SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2018, 42

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 40
RT IV, 16.03.2016, 36
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.06.2018RT IV, 22.06.2018, 1725.06.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Võru valla (edaspidi vald) sotsiaalteenuste loetelu ja sotsiaalteenuste taotlemise ja osutamise tingimused ja korra.

  (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline hüvitis;
  2) toimetulekuvõime on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  3) rehabilitatsiooniplaan on rehabilitatsiooniasutuses isiku või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelvalve vajadusele ning tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused;
  4) hooldusplaan on isiku või tema seadusliku esindaja osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tervislikule seisundile ja kõrvalabi vajadusele ning määratakse kindlaks toimingud isiku toimetulekuvõime toetamiseks ja säilitamiseks;
  5) sotsiaalteenuse toetus on toetus sotsiaalteenuse omaosaluse hüvitamiseks.

  (3) Sotsiaalteenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Võru vallas v.a vältimatu sotsiaalabi andmine, mida korraldab see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamise ajal viibib.

  (4) Sotsiaalteenuste võimaldamise eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime toetamisele ning elukvaliteedi säilimisele.

  (5) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste loetelu ei ole ammendav ning taotluste menetlemise kord laieneb üldiselt kõigile sotsiaalhoolekande seaduses või sotsiaalministeeriumi kodulehel või käesolevas määruses kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduv ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega.

  (6) Vallavalitsus kehtestab osutatavate sotsiaalteenuste osutamise tingimused, teenuste omaosaluse hüvitamise korra ja kinnitab teenuste hinna.

  (7) Käesoleva korraga vallavalitsusele pandud ülesanded, mis ei sisalda avaliku võimu teostamise elemente, võib vallavalitsus delegeerida muudele sotsiaalteenust osutavatele isikutele või asutustele.

§ 2.   Sotsiaalteenused

  (1) Võru vallas osutatakse alljärgnevaid sotsiaalteenuseid:
  1) koduteenus;
  2) täisealise isiku hooldus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) isikliku abistaja teenus;
  5) eluruumi tagamine;
  6) vältimatu sotsiaalabi;
  7) muud täiendavad sotsiaalteenused.

  (2) Võru vald korraldab alljärgnevate sotsiaalteenuste kättesaadavust:
  1) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  2) varjupaigateenus;
  3) turvakoduteenus;
  4) sotsiaaltransporditeenus;
  5) võlanõustamisteenus;
  6) muud täiendavad sotsiaalteenused.

§ 3.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamise tingimused ja kord kehtestatakse volikogu määrusega ning koduteenuse osutamise hinnad vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Vallavalitsus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Täisealise isiku hooldus on vähenenud toimetulekuvõimega isiku abistamine koduste ja isikliku eluga seotud igapäevatoimingute (toiduainete toomine, abistamine kodutöödes jm) sooritamisel, sh vajadusel ka füüsilist kontakti nõudvate isiklikuks eluks vajalike toimingute (pesemine, hügieenitoimingud jm) sooritamisel.

  (3) Teenus on pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt elada edasi oma kodus.

  (4) Hooldust teostab vallavalitsuse määratud isik.

  (5) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

  (6) Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

  (7) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse vajadusel hooldust saava isiku ja hooldava isikuga teenuse osutamise haldusleping, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad abi andmise oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, isiku turvalisuse ja toimetuleku.

  (8) Puudega isiku hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord reguleeritakse Võru Vallavolikogu määrusega.

§ 5.   Tugiisikuteenus
[Kehtetu - RT IV, 22.06.2018, 17 - jõust. 25.06.2018rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2018.]

§ 6.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Puudega täiskasvanud isikule määratakse isikliku abistaja teenus vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Puudega lapsele määratakse isikliku abistaja teenus rehabilitatsiooniplaani alusel.

  (4) Isikliku abistaja teenuse eest võetava tasu kinnitab teenuse osutaja.

  (5) Teenuse osutamise kohta sõlmitakse vajadusel haldusleping, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse saaja üldised juhised.

§ 7.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonnale eluruumi tagama.

  (2) Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

  (3) Vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide kasutusele andmise kord reguleeritakse Võru Vallavolikogu määrusega.

§ 8.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 9.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (edaspidi üldhooldusteenus).

  (1) Üldhooldusteenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse eest tasumise otsustab vallavalitsus lähtudes abivajava seadusjärgse ülalpidamiskohustusega lähedaste majanduslikust olukorrast ning kinnisvara olemasolust.

  (3) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse üldhooldusteenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusleping, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.

§ 10.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise otsustamise teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 11.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 12.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit eriarsti vastuvõtule, tööle või õppeasutusse sõitmiseks ja avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada sotsiaaltransporditeenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule ja teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

  (3) Sotsiaaltransporditeenuse eest tasu võtmise kehtestab teenuse osutaja.

§ 13.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenust osutavad halduslepingu alusel vastava ettevalmistusega võlanõustamisteenuse osutajad.

§ 14.   Muud täiendavad sotsiaalteenused

  (1) Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest täiendavaid muid sotsiaalteenuseid ja maksab täiendavaid sotsiaaltoetusi, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest. Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest.

  (2) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
  1) psühholoogi nõustamisteenus;
  2) eripedagoogi nõustamisteenus;
  3) logopeedi teenus;
  4) perelepitusteenus;
  5) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
  6) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
  7) rehabilitatsiooniteenusel osalemine;
  8) toiduabi;
  9) erihoolekandeteenus;
  10) viipekeele teenus;
  11) omasteta surnud isiku matmise korraldamine.

  (3) Täiendavate sotsiaalteenuste osutamine ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine toimub rahaliste vahendite olemasolul.

  (4) Teenusele suunatakse sotsiaalvaldkonna töötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.

  (5) Täiendavate sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse haldusakt või haldusleping määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse kirjeldus, üldised juhised ja finantseerimine.

  (6) Täiendava sotsiaalteenuse hinna kinnitab teenuse osutaja.

  (7) Täiendava sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse kasutajale määrata sotsiaalteenuse toetust vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 15.   Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

  (1) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani või hooldusplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist või hooldusplaanist.

  (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid ning kaasatakse perearsti, eriarsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks. Aluseks on haigla poolt teostatud geriaatriline hindamine.

  (3) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

  (4) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

§ 16.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  (1) Sotsiaalteenuseid on õigustaotleda isikul, kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Sotsiaalteenust võib taotleda ka kõrvalabi vajava isiku pereliige, lähedane või muu isik.

  (2) Sotsiaalteenuse taotlemiseks või sotsiaalteenuse rahaliseks hüvitamiseks esitab taotleja kirjaliku või suulise avalduse vallavalitsusele. Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning teenuse taotlemise põhjus.

  (3) Avaldust menetleval ametnikel on õigus nõuda täiendavaid dokumente (sotsiaalkindlustusameti otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiseks kohustatud pereliikmete sissetulekud jms).

  (4) Vajadusel külastavad sotsiaalvaldkonna töötajad sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks. Sotsiaalvaldkonna töötaja võib olukorra hindamisele kaasata ka teisi erialaspetsialiste.

§ 17.   Sotsiaalteenusele suunamine

  (1) Sotsiaalvaldkonna töötaja selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekuvõimet ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (3) Teenuse võimaldamisel isikule võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisvat toimetulekuvõimet ning muid isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid.

  (4) Teenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle otsustamisel võib sotsiaalvaldkonna töötaja kaasata oma töösse teiste erialaspetsialiste või küsida neilt eksperthinnanguid ja arvamusi, samuti võib teenuse vajaduse täpsustamiseks kaasata ka teenuse osutaja.

  (5) Vältimatut abi vajavale isikule toimub teenuse osutamine kokkuleppel isiku elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga.

  (6) Sotsiaalteenusele suunamise või mitte suunamise otsuse võtab vastu vallavalitsus korraldusega kümne tööpäeva jooksul peale nõuetele vastava taotluse laekumist vallavalitsusele.

  (7) Sotsiaalteenuse võimaldamisest keeldumine peab olema põhjendatud ning see otsus tehakse taotlejale ja isikule, kellele teenust taotleti, teatavaks isikuga kokku lepitud vormis, kokkuleppe puudumisel kirjalikult.

§ 18.   Sotsiaalteenuse osutamise korraldamine

  (1) Sotsiaalteenuseid võib isikule osutada vallavalitsus, maavalitsuse hallatav asutus, mittetulundusühing, sihtasutus, juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtja vm. Teistest omavalitsusüksustest pärit isikute korral on lepingu osapooleks teenuse saaja elukohajärgne kohalik omavalitus.

  (2) Juhul, kui sotsiaalteenust finantseeritakse osaliselt või täielikult valla eelarvest, on teenuse osutamise aluseks haldusleping või haldusakt.

  (3) Halduslepingus või haldusaktis sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, samuti teenuse eest tasumisega seotud asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras või muudes õigusaktides.

§ 19.   Sotsiaalteenuste finantseerimine, sotsiaalteenuse eest tasumine

  (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse Võru valla eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest.

  (2) Vallavalitsuse poolt osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suuruse kehtestab vallavalitsus.

  (3) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorras.

  (4) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik osaliselt sotsiaalteenuse eest tasumisest korralduse alusel, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

§ 20.   Järelevalve ja kaebuste lahendamine

  (1) Sotsiaalteenuse nõuetele vastavust jälgivad ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendavad vallavalitsus ja sotsiaalvaldkonna ametnikud, kaasates vajaduse korral vastava teenuse ala asjatundjaid.

  (2) Vaide vallavalitsuse haldusakti kohta võib esitada maavanemale vallavalitsuse kaudu.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub alates 01.04.2016.

/otsingu_soovitused.json