Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kastre valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 23

Kastre valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 14.06.2022 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 4 ja p 361, § 36 lg 2 - 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab heakorra nõuded Kastre vallas.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile isikutele, kes viibivad ja/või tegutsevad Kastre valla territooriumil ning kinnis- või vallasvara omanikele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht – on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) avalikult kasutatav tee – riigimaantee, kohalik tee, üldiseks või kohalikuks liiklemiseks
  3) ehitis – hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone;
  4) haljasala – teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonete vaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ning vastavad funktsionaalsed rajatised;
  5) heakorratööd – kinnistu heakorraga seotud tööd, sealhulgas haljastuse hooldamine, niitmine, lume- ja libedusetõrje teostamine, kevadine libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali koristamine, haljastus-, olme- ning muude jäätmete koristamine, umbrohu eemaldamine jms tööd;
  6) reostamine (sh risustamine, saastamine, saastus, reostus) – ainete (sh jäätmed), vibratsiooni, soojuse, valguse või müra inimtegevusest põhjustatud otsene või kaudne tegevuste mõju ümbritsevasse keskkonda, sh õhku, vette, maapinnale või pinnasesse nii, et see võib ohustada inimeste tervist või keskkonda, põhjustada varalist kahju või kahjustada või häirida keskkonna puhkeotstarbelist või muud õiguspärast kasutamist;
  7) illegaalne graffiti – omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele kantud kritseldused ja joonised;
  8) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus;
  9) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud ka omaniku poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  10) puhastusala – kinnistu ja sellega külgneva tee vahel olev ala;
  11) romusõiduk – sõiduk, millele puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivad ümbruskonna esteetilist väljanägemist või rikub ümbruskonna puhtust ja heakorda;
  12) tihe- ja kompaktse asustusega ala – üldplaneeringus määratud ala joonistel märgitud piirides;
  13) loomad ja linnud – mõeldud nii koduses majapidamises kasvatatavaid üksikloomi- ja linde, lemmikoomi kui ka põllumajandusloomi- ja linde, kes on registreeritud PRIA loomade registris.

2. peatükk Heakorra nõuded ja kohustused heakorra tagamiseks 

§ 3.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Avalikus kasutuses oleva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama atraktsioonide ohutuse ja heakorra. Mänguväljaku kasutajale potentsiaalselt ohtlikud atraktsioonid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada muul viisil nende ohutus.

  (2) Avalikes kohtades toimuvatel rahvaüritustel peab ürituse korraldaja tagama piisava arvu jäätmete kogumisvahendite olemasolu ning ürituse territooriumi ja selle ümbruse korrastamise 24 tunni jooksul peale ürituse lõppemist. Vallavalitsus võib ürituse korraldajale esitada ka muid nõudmisi, sealhulgas tualettide paigaldamise nõude.

  (3) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku ning eemaldamise tagab omanik.

  (4) Teedel ja tänavatel liiklev veose vedaja peab kinnitama ja katma veose selliselt, et välistatud oleks veose sattumine teele ja tänavale. Vedaja kohustub esimesel võimalusel koristama peale- ja mahalaadimisel või vedamise ajal maha kukkunud asjad/esemed, materjalid jms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teavitada Päästeametit ja tee omanikku.

  (5) Sõiduki parkimisel avalikus kohas tuleb jälgida, et see ei takistaks lume- ja libedusetõrje ning heakorratööde teostamist.

  (6) Looma eest vastutav isik on kohustatud tagama loomaga üldkasutataval territooriumil viibides puhtuse ja korra, sh koristama ära looma väljaheited.

  (7) Loomade ja lindude pidaja on kohustatud koheselt koristama avalikult kasutatavatele teedele sattunud pori, sõnniku, prahi jms.

§ 4.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia, mis peab olema vastavuses ehitusprojektiga, ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid st fassaadielemendid peavad olema terved ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektiga;
  3) paigaldama hoonele koha-aadressi numbrimärgi ning tagama selle nähtavuse;
  4) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning vajadusel tähistama ohtliku maa-ala;
  5) hoidma korras kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusala;
  6) tagama talvisel ajal ehitise juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel tegema libedusetõrjet. Libedusetõrjel tohib kasutada liiva, peent killustikku või töödeldud kruusa;
  7) regulaarselt puhastama ja hoidma korras sadeveekraavid ning truubid, kui eelnimetatud jäävad tema puhastusala või kinnistu piiresse;
  8) tiheasustuse ja kompaktse asustusega aladel niitma kinnistut sagedusega, et heintaimede kõrgus ei ületaks 20 cm või vastavalt vajadusele vältimaks kulust tekkivat tuleohtu ja risustamist kuid mitte harvemalt kui 2 korda aasta jooksul;
  9) korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire või varjavad liiklusmärke, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  10) kindlustama oma territooriumil asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
  11) hoidma korras erateed tagamaks juurdepääsu operatiivteenistusele;
  12) sõlmima prügiveolepingu ja tagama prügi regulaarse äraveo;
  13) tagama kinnistul jäätmekäitluse vastavalt valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele; rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ja nende ümbruse ning juurdepääsud nendele. Prügikonteinerid peavad olema kindlalt suletud;
  14) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise. Omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist tõendavat dokumentatsiooni;
  15) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile;
  16) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ja ohtlikud ehitised;
  17) tagama kinnistul asuvate ohtlike objektide (kaev, auk, süvend jms) ohutuse;
  18) hoidma kütte-, ehitus- või muud materjali tänava äärses õue osas piirdeaiast või hekist madalamal ning inimesi ja vara mitteohustaval viisil;
  19) ühismajades hoidma korras üldkasutatavad trepikojad ja koridorid, need pimedal ajal valgustama ning nummerdama korterid;
  20) oma tegevuse või tegevusetusega mitte seadma ohtu, sh tuleohtu, enda ja naaberkinnistu omaniku või elaniku elu ja vara; ohtlike ja kuivanud puude eemaldamine kinnistu piiril ja selle vahetus läheduses;
  21) tegutsevate korteriühistute kinnistutel tagab eeskirjadest tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu;
  22) kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik;
  23) jäätmevaldaja, sealhulgas ka romusõiduki omanik, on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule.

§ 5.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel tiheasustusega ja kompaktse asustusega aladel

  Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) tagama tööde teostamise ajal heakorra objektil ja objekti teenindamiseks kasutataval alal;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  4) kooskõlastama vallavalitsusega kirjalikult ehitusmaterjali mahalaadimise ja ladustamise üldkasutatavale maale;
  5) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed.
  6) varustama ehitusobjekti korrektse piirdega, mis tagab möödujate ohutuse ja väldib kõrvaliste isikute sattumise objektile. Piirdel peab olema märgitud territooriumi valdaja ja ehitustööde teostaja.

§ 6.   Kauplemise või toitlustamisega tegelevate isikute kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha (kauplus, kiosk, paviljon, haagis, lett) ja toitlustusasutuse omanik on kohustatud:
  1) hoidma pidevalt müügi- ja toitlustuskoha ümbruse puhtana;
  2) paigaldama müügi- ja toitlustuskoha juurde vajalikul hulgal prügikaste või -urne ja organiseerima nende tühjendamise.

§ 7.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemeneid jms., määrida ja kritseldada või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele vms või kahjustada neid muul viisil;
  2) visata prügikonteineritesse kustutamata sütt, põlevaid esemeid, toksilisi, plahvatavaid ja muid ohtlikke aineid (jäätmeid), samuti vedelaid aineid;
  3) prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohas;
  4) kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (prügikasti, lillevaasi, pinki, valgustit vms);
  5) illegaalse graffiti tegemine;
  6) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada või hävitada puid ja põõsaid. Rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  7) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärse õue osas, sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba; keelatud on jäätmeloata romusõidukite kogumine ja nende omaalgatuslik lammutamine või käitlemiseks üleandmine isikule, kes ei oma vastavat luba;
  8) sõidukite parkimisel segada avalikes kohtades lumekoristus-, teehooldus- ja muid heakorratöid;
  9) lasta olme- või heitvett sadevete kraavi või kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sadevete kraavi kinni ajamine, paigutamine/sulgemine torusse ilma vee-ettevõtja kooskõlastuseta on keelatud;
  10) rikkuda ja omavoliliselt maha võtta tuletõrjehüdrante, veevõtu- ja kanalisatsioonikaevude kaasi ning koordinaattahvleid;
  11) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
  12) rõdult ja akendest kloppida või harjata vaipu, riideesemeid, visata välja olmejäätmeid ning kuivatada pesu rõdu piirdest kõrgemal;
  13) Rõdude ja lodžade kinniehitamine on lubatud vallavalitsuses kooskõlastatud ühtse projektiga ja majaelanike nõusolekul;
  14) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedusetõrjeks kõnni- või pargiteel;
  15) lükata ja kuhjata lund või muid koristusjäätmeid sõidu- ja kõnniteele;
  16) sõita ja parkida sõidukeid haljasaladel, spordi- ja mänguväljakutel, veekogude ääres ning muudes sõitmiseks ja parkimiseks mitte ettenähtud kohtades ilma omaniku loata;
  17) telkida ja/või ööbida haljasaladel ning parkides jm selleks mitteettenähtud kohas;
  18) koduloomade söötmine ja karjatamine avalikel haljasaladel ja parkides;
  19) pesta sõidukeid haljasaladel, veekogude kallastel;
  20) veekogudes ja veekogude ääres pesta pesu, reostada ja risustada veekogusid;
  21) ujuda ja supelda selleks mitteettenähtud kohas;
  22) sõita veesõidukitega ujujate lähedal;
  23) ladustada ja hoida kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool oma kinnistut üldkasutataval alal;
  24) kütta koldeid selleks sobimatu materjaliga (kivi- ja pruunsüsi, raskeõli, ehitus- ja olmejäätmed);
  25) matta jäätmeid pinnasesse;
  26) paigutada teemaale kive või teisi väikevorme ilma teeomaniku nõusolekuta.

3. peatükk Tuleohutusnõuded heakorra tagamiseks 

§ 8.   Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul ja avalikus kohas

  (1) Küttekoldevälise tule tegemisel on tule tegija kohustatud järgima järgmisi nõudeid:
  1) küttekoldevälist tuld (sh lõket) võib teha väljaspool ehitisi tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel. Tuld ei tohi jätta järelevalveta ning tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mistahes ehitisest (rajatis) või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast;
  2) lõkke tegemiseks avalikul üritusel, peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama vallavalitsusega ja vajadusel päästeametiga, teatades lõkke tegemise asukoha ning esitama vastutava isiku kontaktandmed. Lõkkekoht peab paiknema mistahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast vähemalt 20 m kaugusel;
  3) pärast lõkke või muu koldevälise tule tegemist peab põlemisjäägid hoolikalt kustutama veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
  4) küttesüsteemi, grill- ja muude seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning küttekoldevälise tule tegemisel peab tagama ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale.

  (2) Tuleohutuse nõuete tagamiseks on aastaringselt keelatud:
  1) põletada kulu, ohtlikke- ja olmejäätmeid (prügi) ja rohket suitsu tekitavaid jäätmeid (märjad puulehed jms);
  2) põletada haljastusjäätmeid tiheasustusalal;
  3) teha üle 3m läbimõõduga lõket ilma vallavalitsuse ja päästeameti kooskõlastuseta;
  4) jätta tuld järelevalveta.

4. peatükk Lumetõrje 

§ 9.   Lumetõrje teostamine erateedel

  (1) Lumetõrjet teostatakse eraomaniku loal erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana
kasutatavate majapidamisteni. Kinnistul peab olema kehtiv prügiveoleping.

  (2) Lumetõrjet ei teostata:
  1) erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;
  2) erateel, mille omanik ei ole rahvastikuregistri andmetel valla elanik;
  3) õuemaal;
  4) juhtudel kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  5) juhtudel kui see seab ohtu teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigusi.

  (3) Lumetõrjet võidakse erandina teostada mittekvalifitseeruvate erateede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Vastavate mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonna tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

  (4) Erateele esitatavad nõuded:
  1) eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga tähisposte;
  2) eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1 meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
  3) tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata. Lume äravedu ega ladustamist ei teostata;
  4) tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje
teostamist.

5. peatükk Vastutus 

§ 10.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 11.   Väärtegude menetlejad

  Paragrahvis 12 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 12.   Järelvalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad riiklik järelevalveasutus ja vallavalitsus vastavalt oma pädevusele.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 16.04.2014.a määrus nr 10 „Haaslava valla heakorra eeskiri“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavolikogu 26.09.2002.a määrus nr 13 „Heakorra- ja kaevetööde eeskirja kinnitamine“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavolikogu 24.03.2003.a määrus nr 5 „Heakorra ja kaevetööde eeskirja kehtestamine“.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Taivo Kirm
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json