HaridusKool

Teksti suurus:

Viluste Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2021, 45

Viluste Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Vastu võetud 16.06.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1, perekonnaseaduse § 120, Räpina Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 6 „Haridus- ja noorsootöö valdkonna õigusaktides vallavolikogu pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 punkti 2, Viluste Põhikooli direktori ettepaneku ja kooli hoolekogu arvamuse alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse õpilase Viluste Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning õpilase koolist väljaarvamise kord.

§ 2.   Üldosa

  (1) Viluste Põhikooli võetakse vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, kelle jaoks Viluste Põhikool (edaspidi kool) on elukohajärgne kool.

  (2) Vanema või õpilase seadusliku esindaja (edaspidi vanem) jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui koolis on vabu õppekohti.

  (3) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb Viluste Põhikooli direktor (edaspidi direktor), arvestades käesolevas korras sätestatut.

§ 3.   Õpilase kooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku avalduse, millele lisab järgmised dokumendid:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi, selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia, ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) õpilase ühest koolist teise üleminekul esitab vanem käesoleva korra § 4 lõike 3 punktides 1, 2 ja/või 3 nimetatud dokumendid;
  4) vanema nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;
  5) sisseastuja tervisekaardi;
  6) sisseastuja foto mõõdus 3x4cm.

  (2) Vanem ei pea kirjalikule avaldusele lisama oma isikut tõendava dokumendi koopiat, kui kooli vastuvõtmise avaldus on esitatud digitaalselt allkirjastatuna.

  (3) Kui kooli astuv õpilane on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab vanem avaldusele käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumentidele lisaks ning punktis 3 nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

§ 4.   Õpilase koolist väljaarvamine

  (1) Õpilase koolist väljaarvamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (2) Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 sätestatut.

  (3) Enne põhikooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilase vanemale hiljemalt viie tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamisest:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  3) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ja hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

  (4) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse.

  (5) Enne koolist väljaarvamist tagastab õpilane talle kasutada antud õpikud (v. a tööraamatud, töövihikud ja töölehed) ja õppevahendid ning täidab lahkumislehe, mis esitatakse klassijuhatajale.

§ 5.   Õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

  (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
  1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
  2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõestav dokument;
  3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppekava alusel ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
  4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

  (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut.

§ 6.   Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

  (1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel üle viidud järgmisse klassi. Vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

§ 7.   Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel

  Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 8.   Õpilaste vastuvõtmise korra avalikustamine

  (1) Viluste Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord avalikustatakse Viluste Põhikooli veebilehel.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1, § 4 lõigetes 3 ja 5 nimetatud dokumentide vormid kinnitab direktor. Dokumentide vormid tehakse kättesaadavaks kooli veebilehel ja kooli kantseleis.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.05.2021.

Enel Liin
vallavanem

Piret Paulson
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json