Keskkond ja heakordHeakord

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2023, 18

Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord

Vastu võetud 21.04.2015 nr 34
RT IV, 05.05.2015, 39
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2016RT IV, 14.04.2016, 5117.04.2016
18.06.2019RT IV, 26.06.2019, 729.06.2019
28.04.2020RT IV, 06.05.2020, 909.05.2020
22.12.2020RT IV, 31.12.2020, 903.01.2021
25.10.2022RT IV, 08.11.2022, 111.11.2022
20.06.2023RT IV, 22.06.2023, 1425.06.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib korterelamute õuealade heakorrastamise sihtotstarbelist toetamist (edaspidi toetus) Maardu linnas.

  (2) Korras sätestatakse toetuse eesmärk, toetatavad tegevused, nõuded toetuse taotlejale ja esitatavale taotlusele, toetuse suurus, taotluse menetlemine ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

  (3) Korterelamu on käesoleva korra mõistes kuue või enama korteriga korterelamu, mis asub Maardu linna haldusterritooriumil.

  (4) Korterelamu hoov/õueala (edaspidi hoov) on korra mõistes korterelamu(id)t ümbritsev maa-ala, mis piirneb järgmise krundiga, kui ei ole teisiti kokku lepitud, ja mis asub Maardu linna haldusterritooriumil.

  (5) Toetust eraldatakse korterelamute õuealade heakorrastamiseks Maardu linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse üldeesmärk on suurendada linna territooriumil elukeskkonna atraktiivsust kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundusliku tegevuse arendamise kaudu.

  (2) Sihtotstarbelise toetuse eesmärgiks on:
  1) suurendada korteriühistute ja korterelamu kaasomanike omaalgatust ja koostöötahet korterelamutes;
[RT IV, 31.12.2020, 9 - jõust. 03.01.2021]
  2) tugevdada elanikevahelisi sotsiaalseid suhteid korterelamutes;
  3) parandada hoovide välisilmet;
  4) luua paremad võimalused hooviga piirneva munitsipaalmaa sihtotstarbeliseks kasutamiseks vastavalt korterelamute elanike vajadustele.

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks on Maardu linna haldusterritooriumil asuvad korteriühistud ja korterelamu kaasomanikud (edaspidi taotleja).
[RT IV, 31.12.2020, 9 - jõust. 03.01.2021]

  (2) Toetust võivad taotleda Maardu linnas tegutsevad korteriühistud või korterelamu kaasomanikud.
[RT IV, 31.12.2020, 9 - jõust. 03.01.2021]

  (3) Juhul, kui taotleja koosseisu kuulub enam kui üks elamu, võib taotleda toetust iga elamu kohta eraldi, tingimusel, et toetust taotlev elamu ning toetatavad tegevused vastavad korras sätestatud nõuetele.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Taotleja võib taotleda toetust käesoleva määruse lisas 1 nimetatud tegevuste (edaspidi tegevus) osas, kui rekonstrueeritava või parandatava ja uuendatava või heakorrastatava või rajatava objekti (edaspidi objekt) olemasolev või kavandatav asukoht vastab korra § 1 lõike 4 nõuetele, samuti kui Maardu linna eelarves on selleks ette nähtud vahendid vastavalt korra § 1 lõikele 5.

  (11) Ühe kalendriaasta jooksul võib taotleja esitada ühe korterelamu kohta kaks taotlust korra lisas 1 nimetatud erinevatele tegevuse liikidele.
[RT IV, 31.12.2020, 9 - jõust. 03.01.2021]

  (2) Kavandatavad tegevused (edaspidi projekt) peavad olema kooskõlas Maardu linna arhitektuuriliste, looduslike ja sotsiaalmajanduslike arenguvajaduste ja võimalustega.

  (3) Taotleja peab esitama Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) kavandatava tegevuse kirjelduse. Korterelamu seinamaaling peab olema eelnevalt kooskõlastatud linnavalitsusega.
[RT IV, 08.11.2022, 1 - jõust. 11.11.2022]

  (4) Taotleja peab küsima hinnapakkumust vähemalt kolmelt isikult ja juhul kui projekti maksumus ületab 10 000 eurot saama vähemalt kaks hinnapakkumust, mis vastab kavandatava tegevuse kirjeldusele (edaspidi hinnapakkumine). Juhul kui projekti maksumus on väiksem kui 1000 eurot või kui tegemist on korterelamule seinamaalingu loomisega, on taotleja kohustatud küsima ja saama vähemalt ühe hinnapakkumuse potentsiaalselt lepingupartnerilt.
[RT IV, 22.06.2023, 14 - jõust. 25.06.2023]

  (5) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi võrreldes teiste hinnapakkumistega olla põhjendamatult kõrge hinnaga.

  (6) Kavandatav tegevus tuleb ellu viia taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

  (7) Enne kavandatava tegevuse alustamist peab taotleja omama õigusaktides sätestatud load ja kooskõlastused tegevuse läbiviimiseks.

  (8) Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed, aktsionärid või osanikud.

§ 41.   Korterelamule seinamaalingu loomine linna ettepanekul

  (1) Avalikku huvi arvestades on linnavalitsusel õigus teha korteriühistule ettepanek (edaspidi linnavalitsuse ettepanek või ettepanek) korterelamule seinamaalingu loomiseks, mille menetlemine toimub käesolevas paragrahvis sätestatud korras.

  (2) Korteriühistu korraldab linnavalitsuse ettepaneku läbivaatamise ja otsuse vastuvõtmise korteriomandi omanike poolt korteriomandi- ja korteriühistuseaduses sätestatud korras.

  (3) Korteriühistu teatab linnavalitsusele tehtud otsusest ettepanekus sätestatud tähtaja jooksul. Kui korteriühistu ei teata linnavalitsusele tehtud otsusest käesolevas lõikes nimetatud tähtajaks, võib linnavalitsus oma ettepanekust loobuda.

  (4) Kui korterelamu korteriomandite omanikud on nõus linnavalitsuse ettepanekuga, tellib linnavalitsus seinamaalingu loomise ja kannab sellega seotud kulud, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul.
[RT IV, 08.11.2022, 1 - jõust. 11.11.2022]

§ 5.   Toetuse suurus

  (1) Projekti maksumuse moodustab tööde/teenuste/kaupade maksumus, mis on vajalik valitud tegevuse teostamiseks. Korras ettenähtud täiendava objekti rajamisel on projekti maksumus rajatava objekti maksumus.

  (2) Toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest.

  (3) Maksimaalne toetus ühe taotluse kohta on:
  1) 3 000 eurot, kui projekti eeldatav maksumus on kuni 10 000 eurot;
  2) 5 000 eurot, kui projekti eeldatav maksumus on üle 10 000 euro;
  3) 5 000 eurot, kui tegemist on korterelamule seinamaalingu loomisega.
[RT IV, 08.11.2022, 1 - jõust. 11.11.2022]

  (4) Toetus eraldatakse ühe korterelamu kohta mitte rohkem kui kahe projekti toetamiseks kalendriaasta jooksul.
[RT IV, 31.12.2020, 9 - jõust. 03.01.2021]

  (5) Arvestades avalikku huvi, võib toetuse suurus olla erandkorras kuni 100 % kavandatavate tegevuste maksumusest.
[RT IV, 14.04.2016, 51 - jõust. 17.04.2016]

§ 6.   Taotlusele esitatavad nõuded

  Taotluse koosseisus esitatakse ühes eksemplaris järgmised taotleja esindaja poolt allkirjastatud dokumendid:
  1) kavandatava tegevuse kirjeldus;
  2) vormikohane toetuse taotlus korterelamu hoovide heakorrastamiseks vastavalt käesoleva määruse lisale 2;
  3) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust korterelamu hoovi korrastamiseks vajalike tööde teostamise kohta ja kinnitust rahaliste vahendite olemasolu kohta omafinantseerimise mahus;
  4) hinnapäringu(te) ja pakkuja(te) hinnapakkumis(t)e koopiad vastavalt korra § 4 lõikes 4 sätestatud nõuetele;
[RT IV, 22.06.2023, 14 - jõust. 25.06.2023]
  5) täitjaga sõlmitud tööde või teenuste lepingu koopia, juhul kui projekti elluviimist on alustatud enne linnavalitsuse otsuse vastuvõtmist taotluse rahuldamise kohta.
[RT IV, 22.06.2023, 14 - jõust. 25.06.2023]

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotleja esitab linnavalitsusele toetuse taotluse (edaspidi taotlus) paragrahvis 6 kehtestatud nõuete kohaselt.

  (2) Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts. Linnavalitsus võib pikendada taotluste esitamise tähtaega. Kui taotlus esitatakse puudega inimese liikumistingimuste parendamiseks, võib taotleja esitada linnavalitsusele taotluse pärast käesolevas lõikes määratud tähtaja saabumist.
[RT IV, 22.06.2023, 14 - jõust. 25.06.2023]

  (3) Linn toetab reeglina tegevusi, mida alustatakse pärast linnavalitsuse otsuse vastuvõtmist taotluste rahuldamise kohta.
[RT IV, 22.06.2023, 14 - jõust. 25.06.2023]

  (31) Kui pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tegevuste taotluste rahuldamist on linnaeelarves jäänud vahendeid korteriühistute tegevuse toetamiseks, on linnavalitsusel õigus toetada ka projekte, mille elluviimist on alustatud taotluse esitamise aastal enne linnavalitsuse otsuse vastuvõtmist taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta.
[RT IV, 22.06.2023, 14 - jõust. 25.06.2023]

  (32) Tööde alustamine ja kulutuste tegemine enne linnavalitsuse otsuse vastuvõtmist taotluse rahuldamise kohta toimub taotleja omavastutusel.
[RT IV, 22.06.2023, 14 - jõust. 25.06.2023]

  (4) Taotluste läbivaatamiseks moodustab linnavalitsus komisjoni. Komisjoni koosseis kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (5) Tähtajaks laekunud taotlused arutab komisjon läbi 14 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamise lõpptähtajast. Kui taotlus on esitatud puudega inimeste liikumistingimuste parendamiseks, vaatab komisjon taotluse läbi seitsme kalendripäeva jooksul alates selle esitamisest.
[RT IV, 08.11.2022, 1 - jõust. 11.11.2022]

  (6) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente, taotlust ei menetleta ning see tagastatakse taotlejale.

  (7) Vajadusel võib komisjon nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (8) Komisjoni liikmetel on õigus kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust kohapeal.

  (9) Taotleja ja taotlus tunnistatakse komisjoni otsusega vastavaks, kui korras sätestatud nõuded on täidetud.
[RT IV, 31.12.2020, 9 - jõust. 03.01.2021]

  (10) Komisjon määrab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes korra alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

  (11) Kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib komisjon teha taotlejale ettepaneku toetuse summa vähendamiseks või toetatava tegevuse muutmiseks tingimusel, et saavutatakse taotluses toodud projekti eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (12) Komisjon teeb linnavalitsusele ettepanekud taotluste rahuldamiseks ja raha eraldamiseks. Kui esitatud taotlusi on rohkem kui eelarveaastal selleks otstarbeks eraldatud rahalisi vahendeid, koostab komisjon pingerea vastavalt käesoleva korra § 8 sätestatule.
[RT IV, 31.12.2020, 9 - jõust. 03.01.2021]

  (13) Komisjoni poolt esitatud ettepanekute alusel võtab linnavalitsus vastu korralduse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta rahaliste vahendite eraldamiseks.
[RT IV, 31.12.2020, 9 - jõust. 03.01.2021]

  (14) Kui pärast taotluse rahuldamist ja rahaliste vahendite eraldamist loobub taotleja projekti elluviimisest või ei vii projekti ellu korra § 4 punktis 6 sätestatud tähtajaks, võib linnavalitsus eraldada toetuse taotlejatele vastavalt hindamiskomisjoni poolt koostatud taotluste paremusjärjestusele tingimusel, et taotlejad kinnitavad, et täidavad kõik korras ettenähtud tingimusi.
[RT IV, 26.06.2019, 7 - jõust. 29.06.2019]

§ 8.   Taotluse hindamine

  (1) Taotluse hindamisel arvestatakse kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärkidega ja objekti vastavust linna arenguvajadustele.

  (2) Taotluse hindamisel antakse:
  1) kuni 40 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral parandab heakorrastatav objekt linnaelanike elukvaliteeti ja elukeskkonna atraktiivsust;
  2) kuni 20 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral vastab objekt linna arengukavas kindlaks määratud arengusuundadele;
  3) kuni 20 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral on objekti kavandatav kasutajate arv vastavuses objektile tehtavate kulutustega;
  4) kuni 20 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral suurendab kavandatav tegevus korteriühistu elanike omaalgatust ja võimalust teha koostööd ning tugevdab sotsiaalseid suhteid;

  (3) Hindamiskomisjoni liikme märgitud hindepunktide alusel arvutatakse taotluse hindepunktide summa.

  (4) Taotluste paremusjärjestuse moodustamiseks liidetakse kõigilt hindamiskomisjoni liikmetelt saadud taotluse hindepunktid.

  (5) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (6) Võrdse hindepunktide summa saanud taotluste paremusjärjestus koostatakse hindamiskomisjoni liikmete hääletuse tulemuste alusel. Hindamiskomisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral loetakse vastuvõetuks otsus, mille poolt hääletas hindamiskomisjoni esimees. Nimetatud hääletuse tulemused märgitakse hindamiskomisjoni ettepanekusse.

§ 9.   Kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja peab pidama arvestust talle linna eelarvest eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

  (2) Objekti järelevalvet teostatakse komisjoni liikme poolt (edaspidi järelevalve teostaja).

  (3) Järelevalve teostajal on õigus kontrollida teostatavate tööde või teenuste vastavust toetuse sihtotstarbele ning nõuda seletusi ja lisadokumente, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (4) Järelevalve teostajal on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutusi.

§ 10.   Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast projekti lõppemist linnavalitsusele alljärgnevalt toodud dokumendid koos saatekirjaga:
  1) arve koopia, mis on väljastatud isiku poolt, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa. Arve koopial märgitud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele;
  2) täitjaga sõlmitud tööde või teenuste lepingu koopia vastavalt valitud hinnapakkumisele;
  3) tellija ja täitja esindajate poolt allkirjastatud üleandmis-vastuvõtmise akti koopia osutatud teenuse, tehtud tööde või müüdud kauba kohta;
  4) maksekorralduse koopia, mis kinnitab omafinantseeringu osa tasumist, välja arvatud korra § 5 lg 5 sätestatud juhul;
[RT IV, 31.12.2020, 9 - jõust. 03.01.2021]
  5) õigusaktides ettenähtud load ja kooskõlastused, nt ehitusluba, kirjalik nõusolek, kaeveluba jne.

  (2) Toetust makstakse välja toetuse saajale, kui toetuse saaja on pärast projekti lõppemist tasunud täielikult või omafinantseeringu mahus tellitud teenuse, töö või ostetud kauba eest, välja arvatud korra § 5 lg 5 sätestatud juhul.
[RT IV, 31.12.2020, 9 - jõust. 03.01.2021]

  (3) Enne toetuse väljamaksmist kontrollib linnavalitsus tehtud tööde tegelikku teostamist ja nende tööde vastavust projektile.

  (4) Toetus kantakse üle toetuse saaja arveldusarvele.

  (5) Toetust ei maksta:
  1) kui toetuse saaja ei ole tasunud täielikult või omafinantseeringu mahus projekti tööde eest või ei ole esitanud nõuetekohaseid kulutuste tegemist tõendavaid dokumente, välja arvatud korra § 5 lg 5 sätestatud juhul;
[RT IV, 31.12.2020, 9 - jõust. 03.01.2021]
  2) toetuse saaja ei võimalda järelevalve teostajal objekti taotlusele vastavuse kontrolli;
  3) kui toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
  4) kui puudub tehtud tööde, tellitud teenuste või müüdud kauba vastuvõtu-üleandmise akt;
  5) toetuse taotleja on esitanud valeandmeid;
  6) teostatud tööd erinevad taotluses kirjeldatutest;
  7) taotleja ei ole esitanud § 10 lg 1 punktis 5 nimetatud dokumente;
  8) kui kavandatav tegevus ei ole ellu viidud korra § 4 lõikes 6 sätestatud tähtajaks.
[RT IV, 22.06.2023, 14 - jõust. 25.06.2023]

  (6) Linnavalitsus teavitab toetuse saajat lepinguga ette nähtud toetuse maksmisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul posti teel, s.t. ajast, kui selgusid keeldumise aluseks olevad asjaolud.

§ 101.   Toetusest loobumine

  (1) Toetuse saanud taotleja on kohustatud loobuma eraldatud toetusest, juhul kui ta ei saa eraldatud raha kasutada korra § 4 lg 6 sätestatud tähtajaks. Taotleja teavitab toetuse loobumisest linnavalitsust kirjalikult vahetult pärast toetuse kasutamist takistavate asjaolude ilmnemist, kuid mitte hiljem kui taotluse esitamise aasta 31. oktoobril.

  (2) Linnavalitsusel on õigus jätta taotlus läbivaatamata, kui taotleja ei ole eelnenud kahe aasta jooksul täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimusi.
[RT IV, 31.12.2020, 9 - jõust. 03.01.2021]

§ 11.   Dokumentide säilitamine

  (1) Korra alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse linnavalitsuses vähemalt 7 aastat.

  (2) Toetuse taotlemise ja kulutuste tegemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt 7 aastat.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2016. a.

Lisa Heakorrastustööde loetelu
[RT IV, 08.11.2022, 1 - jõust. 11.11.2022]

Lisa Toetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json