SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2018, 17

Täisealisele isikule tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.06.2018 nr 36
Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse täisealisele isikule tugiisikuteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord Võru vallas.

  (2) Teenuse taotlemise ja osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab Võru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Erijuhtudel võib vallavalitsuse korralduse alusel teenusele määramise otsustada käesolevast korrast lähtuvalt erinevalt.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  Teenuse osutamise eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

§ 3.   Teenuse sisu

  Kõrvalabi vajava isiku juhendamine, motiveerimine ning iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamine tagatakse eelkõige järgmiste tegevuste abil, mida osutatakse vastavalt vajadusele:
  1) individuaalse tegevuskava täitmise toetamine ja jälgimine ning hinnangute koostamine;
  2) motiveerimine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja teostamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene erivajadustest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule;
  3) juhendamine ja abistamine kodus ja väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemises ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel;
  4) vajadusel tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine kliendi taastumise, toimetuleku toetamise ja teenuse osutamist takistavate asjaolude kohta;
  5) motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenusele jõudmiseks ning vajadusel seal ka isiku saatjaks olemine;
  6) abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel.

§ 4.   Teenuse saajad

  Teenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elaval täisealisel, kellel on tuvastatud abivajaduse hindamisel tugiisikuteenuse vajadus, eelkõige:
  1) isikul, kes vajab tuge ja motiveerimist tööle või õppele asumiseks;
  2) isikul või perel, kelle igapäevane toimetulek on raskendatud puude, haiguse või raske majandusliku olukorra tõttu;
  3) isikul, kes on kinnipidamiskohast vabanenud.

§ 5.   Teenuse korraldaja ja osutaja

  (1) Teenuse osutamist korraldab Võru Vallavalitsus.

  (2) Teenuse osutajaks on vallavalitsus, füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  (3) Teenust vahetult osutav isik on tugiisik, kes töötab kliendiga sõlmitud lepingu alusel.

  (4) Teenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

§ 6.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku taotluse.

  (2) Määratud puudega isiku puhul lisatakse taotlusele (juhul kui varasemalt ei ole esitatud):
  1) rehabilitatsiooniplaan (olemasolul);
  2) otsus puude raskusastme määramise kohta.

  (3) Teenuse määramise võib algatada sotsiaalvaldkonna töötaja abivajaja eest.

§ 7.   Teenuse vajaduse hindamine

  (1) Tulenevalt esitatud taotlusest teostab sotsiaaltöö spetsialist vastavalt abivajaduse hindamise vormile teenuse vajaduse hindamise. Hindamine viiakse läbi sotsiaaltööspetsialisti poolt mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva möödudes alates taotluse saamisest. Hindamise käigus selgitatakse välja teenuse vajadus ja maht.

  (2) Hindamisel võib tugineda ka haridus- või meditsiinivaldkonna spetsialistide soovitustele või kehtivale rehabilitatsiooniplaanile.

§ 8.   Teenuse osutamise otsustamine

  (1) Esitatud taotluse ja lisatud dokumentide ning teiste kogutud andmete põhjal esitab sotsiaaltööspetsialist sotsiaalosakonna juhatajale arvamuse tugiisikuteenuse osutamise või sellest keeldumise kohta.

  (2) Kui hindamise käigustaotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaaltööspetsialist inimese toimetuleku tagamiseks või kõrvalabi osutamiseks teisi meetmeid.

  (3) Tugiisikuteenuse osutamise või sellest keeldumise otsustab sotsiaalosakonna juhataja sotsiaaltööspetsialisti arvamuse alusel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (4) Vallavalitsus teavitab teenuse taotlejat, millistel tingimustel on võimalik tugiisikuteenust pakkuda.

§ 9.   Lepingu sõlmimine

  Teenuse osutamiseks sõlmitakse tähtajaline leping teenuse korraldaja, teenuse osutaja ja teenuse saaja vahel. Täpsemad teenuse osutamise tingimused lepitakse kokku teenuse osutamise lepingus.

§ 10.   Teenuse tasu

  (1) Teenuse saajale on osutatav teenus tasuta.

  (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest vastavalt sõlmitud lepingule või teenuse osutaja poolt esitatud arvele.

§ 11.   Teenuse lõpetamine

  Teenuse osutamine lõpetatakse:
  1) teenuse saaja soovil;
  2) teenuse vajaduse äralangemisel;
  3) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 12.   Teavitamiskohustus

  Teenuse saajal on kohustus teavitada vallavalitsust koheselt kõigist põhjustest, mis võivad kaasa tuua teenuse osutamise sisu ja mahu muutumise või teenuse osutamise lõpetamise.

§ 13.   Kaebuste esitamine

  Tugiisikuteenuse osutamise või selle kvaliteediga rahulolematuse korral esitatakse kirjalik kaebus sotsiaalosakonna juhatajale.

§ 14.   Vaide esitamine

  Otsusega mittenõustumise korral võib vallavalitsusele esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 15.   Järelevalve

  (1) Teenuse kvaliteedi üle teostab järelevalvet sotsiaalosakonna juhataja.

  (2) Järelevalvet teenuse määramise osas teostab valdkonna abivallavanem.

  (3) Sotsiaalkindlustusamet teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 09.03.2016 määruse nr 40 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 5.

  (2) Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavolikogu 30.03.2016 määruse nr 10 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 7.

  (3) Tunnistada kehtetuks Sõmerpalu Vallavolikogu 31.03.2016 määruse nr 5 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 5.

§ 17.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse kehtima hakkamist kehtinud vallavolikogu määruse alusel tugiisikuteenuse andmise kohta vastu võetud vallavalitsuse korraldused jäävad kehtima kuni korralduses märgitud tähtaja lõpptähtpäeva või teenuse saamise õiguse lõpetamist tingiva juriidilise asjaolu saabumiseni või kuni korralduse kehtetuks tunnistamiseni.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 01.06.2018.

Aare Hollo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json