Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Märjamaa valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2021, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Märjamaa valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 20.11.2018 nr 48
RT IV, 27.11.2018, 5
jõustumine 30.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2021RT IV, 22.06.2021, 225.06.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 lõigete 2-4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Märjamaa valla heakorraeeskirja (edaspidi nimetatud heakorraeeskiri) eesmärk on tagada valla haldusterritooriumil puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

  (2) Heakorraeeskirja kohaldatakse kooskõlas Märjamaa valla jäätmehoolduseeskirjaga, Märjamaa valla kaevetööde eeskirjaga, Märjamaa valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga, puu raieloa andmise tingimuste ja korraga, välireklaami paigaldamise eeskirjaga Märjamaa vallas ning teiste õigusaktidega.

  (3) Heakorraeeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Märjamaa valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, samuti omanike poolt asja valdama või kasutama volitatud isikutele.

§ 2.   Heakorraeeskirja eesmärk ja ulatus

  (1) Heakorraeeskirjaga kehtestatakse kvaliteedimäär ja nõuete kogum, et tagada õigushüvede ja isikute põhiseaduslike ning subjektiivsete õiguste kaitstus (õigus elu ja tervise kaitsele, õigus omandi kaitsele, õigus ohutule liiklemisele jne) ning kohustuste täitmine (igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda).

  (2) Heakorra nõuded on kehtestatud keskkonnasaaste ning tulekahju ohu ennetamiseks, keskkonnaseisundi ning inimeste elu ja tervise kaitseks ning eeskätt tiheasustusaladel (alev, külakeskus) visuaalselt esteetilise ruumilise keskkonna tagamiseks.

  (3) Heakorra nõudeid tuleb täita Märjamaa valla haldusterritooriumil avalikes kohtades ning juriidilise või füüsilise isiku omandis, valduses ja kasutuses olevatel maa-aladel. Avalik koht määruse mõistes on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (4) Heakorra nõudeid ei kohaldata põllumaale, metsamaale, metsa tunnustega maa-aladele ja looduslikele maa-aladele.

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.   Heakorra nõuded

  Määruse § 2 lõikes 3 sätestatud maa-alal on heakorra tagamiseks vajalik:
  1)
[Kehtetu- RT IV, 22.06.2021, 2 - jõust. 25.06.2021]
  2) heki hooldamine;
  3) põõsa- ja puuokste kärpimine osas, mis varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate ja/või sõidukite liiklust;
  4) puudelt ja/või põõsastelt langenud lehtede koristamine;
  5) kuivanud või murdumisohtlike puuokste eemaldamine;
  6) jäätmete koristamine;
  7) kinnistul paikneva hoone katuse ja/või räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja/või jää eemaldamine kohtades, kus see võib kujutada ohtu inimestele ja varale ning tagama nende tööde tegemise ajal ohutuse, tähistades vajadusel eelnevalt ohtliku töötsooni;
  8) avalikes kohtades treppide ja läbipääsude hoidmine puhtana prahist, lumest ja jääst ning vajadusel libedusetõrje teostamine;
  9) ehitiste seintelt või piiretelt omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami ning kirjutised, kritseldused, grafiti jm kõrvaldamine;
  10) loomakasvatushoone ja rajatise vastavuse tagamine tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele, nimetatud ehitiste ümbruse korras hoidmine ja nende saastumise vältimine virtsa ja sõnnikuga.
  11) koristada kinnistult selle üldist välisilmet rikkuvad puud, põõsad või võsa.

§ 4.   Märjamaa valla omandis oleval maa-alal või avalikus kohas heakorra tagamise täiendavad nõuded

  (1) Märjamaa valla omandis oleval maa-ala või avaliku koha prahistamise vältimiseks ning aladele jäätmete viskamise või korraldamata kogumise ennetamiseks tuleb maa-aladele paigaldada piisava sageduse ning suurusega jäätmete kogumise kastid või konteinerid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud maa-alal on Märjamaa valla ametiasutuse või territooriumi valdava Märjamaa Vallavalitsuse hallatava asutuse loal lubatud ajutiselt ladustada või maha laadida suuremõõtmelisi esemeid, metsa- või saematerjali, tahket kütust, ehitusmaterjali jms, kui vastava tegevusega:
  1) ei tekitata kahju ümbritsevale keskkonnale;
  2) ei häirita ega takistata liiklust;
  3) ei seata ohtu isikute elu ja tervist.

  (3) Ajutiselt maa-alale paigaldatud esemed tuleb territooriumi valdajaga kokku lepitud ajaks teisaldada ning laadimistööde käigus rikutud maa-ala heakorrastada 7 kalendripäeva jooksul alates esemete ümberpaigutamisest.

  (4) Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) haljasalade, teekatte, inventari, puude, põõsaste ja rohttaimede lõhkumine, kahjustamine või mittesihipärane kasutamine;
  2) liiva või muu puistematerjali või prahi kuhjamine sõidu- või kõnniteele, puude ümber või tänavaga piirnevale haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  3) omavoliliselt teadete või kuulutuste väljapanemine selleks mitte ettenähtud kohta;
  4) muu heakorra nõudeid rikkuv tegevus, mis läheb vastuollu käesoleva eeskirja mõttega.

§ 5.   Heakorra tagamine

  (1) Avalikes kohtades korraldab heakorra tagamise Märjamaa vald. Märjamaa valla ametiasutuse ja Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste valduses olevatel maa-aladel tagab määruses sätestatud heakorranõuete täitmise vastav hallatav asutus.

  (2) Kinnistul, isiku valduses ja kasutuses oleval territooriumil, tagatakse heakorra nõuete täitmine määrusega kehtestatud koormisega.

3. peatükk KOORMISE KEHTESTAMINE 

§ 6.   Koormise olemus

  Koormis on füüsilisele ja juriidilisele isikule, kes on Märjamaa vallas asuva kinnisasja omanik või kes Märjamaa vallas lepingulisest suhtest tulenevalt kasutab ja valdab maa-ala (edaspidi nimetatud kohustatud isik), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 36 lõike 3 alusel kehtestatud kohustus teha töid Märjamaa valla heakorraeeskirja täitmiseks.

§ 7.   Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  (1) Kohustatud isik peab oma kulul tegema tööd, mis tagab tema omandis või valduses ja kasutuses oleval kinnistul heakorranõuete täitmise.

  (2) Koormis tuleb täita 3 tööpäeva jooksul ajast, mil kohustatud isikule sai teatavaks asjaolu, et heakorranõue või nõuded ei ole täidetud.

  (3) Kui ametiasutus on ükskõik millisel viisil juhtinud kohustatud isiku tähelepanu asjaolule, et kohustatud isik ei ole heakorranõudeid täitnud, tuleb koormis täita ametiasutusega kokku lepitud aja jooksul või hiljemalt 3 tööpäeva jooksul ametiasutuse tehtud tähelepanekust arvates.

§ 8.   Koormise täitmine teise isiku poolt

  Kohustatud isik võib oma arvel lasta koormise täita teisel isikul, kuid jääb ise koormise täitmise eest vastutavaks.

§ 9.   Koormise täitmise asendamine vallaeelarvesse raha maksmisega

  (1) Kohustatud isik võib taotleda Märjamaa Vallavolikogult (edaspidi vallavolikogu) luba maksta koormise täitmise tagamiseks raha. Koormise isikliku täitmise asendamine koormise täitmiseks raha maksmisega peab olema põhjendatud asjaoludega, miks isik ise ei ole võimeline või ei saa koormist isiklikult täita.

  (2) Luba asendada koormise täitmine vallaeelarvesse koormise täitmiseks raha maksmisega antakse kuni üheks eelarveaastaks (1. jaanuarist 31. detsembrini) ning taotlus selleks tuleb esitada hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.

  (3) Taotlus koormise kohustuse asendamiseks koormise täitmiseks vajaliku rahasumma maksmisega esitatakse ametiasutusele.
Taotluses märgitakse
  1) koormiskohustusega isiku (taotluse esitaja) nimi, sünniaeg või isikukood; juriidilise isiku puhul nimetus, registrikood ja esindusõigusega isiku nimi;
  2) koormiskohustusega ala aadress või asukoht;
  3) põhjus koormise täitmise asendamiseks raha maksmisega;
  4) vajadusel periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmine asendada raha maksmisega;
  5) taotluse esitaja allkiri.

  (4) Ametiasutus selgitab taotluses märgitud asjaoludest lähtuvalt välja koormise täitmiseks vajalike tööde maksumuse. Hinna väljaselgitamiseks tuleb vähemalt kolmelt heakorra- või puhastustöid teostavalt ettevõtjalt võtta hinnapakkumised. Koormise täitmise maksumuse hindamiskriteeriumiks on odavaim koormise täitmiseks vajalike tööde hind.

  (5) Koormise täitmise rahaga asendamise eeldatavast maksumusest teavitab ametiasutus taotluse esitajat. Kui taotluse esitaja on nõus hindamiskriteeriumide alusel välja selgitatud eeldatava hinna tasumisega, esitab ta selleks ametiasutusele kirjaliku kinnituse.

  (6) Taotlus koos koormise täitmise eeldatava hinnaga esitatakse vallavolikogule, kes otsustab koormise täitmise asendamise raha maksmisega, vormistades selle otsusega. Otsuses märgitakse muu hulgas koormise asendamiseks makstava raha vallaeelarvesse tasumise kord. Taotlejaga kokkuleppel makstakse raha kas ühe makse või perioodiliste maksetena.

  (7) Ametiasutusel on kohustus pidada arvestust alade üle, kus koormise täitmine on asendatud vallaeelarvesse raha maksmisega.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 10.   Riiklik järelevalve

  Riiklikku järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus, Keskkonnainspektsioon ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 11.   Vastutus

  (1) Koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja on ametiasutuse järelevalvespetsialist või muu ametiasutuse määratud või volitatud ametnik.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json