ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Toetusmeetme „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmine“ abil rajatud Rohu tn 119 elamu eluruumide kasutusse andmise kord

Toetusmeetme „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmine“ abil rajatud Rohu tn 119 elamu eluruumide kasutusse andmise kord - sisukord
Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2021, 50

Toetusmeetme „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmine“ abil rajatud Rohu tn 119 elamu eluruumide kasutusse andmise kord

Vastu võetud 21.06.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 15.10.2020 määruse nr 15 „Pärnu linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord“ § 1 lg 3 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolevaga kehtestatakse mobiilse töötaja sihtgrupile eluruumide kasutusse andmise kord eesmärgiga toetada ja soodustada mobiilsete töötajate tööle- ja elamaasumist Pärnu linna (edaspidi ka linn).

  (2) Mobiilne töötaja on isik, kes vahetab elukohta tulenevalt töökoha asukohast või selle muutumisest ja kellel on kehtiv töö- või teenistussuhe või kellega sõlmitakse töö- või teenistusleping.

  (3) Käesoleva määrusega reguleerimata küsimustes lähtutakse ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13. juuli 2017 määruses nr 38 „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi ka toetusmeetme eritingimused) sätestatud eesmärkidest ning käesoleva määruse kehtestamise aluseks olevast määrusest.

  (4) Huvitatud kasutajatele eluruumi kasutusse andmise läbipaistvuse ja objektiivsuse tagamiseks ning mittediskrimineerivate aluste järgimiseks moodustab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi ka linnavalitsus) komisjoni, kuhu kaasatakse nõuandval eesmärgil ja vajadusel ka linnas tegutsevate tööandjate esindajad ning tööhõive- ja tööturueksperte (edaspidi ka komisjon).

§ 2.   Eluruumi taotlemine ja kasutusse andmine

  (1) Eluruumi võib taotleda mobiilne töötaja, kes ei oma elamumaa sihtotstarbega kinnisvara Pärnu linnas ning kes on alates 1. jaanuarist 2021 asunud elama ja tööle Pärnu linna või teeb seda taotluse esitamisele järgneva kolme kuu jooksul.

  (2) Avaldus eluruumi taotlemiseks esitatakse võimalusel infosüsteemi vahendusel linnavalitsusele, kuhu lisatakse väljavõte eluruumi taotlejaga sõlmitud töölepingust või tööandja kinnituskiri töölepingu sõlmimise kohta, millest nähtub, et töö tegemise asukoht on Pärnu linn.

  (3) Linnavara- ja heakorrateenistus (edaspidi ka teenistus) kontrollib taotluse dokumentide vastavust ja õigsust, sh kontrollib avalikest registritest taotleja kinnisvara puudumist Pärnu linnas. Teenistusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja kinnitusi.

  (4) Komisjon hindab esitatud taotluse asjakohasust ning sobivust, arvestades seejuures:
  1) toetusmeetme eritingimustes sätestatud eesmärke ja nõudeid;
  2) linna arengulisi eesmärke;
  3) tööjõuturu hetkeolukorda linnas.

  (5) Kui taotlusi esitatakse rohkem, kui käesoleva määruse alusel kasutusse antavaid eluruume on võimalik pakkuda, moodustab komisjon arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud asjaolude järjestusest lähtuvalt taotlustest pingerea.

  (6) Eluruumi kasutusse andmise otsustab linnavalitsus arvestades komisjoni ettepanekuid.

§ 3.   Eluruumi kasutusleping ja selle sõlmimine

  (1) Eluruumi kasutuslepingu sõlmib ja teostab selle üle järelevalvet teenistus.

  (2) Eluruumi kasutusleping sõlmitakse töösuhte kehtivuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui kolmeks aastaks.

  (3) Kasutusse saaja on kohustatud eluruumi kasutamise eest tasuma kasutustasu ja tarbitud kõrvalkulude eest. Kasutustasu suuruse kehtestab linnavalitsus lähtudes kasutusse antavate eluruumide üürituru turuhinnast ja toetusmeetme eritingimustest.

  (4) Eluruumi allkasutusse andmine ei ole lubatud.

  (5) Teenistusel on õigus eluruumi kasutusleping ennetähtaegselt lõpetada, kui kasutusse saaja töö- või teenistussuhe asukohaga Pärnu linn on sõltumata põhjusest lõppenud ning ta ei ole asunud töö- või teenistuskohale asukohaga Pärnu linn vähemalt kolme kuu jooksul pärast eelneva töö- või teenistussuhte lõppemist.

  (6) Teenistus võib kasutuslepingus ette näha, et eluruumi kasutuslepingus kokkulepitud kohustuste täitmise tagamiseks tasub kasutusse saaja tagatisraha, mille suurus ei või olla suurem kui ühe kuu kasutustasu suurus.

§ 4.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2021.

Meelis Kukk
abilinnapea

Tiina Roht
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json