse sisu

  (1) Teenuse sisuks on teenuse saaja vajadustest, võimetest ja arengutasemest lähtuvalt tema iseseisvuse ning osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades järgmiste tegevuste abil:
  1) koostöö teenuse saaja, teenuse osutaja ning vallavalitsuse esindaja(te) vahel, mis seisneb teenuse vajaduse hindamises ja tulemustest sõltuvalt töö sisu, ülesannete ja korralduse planeerimises;
  2) teenuse saajate jõustamine pere kõikide laste arengut soodustavate tingimuste ja lastega seotud õiguste tagamisel;
  3) teenuse saajate juhendamine igapäevaelus konkreetsete tegevuste või toimingute tegemiseks, toimetulekuoskuste õppimiseks;
  4) lapse õppetöös toetamine ja last arendavate tegevuste läbiviimise toetamine haridusasutuses;
  5) teenuse saajate toetamine – emotsionaalse ja psühhosotsiaalse toe pakkumine;
  6) teenuse saajatega koostöös peret toetava võrgustiku kujundamine;
  7) lapse turvalisuse jälgimine peres;
  8) teenuse dokumenteerimine, analüüs ja arendamine, sealhulgas teenuse saajate rahulolu-uuringud.

  (2) Teenuse sisuliste tegevuste määramisel lähtutakse:
  1) teenuse vajaduse esmase hindamise tulemustest;
  2) iga konkreetse juhtumi eripärast.

§ 6.   Teenuse osutamise koht

  Teenust osutatakse Võru valla territooriumil, teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas, kuid vajadusel koos teenuse saajaga ka erinevates ametiasutustes väljaspool tema tavapärast elukeskkonda. Erandina võib teenust osutada väljaspool Võru valla territooriumit, kui teenuse saamise kohaks on haridusasutus, milles laps õpib.

§ 7.   Teenuse maht

  Teenuse kestvus sõltub konkreetse pere ja/või lapse vajadustest. Kliendile vajalikud tegevused ja nende osutamise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamist pere, teenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitavas kirjalikus lepingus.

§ 8.   Teenuse taotlemine

  Teenust võib taotleda lapse seaduslik esindaja, esitades taotluse vallavalitsusele või otse sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialistile (edaspidi lastekaitsespetsialist).

§ 9.   Teenuse vajaduse hindamine

  (1) Teenuse vajaduse hindamise koos juhtumiplaani koostamisega viib läbi lastekaitsespetsialist. Hindamine viiakse läbi vastavalt lapse heaolu hindamise käsiraamatule.

  (2) Hindamiseks kasutab lastekaitsespetsialist kogutud teavet (kodukülastused, informatsioon erinevatelt võrgustikuliikmetelt jm).

  (3) Hindamisel võib lastekaitsespetsialist tugineda haridus- ja meditsiinivaldkonna spetsialistide soovitustele ning kehtivale rehabilitatsiooniplaanile.

  (4) Lastekaitsespetsialistil on vajaduse korral õigus nõuda asjassepuutuvaid täiendavaid andmeid või dokumente.

§ 10.   Teenusele suunamine

  (1) Teenusele suunamise otsustab sotsiaalosakonna juhataja lastekaitsespetsialisti esitatud arvamuse alusel.

  (2) Teenuse osutamise taotlust ei rahuldata, kui hindamise tulemusena ei ole teenuse osutamine põhjendatud. Võimalusel soovitab lastekaitsespetsialist lapse või tema pere toetamiseks teisi meetmeid, sealhulgas teisi Võru vallas osutatavaid sotsiaalteenuseid.

§ 11.   Teenuse osutajad

  (1) Teenuse osutajaks on:
  1) vallavalitsusega lepingu sõlminud nõuetele vastav füüsiline isik;
  2) juriidiline isik, kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  (2) Vahetult tugiisikuteenust osutav isik peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) on täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik;
  2) on läbinud/läbimas tugiisiku tööks vajaliku koolituse või on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (kasuks tuleb varasem töökogemus sotsiaal- või haridusvaldkonnas);
  3) ei ole kantud karistusregistrisse ja tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust.

  (3) Tugiisikuks ei saa olla teenuse saaja pereliige või isik, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.

  (4) Tugiisikuks ei saa olla isik, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

§ 12.   Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on vallavalitsuse, kliendi või tema seadusliku esindaja ning teenuse osutaja vahel sõlmitav leping, millesse märgitakse kliendile teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu ning teenuse osutamise koht.

  (2) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja või tema seadusliku esindaja soovil või tugiisiku ettepanekul kooskõlastatult lastekaitsespetsialistiga.

  (3) Lapsele osutatakse teenust tema seadusliku esindaja nõusolekul ja arvestades vähemalt 10-aastase lapse soovi. Noorema kui 10-aastase lapse soovi arvestatakse, juhul kui tema arengutase seda võimaldab.

§ 13.   Teenuse lõpetamine

  (1) Teenuse osutamine lõpetatakse:
  1) teenuse saaja soovil;
  2) teenuse vajaduse äralangemisel;
  3) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

  (2) Tugiisikul on õigus teenuse osutamisest ajutiselt keelduda, kui teenuse saaja on alkoholi- või narkojoobes, agressiivne või muul viisil ohtlik.

§ 14.   Teavitamiskohustus

  Teenuse saajal on kohustus teavitada vallavalitsust koheselt kõigist põhjustest, mis võivad kaasa tuua teenuse osutamise sisu ja mahu muutumise või teenuse osutamise lõpetamise.

§ 15.   Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse saajale on osutatav teenus tasuta.

  (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest vastavalt sõlmitud lepingule või teenuse osutaja poolt esitatud arvele.

§ 16.   Teenuse osutamisega seonduvate andmete kasutamine, dokumentatsioon ja aruandlus

  (1) Teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

  (2) Tugiisik on kohustatud esitama lepingus määratud ametnikule igakuiselt tundide arvestuse osutatud teenuse kohta ja sisulise aruande hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.

  (3) Aruande vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 17.   Kaebuste esitamine

  Tugiisikuteenuse osutamise või selle kvaliteediga rahulolematuse korral esitatakse kirjalik kaebus vallavalitsusele ja/ või valdkonna abivallavanemale.

§ 18.   Järelevalve

  (1) Tugiisiku tegevust kontrollivad ja teenuse osutamise üle peavad arvestust vastav sotsiaalosakonna juhataja poolt määratud ametnik.

  (2) Teenuse kvaliteedi üle teostavad järelevalvet lastekaitsespetsialistid ja sotsiaalosakonna juhataja.

  (3) Järelevalvet teenuse määramise osas teostavad abivallavanem ja vallavalitsus.

  (4) Sotsiaalkindlustusamet teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

§ 19.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse kehtima hakkamist kehtinud vallavolikogu määruse alusel tugiisikuteenuse andmise kohta vastu võetud vallavalitsuse korraldused jäävad kehtima kuni korralduses märgitud tähtaja lõpptähtpäeva või teenuse saamise õiguse lõpetamist tingiva juriidilise asjaolu saabumiseni või kuni korralduse kehtetuks tunnistamiseni.

§ 20.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 09.03.2016 määrus nr 44 “Puudega lapsele tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kord”.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2018.

Aare Hollo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json