HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord toimetulekuraskustes perede noortele

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2019, 19

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord toimetulekuraskustes perede noortele

Vastu võetud 20.06.2018 nr 30
RT IV, 22.06.2018, 53
jõustumine 25.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2019RT IV, 26.06.2019, 1129.06.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib huvitegevuse ja huvihariduse toetuse (edaspidi toetus) andmist noortele huvihariduse ja huvitegevuse riikliku toetuse vahenditest Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Põhja-Pärnumaa vallas elavate seitsme- kuni üheksateistaastaste toimetulekuraskustes perede noortele.

  (2) Määruse eesmärk on tagada huvitegevuse ja huvihariduse kättesaadavus ja mitmekesisus, suurendades seeläbi huvihariduses osalevate noorte arvu.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus ja huvitegevus - noorsootöö valdkonnad, mis võimaldavad noorel omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.
  2) huviharidus - omandatakse Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvikoolis õppekavapõhise õppena vastavalt huvikooli seadusele ja selle alusel kehtestatud huviharidusstandardile;
  3) huvitegevus - läbiviimise koht ei ole üheselt määratletud. Viiakse läbi huviringidena koolis, noortekeskustes, noorteühingute, seltsimajade, kultuurimajade, raamatukogude juures ja mujal, kus toimub regulaarne ja süsteemne juhendamine vastavalt noorsootöö seaduses kirjeldatud definitsioonile ja noorsootöö põhimõtetele;
  4) huvikool - on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades;
  5) toimetulekuraskustes pere - on pere, kus kasvab 7-19-aastane noor (sh puudega noor) ning kelle netosissetulek iga pereliikme kohta pere eluasemekulude ja puudest tulenevate lisakulude maha arvamisest jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra;
  6) noor – seitsme kuni üheksateistkümne aastane füüsiline isik.

§ 3.   Toetuse andmine

  (1) Toetatakse noore ühe huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamis kulusid ühes õppeaastas.

  (2) Noore ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja (taotleja seaduslik esindaja) rahvastikuregistri järgne elukoht peab olema Põhja-Pärnumaa vallas.

  (3) Toetatakse:
  1) huvihariduse või huvitegevuse osalustasu;
  2) huvihariduse omandamise või huvitegevuses osalemisega tekkinud transpordikulusid kuludokumentide alusel.
  3) laagris või võistlusel osalemise kulusid, mis on seotud noore huvihariduse või huvitegevusega;
  4) huviharidusega või huvitegevusega seotud muid isiklike vahendite kulusid (riietus, sporditarbed, õppevahendid jms).

§ 4.   Toetuse taotlemine, määramine ja toetuse määrad

  (1) Tasutakse noore ühe huvihariduse või huvitegevuse osalustasu täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 50 eurot ühe noore kohta kuus.

  (2) Toetust makstakse taotluse alusel (määruse Lisa 1), milles on märgitud noore ja tema esindaja andmed, huvikooli teenust osutava asutuse nimetus, eriala millega tegeleda soovitakse, osalustasu suurus ja periood, millal tegevuses osaletakse.

  (3) Toetust makstakse üldjuhul taotluse esitamisele järgnevast kuust kuni lapse huviringis osalemiseni või kuni õppeaasta lõpuni.

  (4) Transporditoetust (taotlus määruse Lisa 2) makstakse osalemiseks huvihariduses või huvitegevuses arvestuslikult 0,2 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 110 km eest ühe osalemise kohta kuus.
[RT IV, 26.06.2019, 11 - jõust. 29.06.2019]

  (5) Laagris või võistlusel osalemise taotlus tuleb esitada 10 tööpäeva enne laagri või võistluse toimumist (Lisa 3)

  (6) Huviharidusega seotud isiklikud muud kulud (riietus, sporditarbed, õppevahendid jms) hüvitatakse kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem kui 150 € ühe noore kohta aastas (Lisa 4).

  (7) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusi menetleb Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond) koostöös sotsiaalosakonnaga.

  (8) Huvihariduses ja huvitegevus osalemise toetamise või sellest keeldumise otsustab haridus- ja kultuuriosakonna spordi- ja noorsootööspetsialist (edaspidi ametnik).
[RT IV, 26.06.2019, 11 - jõust. 29.06.2019]

§ 5.   Toetuse maksmine

  (1) Ametnik kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruses sätestatule ning teavitab taotluse esitajat ilmnenud puudustest (e-postiga) 10 tööpäeva jooksul.

  (2) Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine.

  (3) Osalustasu maksmine toimub huvihariduse või huvitegevuse korraldaja poolt esitatud arve alusel, mis saadetakse vallavalitsusele iga kuu 5. kuupäevaks.

  (4) Transporditoetuse saamiseks esitatakse iga kuu 5. kuupäevaks haridus- ja kultuuriosakonnale huviringis osalemise osaluskordade kohta tõend, mille väljastab huvikool.
[RT IV, 26.06.2019, 11 - jõust. 29.06.2019]

  (5) Ametnik võib keelduda toetuse määramisest juhul kui:
  1) noorel või tema seaduslikul esindajal ei ole õigust toetusele käesoleva määruse alusel;
  2) noor või tema seaduslik esindaja esitab taotluses valeandmeid.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Määruse rakendamist korraldab haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Haridus- ja kultuuriosakonnal on õigus kontrollida noore osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (3) Huvikoolist või huvitegevusest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt (hiljemalt 5. tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest) informeerima haridus- ja kultuuriosakonda.

  (4) Käesoleva korra sätete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus

Lisa 2 Transpordi toetuse taotlus

Lisa 3 Laagris või võistlustel osalemise toetuse taotlus

Lisa 4 Huvihariduses osalemise muude isiklike kulude (riietus, sporditarbed, õppevahendid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json