HaridusKool

Teksti suurus:

Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2021, 3

Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.06.2021 nr 119

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja tulumaksuseaduse § 19 lg 5 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab valla eelarvest makstava õppestipendiumi (edaspidi stipendium) taotlemise, määramise, maksmise, peatamise, lõpetamise ja tagastamise tingimused ja korra.

  (2) Stipendiumi eesmärk on toetada ja motiveerida Märjamaa vallale (edaspidi vald) oluliste erialade õppureid kindlustamaks vajalike spetsialistide olemasolu.

§ 2.   Stipendiumi taotlemise tingimused

  (1) Stipendium määratakse isikule, kes vastab järgmistele tingimustele:
  1) taotleja töö- või ametikoht on valla ametiasutuses või Märjamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavas asutustes;
  2) taotleja omandab taotlemise ajal kutse- või kõrgharidust;

  (2) Stipendiumi on võimalik taotleda statsionaarses või mittestatsionaarses õppes õpitava eriala nominaalõppeaja jooksul.

§ 3.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Vallavalitsus kinnitab korraldusega stipendiumi läbiviimiseks ajutise 5-liikmelise komisjoni (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad:
  1) Märjamaa Vallavolikogu hariduskomisjoni nimetatud liige;
  2) Märjamaa Vallavolikogu kultuurikomisjoni nimetatud liige;
  3) Märjamaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni nimetatud liige;
  4) vallavalitsuse nimetatud haridusasutuste esindaja;
  5) haridusnõunik.

  (2) Komisjoni tööd juhib haridusnõunik.

  (3) Komisjon kinnitab otsusega omandatava haridustaseme nõude ja erialad, mille õppureid kandideerima oodatakse. Erialade kinnitamisel lähtutakse spetsialistide tegelikust vajadusest valla ametiasutuses või vallavalitsuse hallatavates asutuses.

  (4) Konkursiteade avaldatakse kuu aega enne taotluste esitamise tähtaega Märjamaa Nädalalehes ja valla kodulehel.

  (5) Stipendiumi taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane taotlus (määruse lisa). Taotluses taotleja kinnitab, et vastab stipendiumi maksmise tingimustele ja on tutvunud stipendiumi maksmise, peatamise, lõpetamise ja tagastamise tingimustega.

  (6) Stipendiumi taotlusele lisatakse õppeasutuse tõend õppimise kohta.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Stipendiumi taotluste vastavust nõuetele kontrollib haridusnõunik, kes kontrollib taotluses esitatud andmeid, hangib lisainformatsiooni ja vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (2) Taotluse nõuetele vastavuse kontrolli teostab haridusnõunik 10 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

  (3) Puuduste esinemise korral esitatud dokumentides või andmetes määrab haridusnõunik täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Haridusnõunik tagastab taotluse ja jätab selle läbi vaatamata kui:
  1) taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi;
  2) taotleja ei esita haridusnõunikule selle nõudmise peale täiendavaid andmeid;
  3) haridusnõunik tuvastab valeandmete teadliku esitamise;
  4) taotlus ja/või vajalikud dokumendid on esitatud hiljem kui käesolevas määruse § 3 lõikes 4 kehtestatud tähtaeg;
  5) taotleja ei vasta stipendiumi saamise nõudmistele.

§ 5.   Stipendiumi määramine ja selle määramisest keeldumine

  (1) Stipendiumi määramise või selle määramisest keeldumise otsustab komisjoni ettepanekul vallavalitsus korralduse andmisega 20 tööpäeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaja möödumist.

  (2) Vallavalitsus sõlmib isikuga lepingu ühe kuu jooksul alates otsuse tegemisest. Lepingus täpsustatakse stipendiumi suurus, sh stipendiumi maksmise tingimused, stipendiumi saaja (edaspidi stipendiaat) kohustused ja vajadusel muud tingimused.

  (3) Vallavalitsus keeldub stipendiumi andmisest kui:
  1) taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) vallas puudub vajadus vastava eriala spetsialisti järele.

  (4) Stipendiumite määramisel lähtub vallavalitsus:
1 ) komisjoni poolt välja kuulutatud erialade pingereast;
  1) tööstaažist valla ametiasutuses või hallatavas asutuses;
  2) eelarvevahendite olemasolust.

§ 6.   Stipendiumi suurus ja maksmise periood

  (1) Stipendiumit makstakse 40% stipendiumi määramise aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuu töötasu alammäärast.

  (2) Stipendium määratakse taotluse esitamise õppeaastast alates kuni õppeaja nominaalaja lõppemiseni. Stipendiumi makstakse õppe toimumise ajal üldjuhul septembrist juunini (kaasa arvatud).

  (3) Stipendiumi makstakse igakuiselt eeldusel, et isik vastab käesolevas määruses sätestatud stipendiumi maksmise tingimustele.

§ 7.   Stipendiaadi kohustused

  (1) Stipendiaadil on kohustus töötada pärast õpingute lõppu valla ametiasutuses või vallavalitsuse hallatavas asutuses õpitud erialal perioodi, mis on võrdne stipendiumi saamise ajaga.

  (2) Stipendiaat on kohustatud esitama vallavalitsusele viivitamatult andmed taotluses märgitud töö- või teenistuskoha muutuse, akadeemilise puhkuse, eksmatrikuleerimise või muu asjaolu kohta, mis annab aluse stipendiumi maksmise peatamiseks või lõpetamiseks.

  (3) Stipendiaat esitab vallavalitsusele igal aastal oktoobrikuus tõendi õppimise kohta.

  (4) Järelevalvet lepingu täitmise üle teostab haridusnõunik.

§ 8.   Stipendiumi maksmise peatamine

  (1) Stipendiumi ei maksta:
  1) rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse ajal;
  2) aja- või asendusteenistuskohustuse täitmisel;
  3) õpingutest võetud akadeemilise puhkuse ajal.

  (2) Stipendiaat teavitab vallavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 10 tööpäeva enne rasedus- ja sünnituspuhkusele, lapsehoolduspuhkusele, akadeemilisele puhkusele või aja- või asendusteenistuskohustuse täitmisele minekut.

  (3) Lapsehoolduspuhkuse või akadeemilise puhkuse katkestamisest või aja- või asendusteenistusest vabastamisest enne aja- või asendusteenistuse tähtaja lõppemist teavitab stipendiaat vallavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Stipendiumi maksmise peatumise asjaolude äralangemisel jätkatakse stipendiumi maksmist vastavalt lepingule.

  (5) Stipendiumi maksmise peatamine ja selle maksmise jätkamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 9.   Stipendiumi maksmise lõpetamine

  Stipendiumi maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega, kui stipendiaat ei vasta käesoleva määruse § 2 lõikes 1 toodud tingimustele või ei täida § 7 lõikes 2 - 3 sätestatud kohustust.

§ 10.   Stipendiumi tagasinõudmine

  (1) Stipendiaat on kohustatud tagastama talle väljamakstud stipendiumi kogusummas või proportsionaalselt töötatud ajale:
  1) töölt või teenistusest vabastamisel omal algatusel, kui tema pidev töötamine lõpeb enne käesolevas määruses § 7 lõige 1 sätestatud aega. Töötamine loetakse pidevaks stipendiaadi püsiva töövõimetuse ajal;
  2) töölt või teenistusest vabastamisel tööandja algatusel töötajast või ametnikust tingitud põhjustel, kui tema pidev töötamine lõpeb enne käesolevas määruses § 7 lõige 1 sätestatud aega. Töötamine loetakse pidevaks stipendiaadi püsiva töövõimetuse ajal.
  3) valeandmete esitamisel;
  4) õpingute katkestamisel oma algatusel.

  (2) Stipendiaat on kohustatud teavitama vallavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul töölepingu või teenistussuhte lõppemisest või õpingute katkestamisest.

  (3) Vallavalitsuse haridusnõunik esitab stipendiumi tagasimaksmiseks kohustatud isikule stipendiumi tagasimaksmise teatise ühe kuu jooksul stipendiaadi töölepingu või teenistussuhte lõppemisest teadasaamisest. Nõude mitte täitmise korral võib selle loovutada kolmandatele isikutele.

  (4) Stipendium tuleb maksta tagasi stipendiumi tagasimaksmise teatise esitamisest alates 12 kuu jooksul.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 19.05.2020 määrus nr 96 „Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa Märjamaa valla õppestipendiumi taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json