Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kohila Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kohila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 43

Kohila Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.06.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Kohila Vallavolikogu 26.06.2018 määruse nr 10 „Kohila valla põhimäärus“ § 34 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Spordikeskuse ametlik nimi on Kohila Spordikeskus (edaspidi Spordikeskus).

  (2) Spordikeskuse aadress on Kooli 1, Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond.

  (3) Spordikeskus on Kohila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille teeninduspiirkond on Kohila valla territoorium.

  (4) Spordikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kohila valla kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (5) Spordikeskus tegutseb talle Kohila valla eelarvega kinnitatud vahendite piires.

  (6) Spordikeskuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab vallavalitsus.

  (7) Spordikeskusel võib olla kasutusel oma sümboolika, kuid kasutada võib ka Kohila valla sümboolikat.

§ 2.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Spordikeskuse eesmärgid on:
  1) Kohila alevis välja arendada kaasaegne spordikeskus, mis võimaldab aastaringselt pakkuda mitmesuguseid sportimisvõimalusi tervislikku eluviisi harrastavatele isikutele;
  2) arendada sporditegevust ning sportimisvõimalusi üle Kohila valla.

  (2) Spordikeskuse ülesanded on:
  1) Kohila valla munitsipaalharidusasutustele spordikeskuse ruumide ja staadioni kasutamine kehalise kasvatuse tundideks;
  2) võimaldada haridusasutustel klassi- ja kooliväliseks sporditööks ning spordiklubidel ja -seltsidel sporditegevuseks kasutada spordikeskuse ruume ja rajatisi (sh staadionit);
  3) osutada sporditeenuseid;
  4) korraldada ja vahendada spordi- ja kultuuriüritusi;
  5) tagada spordikeskuse valdusesse antud vara heaperemehelik kasutamine;
  6) hankida sihtotstarbelisi toetusi ja eraldisi ning arendada majandustegevust spordikeskuse eesmärkide täitmiseks.

§ 3.   Tegevuskava

  (1) Spordikeskuse eesmärkide ja ülesannete elluviimiseks vajalike tegevuste planeerimiseks koostatakse tegevuskava, mis hõlmab vähemalt kolme järgneva aasta tegevusi.

  (2) Tegevuskava kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Juhtimine ja struktuur

  (1) Spordikeskuse tegevust juhib ja korraldab Kohila valla spordijuht (edaspidi spordijuht).

  (2) Spordijuhi äraolekul asendab teda vallavanema määratud isik.

  (3) Spordikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus spordijuhi ettepanekul.

§ 5.   Spordijuht

  (1) Spordijuht vastutab spordikeskuse tegevuse eesmärgi ja ülesannete täitmise, spordikeskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti spordikeskuse kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Spordijuhi kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (3) Spordijuht on spordikeskuse seadusejärgne esindaja tema ametiajal. Koostöös vallavalitsusega kindlustab spordijuht spordikeskuse tulemusliku ja häireteta töö.

§ 6.   Vara ja finantseerimine

  (1) Spordikeskuse vara moodustavad talle Kohila vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt spordikeskusele sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, ehitised, inventar ning muu vara. Spordikeskuse valduses olev vara on valla omand.

  (2) Spordikeskus valitseb tema valdusse antud vallavara heaperemehelikult ja tagab vara korrashoiu.

  (3) Spordikeskust finantseeritakse Kohila valla eelarvest ning spordikeskuse eelarve on valla eelarve osa.

  (4) Spordikeskuse eelarve koosneb eraldistest valla eelarvest, sihtfinantseeringutest, annetustest, teenustasudest ja muudest laekumistest.

  (5) Spordikeskuse raamatupidamise arvestust korraldab vallavalitsus.

§ 7.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Järelevalvet spordikeskuse ja selle juhi tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 8.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Spordikeskuse tegevuse lõpetamise ja ümberkorraldamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Allar Haljasorg
Vallavanem

Anu Suviste
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json