KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2018, 15

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 13.06.2018 nr 37
Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 13.06.2018.

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Võru valla haldusterritooriumil toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded eesmärgiga tagada üritusel avalik kord ja turvalisus.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on korrakaitseseaduse alusel avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (3) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

  (4) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (5) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjaliseadus ja korrakaitseseadus.

  (6) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Võru valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (7) Määrust kohaldatakse kooskõlas Võru valla põhimäärusega ja Võru valla heakorra eeskirjaga.

  (8) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Võru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

§ 3.   Ürituse korraldamisest taotlus esitamine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vallavalitsusele vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva ürituse taotluse (Lisa 1) koos kõigi nõutud lisadokumentidega.

  (2) Kui üritusel soovitakse korraldada ilutulestikku, tuleb taotleda luba lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel.

  (3) Taotluses märgitakse ürituse:
  1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert/etendus, näitus, laat või muu üritus);
  2) iseloomustus ürituse sisu kohta;
  3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) korraldaja nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht, telefon, e-post jms (selle olemasolu korral);
  7) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
  8) liiklusskeem ja andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;
  9) turvaskeem ja andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
  10) vajadusel meditsiinilise teenindamise eest vastutava isiku andmed.

  (4) Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui avalik üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis.

  (5) Vallavalitsuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus) ei pea taotlema Võru Vallavalitsuselt ürituse korraldamiseks luba, kui üritus korraldatakse hallatava asutuse valduses olevas kohas, kuid esitab sellekohase teatise vallavalitsusele.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Esitatud taotlused registreeritakse vallavalitsuse kantseleis.

  (2) Ürituse taotlust menetleb ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav kultuurispetsialist (edaspidi menetleja).

  (3) Taotluses esinevate puuduste korral teavitatakse taotlejat ning antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui 10 tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtaegselt lõpetatakse menetlus ning teavitatakse sellest taotlejat.

  (4) Kui taotluse menetlemisel selgub, et õigusaktidest tulenevalt peab ürituse korraldajal üritusel planeeritud tegevuseks olema luba või korrakaitseorgani kooskõlastus, kuid menetluse ajal ürituse korraldaja loa või kooskõlastuse olemasolu ei tõenda, teavitab taotluse menetleja vastavast asjaolust asjaomast korrakaitseorganit.

  (5) Menetleja teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil korrakaitseseaduses sätestatud aja jooksul ürituse korraldamisega seotud asjaoludest Politsei- ja Piirivalveameti kohalikku prefektuuri.

  (6) Pärast taotluse menetlemist koostab ürituse läbiviimiseks haldusakti käesoleva korra § 5 lõikes 2 nimetatud menetleja. Haldusaktis märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoni number;
  3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
  5) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

  (7) Haldusakt edastatakse taotlejale hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetele vastava taotluse esitamisest.

§ 5.   Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine

  Menetlejal on õigus keelduda avaliku ürituse korraldamise loa väljaandmisest järgmistel põhjustel:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui avalik üritus on taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui ürituse korraldamise taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevalt.

3. peatükk NÕUDED KORRALDATAVALE AVALIKULE ÜRITUSELE 

§ 6.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja tagab korra avalikul üritusel.

  (2) Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade tingimusi;
  5) tagama pärast ürituse lõppemist selle pidamise kohas jäätmete koristamise hiljemalt 24 tunni jooksul peale ürituse lõppemisest.

4. peatükk VASTUTUS 

§ 7.   Avaliku ürituse korraldaja vastutus

  (1) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses sätestatud korras.

  (2) Ürituse läbiviimisega tekitatud kahju hüvitab ürituse korraldaja.

§ 8.   Väärtegude menetlejad

  Õigusrikkumise asju arutavad ja väärtegu menetlevad seaduses sätestatud alustel ja korras isikud, kellele on antud vastavad volitused.

§ 9.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Orava Vallavolikogu 30.04.2014 määrus nr 10 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Orava vallas“;
  2) Sõmerpalu Vallavolikogu 18.06.2015 määrus nr 10 „Avaliku ürituse korraldamise nõuded“;
  3) Vastseliina Vallavolikogu 26.06.2014 määrus nr 12 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“;
  4) Võru Vallavolikogu 10.09.2014 määrus nr 9 „Võru vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse alates 13.06.2018.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse loa taotlus

/otsingu_soovitused.json