Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2018, 16

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 13.06.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punkti 2 ning § 15 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Võru vallas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid) ning deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama vallavolikogu esimeest või vallavanemat suuliselt või kirjalikult talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama vallavolikogu ja vallavalitsuse liige.

  (2) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (3) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.   Seotud isikute andmete esitamise kohustus

  (1) Korruptsioonivastase seaduse tähenduses seotud isikute andmeid on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige, vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid ning KOV valitseva mõju all olevate sihtasutuste, MTÜ-de ja äriühingute juhatuse ja nõukogu liikmed.

  (2) Seotud isikute andmed esitatakse finantsosakonna juhatajale iga aasta 31. märtsiks.

  (3) Isikut teavitatakse viivitamata andmete esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab finantsosakonna juhataja.

  (4) Seotud isikute andmed tuleb esitada käesoleva määruse lisana kehtestatud vormil.

§ 5.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab deklaratsioonide registrile vallasekretär.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 6.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsiooni kontrollitakse vajadusel või süüteokahtluse korral.

  (2) Deklaratsioone kontrollib komisjon, kuhu kuuluvad Võru Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees ja revisjonikomisjoni liikmed.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikutel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (4) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige viivitamatult vallavolikogu esimeest, kes edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 7.   Vallavanema ülesanded

  Vallavanem koordineerib korruptsiooniennetust vallavalitsuses ning vallavalitsuse hallatavates asutustes ja tagab:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes;
  4) arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduses nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli avaliku teenistuse seaduses kehtestatud keeldude järgimise üle.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Vastseliina Vallavolikogu 26.02.2014. a määrus nr 5 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Orava Vallavolikogu 26. märtsi 2014. a määrus nr 7 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa Seotud isikute andmed

/otsingu_soovitused.json