HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 22

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine

Vastu võetud 14.06.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutus) majandamiskuludest, personali töötasust ja sotsiaalmaksust ning õppevahendite kuludest vanemate kaetav osa ühe lapse kohta (edaspidi osalustasu ), osalustasu tasumise kord ja osalustasust vabastamise alused.

  (2) Lasteasutuse direktor teavitab lapse seaduslikku esindajat (edaspidi lapsevanem) osalustasu suurusest lapse lasteasutusse vastuvõtmisel ja osalustasu muutumisest hiljem jooksvalt.

§ 2.   Osalustasu

  (1) Lasteasutuse osalustasu ühe lapse kohta kuus on:
  1) 4,5% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus, kui lapse ja tema mõlema vanema või üksikvanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Kastre vald;
  2) 8,5% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus, kui lapse ja tema ühe vanema elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Kastre vald;
  3) 11% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus, kui lapse ja tema vanemate rahvastikuregistrisse kantud elukoht pole Kastre vald.

  (2) Kastre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) esitab arve hiljemalt iga kuu 15- ks kuupäevaks.

  (3) Osalustasu suuruse määramisel võetakse aluseks rahvastikuregistri järgne elukoht arve esitamisele eelnenud kuu viimase kuupäeva seisuga.

§ 3.   Osalustasu maksmine

  (1) Osalustasu on lapsevanem kohustatud maksma alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseni.

  (2) Lapse puudumisel lasteasutusest osalustasu ümber ei arvestata ja osalustasu makstakse alati täiskuu eest.

  (3) Osalustasu arvestatakse nimekirja arvamise esimesel kuul proportsionaalselt kohakasutuse lepingu sõlmimisest alates.

  (4) Koolimineva lapse puhul arvestatakse osalustasu proportsionaalselt lepingu kehtivuse lõppemiseni.

  (5) Osalustasu makstakse 11 kuu eest vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks. Osalustasu ei maksta juuli kuu eest, välja arvatud juhul, kui vanem kasutab valverühma teenust juuli kuus. Kui vanem soovib kasutada teenust juuli kuus, tuleb vanemal esitada avaldus lasteaia direktorile hiljemalt 01. märtsiks.

§ 4.   Erisused osalustasus

  (1) Kui peres on kaks või enam last ja nad kasutavad lasteaiakohta Kastre valla lasteasutuses, siis peab lapsevanem maksma osalustasu:
  1) noorima lapse eest 100%;
  2) vanuselt järgmise lapse eest 50%;
  3) kolmanda ja järgneva/ järgnevate laste eest osalustasu maksma ei pea.

  (2) Osalustasu erisuste rakendamiseks peavad mõlemad lapsevanemad ja tema üheaegselt lasteaiakohta kasutavad lapsed elama rahvastikuregistri andmetel Kastre vallas.

  (3) Osalustasu erisuse saamiseks esitab lapsevanem direktorile avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

  (4) Kastre Vallavalitsusel on õigus erandkorras kaalutlusotsuse alusel oma korraldusega, ajutiselt peatada või kehtestatud määrast väiksemas mahus sisse nõuda lapsevanematele käesoleva määruse § 2 kehtestatud osalustasu, kui see on seotud eriolukorraga või mõne muu ettenägematu asjaoluga, mille tõttu ei ole ajutiselt võimalik koolieelse lasteasutuse kohta kasutada.

§ 5.   Soodustused vähekindlustatud leibkondadele toiduraha ja osalustasu maksmisel

  Vähekindlustatud leibkondade laste lasteasutuse toidurahast ja osalustasust vabastamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele vormikohase avalduse ning seda menetletakse vastavalt vallas kehtiva sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 01. oktoober 2022. a.

  (2) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kastre Vallavolikogu 19. juuni 2018 nr 44 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Taivo Kirm
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json