HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi statuut

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 35

Lääne-Nigula valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi statuut

Vastu võetud 16.06.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Lääne-Nigula valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi (edaspidi stipendium) statuut sätestab stipendiumi andmise tingimused ja korra Lääne-Nigula valla haridusasutustesse põhikohaga tööle asuvale või töötavale lasteaiaõpetajale, õpetajale (edaspidi koos „õpetaja“) või tugispetsialistile.

  (2) Stipendiumi andmise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide töötamine ja ametialane enesetäiendamine valla asutustes ning soodustada uute õpetajate ja tugispetsialistide elama ja tööle asumist Lääne-Nigula valda.

  (3) Tugispetsialisti all mõistetakse koolipsühholoogi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, logopeedi ja haridustehnoloogi.

§ 2.   Stipendiumi taotleja

  Stipendiumit saab taotleda:
  1) statsionaarse- või mittestatsionaarse magistriõppe nominaalaja üliõpilane, kes omandab õpetaja, lasteaiaõpetaja või tugispetsialisti kutset ja kes peale õpingute lõppemist asub vähemalt kolmeks aastaks õpetaja või tugispetsialistina tööle Lääne-Nigula valla asutusse. Stipendium määratakse üheks õppeperioodiks;
  2) Lääne-Nigula valla asutusesse tööle asuv kutsega õpetaja või tugispetsialist;
  3) Lääne-Nigula valla asutuses õpetajana või tugispetsialistina töötav isik tööalaseks enesetäiendamiseks (nt õpetajakutse omandamine, töö seisukohalt olulistel täienduskoolitustel või kursustel osalemine).

§ 3.   Stipendiumi suurus ja maksmise aeg

  (1) Lääne-Nigula Vallavolikogu otsustab igal aastal vallaeelarve või lisaeelarve menetlemisel raha eraldamise käesoleva korra järgi antava stipendiumi maksmiseks. Stipendiumi võib maksta perioodiliste väljamaksetena või ühekordselt.

  (2) § 2 p1 kohast stipendiumit makstakse õppe toimumise ajal septembrist juunini.

  (3) § 2 p 2 kohast stipendiumi määratakse ja makstakse tööle asumisest üks kalendriaasta.

  (4) § 2 p 3 kohast stipendiumi määratakse ja makstakse ühekordselt.

  (5) Stipendiumi saajate arvu ja stipendiumi suuruse otsustab Lääne-Nigula Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) lähtudes seejuures eelarvega eraldatud vahendtest.

§ 4.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi taotlemiseks vajalik vormikohane taotlus esitatakse koos nõutud lisadokumentidega 15. septembriks Vallavalitsusele sellekohasel e-vormil või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee.

  (2) Vallavalitsus võib hariduse valdkonna ametniku või haridusasutuse ettepanekul otsustada, et stipendiumi võimalus kaasneb avaliku konkursiga Lääne-Nigula valla asutusse tööle võetavale õpetajale või tugispetsialistile. Sellisel juhul esitatakse stipendiumi avaldus koos avalikul konkursil kandideerimise dokumentidega konkursi tähtajaks.

  (3) Stipendiumi taotlusele lisatakse vajadusel õppeasutuse tõend õppimise kohta, varasema õppetaseme diplom(id) või integreeritud õppe korral hinneteleht, elulookirjeldus (CV) ning taotleja töökohaks oleva asutuse direktori või vallavalitsuse hariduse valdkonna ametniku soovituskiri. Täpse dokumentide nimekirja kehtestab vallavalitsus.

  (4) Taotluste vormid kehtestab vallavalitsus.

§ 5.   Stipendiumi taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib 14 päeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast taotleja vastavust stipendiumi saamiseks kehtestatud nõuetele ning esitatud andmete ja dokumentide õigsust.

  (2) Stipendiumile esitatud taotluste sisuliseks läbivaatamiseks moodustab vallavalitsus 5-liikmelise komisjoni. Komisjoni kaasatakse haridusvaldkonna asjatundjad.

  (3) Taotluste hindamisel ja otsuse tegemisel lähtub komisjon eeskätt järgmistest kriteeriumidest:
  1) valla haridusasutuste vajadus;
  2) varasemad õpitulemused;
  3) tööle asumise aeg;
  4) vajadusel vestlus kandidaadiga.

  (4) Stipendiumi andmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus oma korraldusega käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud komisjoni ettepanekul hiljemalt ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

  (5) Vallavalitsus keeldub stipendiumi andmisest, kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei vasta stipendiumi saamiseks kehtestatud nõuetele;
  3) stipendiumiks eraldatud rahalised vahendid on ammendatud.

  (6) Pärast tähtaja möödumist esitatud taotlused jätab vallavalitsus läbi vaatamata, teavitades sellest isikut. Vallavalitsus võib taotluse tähtaja ennistada või määrata taotlemiseks täiendava tähtaja kui selleks on mõjuv põhjus.

  (7) Taotlejat teavitatakse stipendiumi andmise või sellest keeldumise otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul korralduse andmisest.

§ 6.   Stipendiumi maksmine

  Stipendiumit makstakse kas ühekordse summana või perioodilise väljamaksena eeldusel, et isik vastab käesolevas määruses sätestatud stipendiumi maksmise tingimustele.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  Stipendiumi saajaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul arvates otsuse tegemisest. Lepingus sätestatakse muuhulgas:
  1) asutuse ja stipendiumi saaja õigused ja kohustused;
  2) sanktsioonid lepingu rikkumisel.

§ 8.   Stipendiumi maksmise peatumine

  (1) Stipendiumi maksmine peatatakse vallavalitsuse korraldusega, kui stipendiumi saaja:
  1) jääb rasedus- ja sünnitus- või lapsehoolduspuhkusele;
  2) on pikaajaliselt haigestunud;
  3) § 2 p 1 alusel stipendiumi saanud isik võtab akadeemilise puhkuse.

  (2) Stipendiumi väljamaksmist jätkatakse pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aluste äralangemist.

§ 9.   Stipendiumi tagastamine ja tagasinõudmine

  (1) Stipendiumi saaja on kohustatud tagastama temale makstud stipendiumi:
  1) § 2 p 1 alusel stipendiumi saanud isik õpingute katkestamisel omal algatusel välja arvatud tervislikud ja muud mõjuvad isiklikud põhjused;
  2) töölt vabastamisel omal algatusel kui stipendiumi saaja ei asu tööle teise Lääne-Nigula valla asutusse ja tema pidev töötamine õpetajana või tugispetsialistina lõpeb enne kolme aasta möödumist alates stipendiumi määramisest;
  3) valeandmete esitamisel;
  4) § 2 p 3 alusel stipendiumi saanud isik, kui ta ei asu omandama õpetajakutset ühe aasta jooksul, alates stipendiumi väljamaksmisest või jätab selle omandamise pooleli.

  (2) Stipendiumi saaja on kohustatud teavitama vallavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viieteistkümne päeva jooksul töölepingu lõppemisest või õpingute katkestamisest.

  (3) Stipendium tuleb maksta tagasi vallavalitsuse poolt tagasimaksmise teatise esitamisest alates kolme aasta jooksul igal aastal ühe kolmandiku suuruses osas tagasimaksmisele kuuluvast stipendiumi summast. Kokkuleppel võib määrata teistsuguse tagasimakse graafiku.

  (4) Stipendiumi saaja ei ole kohustatud tagastama talle väljamakstud stipendiumi järgmistel juhtudel kui:
  1) ta on tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu töölepingu erakorraliselt üles öelnud;
  2) kui tööandja on töölepingu erakorraliselt üles öelnud, kuna töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu;
  3) muul mõjuvatel põhjustel töölepingu lõpetamise juhtudel.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Lõhmus
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json