SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 32

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 24.04.2018 nr 36
RT IV, 03.05.2018, 13
jõustumine 06.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.10.2018RT IV, 18.10.2018, 2521.10.2018
18.12.2018RT IV, 29.12.2018, 12201.01.2019
17.11.2020RT IV, 01.12.2020, 904.12.2020
14.06.2022RT IV, 22.06.2022, 1925.06.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kastre valla elanikele valla eelarve ja riigieelarvest Kastre vallale toetuste määramiseks ja maksmiseks ning sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks eraldatud vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) liigid ning toetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord.

  (2) Valla eelarvest makstavad toetused jagunevad sissetulekust mittesõltuvateks ja sissetulekust sõltuvateks sotsiaaltoetusteks.

  (3) Toetuste suurused kinnitab Kastre Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (4) Toetuste taotluste vormid kinnitab Kastre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Sotsiaaltoetuse maksmise eesmärk on toetada taotleja ja tema perekonna toimetulekuvõimet.

§ 3.   Õigustatud isikud

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kastre vald;
  2) sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõigetes 2–5 nimetatud juhtudel.

  (2) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides eestkostja, hooldaja, sotsiaaltöötaja või muu isik, kellel on andmeid Kastre vallas elava abivajava isiku kohta.

§ 4.   Mõisted ja põhimõtted

  (1) Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline või mitterahaline hüvitis.

  (2) Sissetulekust mittesõltuvad toetused on toetused, mille eesmärk on tagada sotsiaalne kaitse ja mille puhul hüvitatakse kulud konkreetse sündmuse esinemisel või kulude tekkimisel ja isiku abivajadust eraldi ei hinnata.

  (3) Sissetulekust sõltuvad toetused on toetused, mille eesmärk on pakkuda täiendavat toetust abivajaduse ilmnemisel ning mille puhul hinnatakse iga konkreetse juhtumi puhul isiku ja tema perekonna toimetulekut ning vajadust konkreetse abimeetme järgi.

  (4) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuste määramisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku abivajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) toetuse saamise aluseks on taotleja tegelik abivajadus ning toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud;
  4) toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
  5) on toetusele õigustatud isik, kelle taotlemisele eelnenud 4 kalendrikuu keskmine netosissetulek perekonna esimese liikme kohta on kuni 500 (viissada) eurot ning igal järgneval pereliikmel kuni 400 (nelisada) eurot.
[RT IV, 22.06.2022, 19 - jõust. 25.06.2022]

2. peatükk Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste liigid 

§ 5.   Sünnitoetus

  Sünnitoetuse maksmise kord on kehtestatud Kastre Vallavolikogu määrusega.

§ 6.   Hõbelusikas vastsündinule

  (1) Hõbelusikas on asjaline toetus, mille õigus on kõigil sünnitoetuse 1.osa saanud Kastre valla vastsündinutel lastel.

  (2) Nimeline hõbelusikas kingitakse valla vastsündinutele vallavanema vastuvõtul tingimusel, et lapse registrijärgne elukoht sündmuse eel on Kastre vallas.

§ 7.   Matusetoetus

  Matusetoetuse maksmise kord on kehtestatud Kastre Vallavolikogu määrusega.

§ 8.   Ranitsatoetus

  (1) Toetus makstakse lapsevanemale, eestkostjale või perehoolduslepingu alusel last hooldavale isikule lapse Kastre valla koolide, muukeelse või erivajadustega laste õppeasutuse 1. klassi õppima asumisel tingimustel, et vähemalt üks lapsevanem ning kooli õppima asuv laps on rahvastikuregistri andmetel toetuse väljamaksmise hetkel Kastre valla elanikud.

  (2) Ranitsatoetuse avaldusi võetakse vastu ja toetusi makstakse välja ajavahemikul 20. august kuni 31. oktoober.

§ 9.   Õpilaste sõidutoetus

  (1) Kastre valla koolides õppivatele õpilastele, kes kasutavad õppeasutusse ja tagasi sõitudeks ühistransporti, väljastatakse taotluse alusel olenevalt kasutusregulaarsusest kiipkaart või kompenseeritakse sõidupiletite maksumus ühistranspordi sõidupiletite alusel. Taotlus kiipkaardi saamiseks või sõidupiletite kompenseerimiseks esitatakse piirkonna sotsiaaltööspetsialistile, kes korraldab sõidutoetuse maksmise ja kiipkaartide kätte toimetamise.

  (2) Väljaspool Kastre valda õppivatele muukeelse põhikooli, erikooli ja gümnaasiumi õpilastele väljastatakse olenevalt kasutusregulaarsusest kiipkaart või kompenseeritakse sõidu maksumus õppeasutusse ja tagasi ühistranspordi piletite alusel. Täiskasvanute gümnaasiumi õpilastele hüvitatakse sõidu maksumus kuni 19-aastaseks saamiseni. Toetuse saamiseks esitatakse piirkonna sotsiaaltööspetsialistile taotlus.

  (3) Väljaspool Tartu maakonda õppivatele põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele, kes õpivad munitsipaal- või erikoolides, kompenseeritakse sõidu maksumus õppeasutusse ja tagasi ühistranspordi piletite alusel kuni kahe sõidukorra eest kuus. Toetuse saamiseks esitatakse piirkonna sotsiaaltööspetsialistile taotlus.

  (4) Ühistranspordiga hõlmamata piirkonnas, kui vahemaa lähima koolini või bussipeatuseni on üle 3 km, makstakse nimetatud vahemaa läbimise eest õpilase vanemale sõidutoetust. Toetuse määramisel lähtutakse lähima kooli või bussipeatuse ja koduvahelise teekonna pikkusest. Sõidutoetust arvestatakse õpilase transportimisel vahemaa eest, kui õpilane viibib transpordivahendis. Sotsiaaltööspetsialistil on õigus kontrollida koolikohustuse täitmist. Toetuse saamiseks esitab lapsevanem taotluse.
[RT IV, 29.12.2018, 122 - jõust. 01.01.2019]

§ 10.   Jõulupakkide toetus

  (1) Jõulupakkide toetus on asjaline toetus, mille saamise õigus on kõigil Kastre valla eelkooliealistel lastel ja Kastre valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivatel lastel ning asendushooldusel olevatel lastel.

  (2) Jõulupakkide kätte toimetamise korraldab valla sotsiaalosakond.

§ 11.   Eakate juubeli- ja sünnipäevatoetus

  (1) Juubeli- ja sünnipäevatoetust makstakse isikutele alates 75. eluaastast iga viie aasta järel ja alates 90.eluaastast igal järgneval sünnipäeval.

  (2) Juubelitoetuste kätte toimetamise korraldab valla sotsiaalosakond.

§ 12.   Toetus Tšernobõli AEJ avarii likvideerimises osalenud isikutele

  (1) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimises osalenud isikutele määratakse taotluse alusel ravimitoetus, raviteenuse ja abivahendite toetus kulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (2) Ravimite, raviteenuste ja abivahendite toetus makstakse taotlejale välja kuludokumentide alusel.

§ 13.   Erakorraline toetus

  (1) Toetust makstakse isikule või perekonnale, kes on sattunud kriisiolukorda loodusõnnetuse, tulekahju, kuriteo jms tõttu.

  (2) Toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist ning isiku olukorrast. Toetuse määramiseks võib vallavalitsus küsida lisadokumente.

3. peatükk Pere sissetulekust sõltuvate toetuste liigid 

§ 14.   Lastele suunatud toetused

  (1) Koolieelse lasteasutuse kohamaksu ja toiduraha toetus:
  1) koolieelses lasteasutuses või lapsehoius käiva lapse kohamaksu ja toidutoetust määratakse kuni üheks õppeaastaks lapse toiduraha ja lapsevanema osalustasu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (2) Koolitoidutoetus:
  1) koolitoidutoetus on toetus, mida makstakse peredele laste hommikusöögi, koolilõuna ja pikapäevarühma toidukulude katmiseks;
  2) toetus määratakse kuni üheks õppeaastaks koolitoidu täieliku või osalise maksumuse hüvitamiseks;
  3) toetus kantakse koolipidaja või koolides toitlustamist korraldava ettevõtte arvelduskontole esitatud arvete alusel.

  (3) Prillitoetus:
  1) laste prillitoetus määratakse eelkooliealistele lastele ning kuni 18-aastastele õppuritele prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks;
  2) toetust makstakse kuludokumendi alusel üks kord aastas.

  (4) Ravimite, abivahendite, raviteenuste toetus:
  1) Ravimite, abivahendite, raviteenuste toetust makstakse eelkooliealistele lastele ning kuni 18-aastastele lastele ravimite, abivahendite ja raviteenuste maksumuse hüvitamiseks;
  2) toetust makstakse kuludokumentide alusel.

  (5) Sotsiaaltoetus lastele:
Ühekordne toetus, mida makstakse perekondadele laste laagrituusikute, õppevahendite, riiete, jalanõude ja muu hädavajaliku ostmiseks või kooli lõpetamisega seotud kulutuste osaliseks või täielikuks tasumiseks.

§ 15.   Kodukütte toetus

  Kodukütte toetust on võimalik taotleda küttematerjali soetamiseks mitte-kaugküttesüsteemiga eluruumi kasutajale. Koduküttetoetus on ühekordne toetus üksi elavale isikule ja/või tema perekonnale.
[RT IV, 18.10.2018, 25 - jõust. 21.10.2018]

§ 16.   Täisealiste ravimite, raviteenuste ja abivahendite toetus

  (1) Toetus määratakse toimetulekuraskustes (k.a ravikindlustuseta isikud) olevatele isikutele raviteenuse saamise, retseptiravimite ostmise, abivahendi soetamise või rentimise omaosaluse kulude osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

  (2) Ravimite, raviteenuste ja abivahendite toetus makstakse taotlejale välja kuludokumentide alusel.

§ 17.   Sotsiaaltoetus raske majandusliku olukorra tõttu

  Ühekordne sotsiaaltoetus määratakse toimetulekuraskustes isikule hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks.

4. peatükk Toetuse taotlemine, menetlemine, määramine ja maksmine ning toetuse andmisest keeldumine ja tagastamine 

§ 18.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse.

  (2) Taotlust ei ole vallavalitsusele vajalik esitada käesolevas määruses §-des 6, 10 ja 11 sätestatud toetuste puhul.

  (3) Kui toetuse taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente, annab taotlust menetlev ametnik taotlejal teada, millised dokumendid tuleb taotlusele lisada ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

§ 19.   Toetuse taotlemise tähtaeg

  Toetust on õigustaotleda kahe kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse (v.a § 8 toodud juhul).

§ 20.   Taotluste menetlemine ja määramine

  (1) Sissetulekust mittesõltuvad toetused:
  1) Käesoleva määruse § 8, § 9 ja § 12 korral kontrollib sotsiaalosakond taotluse vastavust kehtestatud tingimustele ning määrab toetuse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Taotluse mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.
  2) Käesoleva määruse § 6, § 10 ja §11 korral määratakse toetused registritest tulenevate andmete põhjal.

  (2) Sissetulekust sõltuvad toetused:
  1) Sotsiaalosakond menetleb taotlust ja hindab (kodukülastus, vestlus, majandusliku olukorra analüüs) taotleja abivajadust ja taotluse põhjendatust.
  2) Sotsiaalosakond teeb abivajaduse hindamise analüüsist tulenevalt vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramise või määramata jätmise ning toetuse suuruse kohta.
  3) Otsus toetuse määramise või määramata jätmise kohta tehakse 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse ja muude vajalike dokumentide laekumisest.

  (3) Käesoleva määruse § 14 lg 3 - § 16 korral kontrollib sotsiaalosakond taotluse vastavust kehtestatud tingimustele ning määrab toetuse kehtestatud piirmäärade ulatuses hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Taotluse mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.
[RT IV, 01.12.2020, 9 - jõust. 04.12.2020]

  (31) Käesoleva määruse § 13, § 14 lg 1, § 14 lg 2 ning § 17 nimetatud toetuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.
[RT IV, 01.12.2020, 9 - jõust. 04.12.2020]

  (4) Vallavalitsusel on õigus rahaliste vahendite olemasolu korral põhjendatud juhtudel ja kaalutlusotsuse alusel teha erandeid määrusega kehtestatud toetuste määramise tingimustes. Erandi tegemise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 21.   Toetuse maksmine

  (1) Määratud toetuse summa:
  1) kantakse toetuse saaja arvelduskontole;
  2) põhjendatud juhul taotleja poolt volitatud isiku arvelduskontole;
  3) makstakse erandkorras sularahas välja vallavalitsuse kassast;
  4) kasutatakse taotleja sihtotstarbeliste maksete kompenseerimiseks, arvete või teenuste eest tasumiseks.

  (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale vastava otsuse vormistamist, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.

§ 22.   Sotsiaaltoetuse andmisest keeldumine

  (1) Toetuse andmisest võib keelduda ja taotluse jätta rahuldamata juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita taotlust menetleva ametniku poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  3) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul, kui taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  4) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses;
  5) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  6) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid;
  7) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Kastre valla ees;
  8) taotleja ja tema pereliikmete või leibkonna sissetulekud ületavad kahekordset kehtestatud toimetulekupiiri.

  (2) Toetuse määramisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

§ 23.   Alusetult saadud toetuste tagasinõudmine

  Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine toimub sotsiaalseadustiku üldosa seaduse §-des 31–35 sätestatud korras.

§ 24.   Vaide esitamine

  Toetuse määramise või määramata jätmise otsusega mittenõustumise korral on võimalik esitada vaie Kastre Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras või kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

5. peatükk Riigieelarvest makstavad toetused 

§ 25.   Toimetulekutoetus

  Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse laekunud toetuste määramise ja maksmiseks eraldatud vahenditest määrab ja maksab vallavalitsus toimetulekutoetust ja täiendavat sotsiaaltoetust sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

§ 26.   Riigieelarvest makstav perekonna sissetulekust sõltuv toetus

  Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks eraldatud vahenditest võib vallavalitsus määrata ja maksta abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks käesoleva määruse 3. peatükis nimetatud pere sissetulekust sõltuvaid toetusi.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 27.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json