SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üldhooldusteenuse osutamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2023, 24

Üldhooldusteenuse osutamise kord

Vastu võetud 20.06.2023 nr 43
jõustumine 01.07.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, § 20 ja § 221 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Maardu linna eelarvest rahastatava väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise korda ja tingimusi.

  (2) Väljaspool isiku kodu osutatavat üldhooldusteenust on õigus saada täisealisel isikul, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linnas ja kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut pole võimalik tagada mõne muu sotsiaalhoolekandelise abi toel.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisted alljärgnevas tähenduses:
  1) väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus (edaspidi teenus) on Maardu linna (edaspidi linn) korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla;
  2) ülalpidaja on ülalpidamiskohustuslane perekonnaseaduse § 16, § 72, § 73 ja § 96 ning kooseluseaduse § 9 ja § 10 mõistes. Ülalpidaja ülalpidamiskohustustuse täitmisele kohaldatakse perekonnaseaduse ja kooseluseaduse sätteid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sisalduvatest mõistest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.   Teenuse taotlemine ja abivajaduse hindamine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenust vajav isik (edaspidi taotleja või teenuse saaja) või tema esindaja Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) kirjaliku taotluse.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  3) abivajaduse kirjeldus.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) tervishoiuasutuse väljavõte ravi- ja haigusloost või muud tervislikku seisundit tõendavad dokumendid.

  (4) Juhul kui taotleja taotleb teenuse täiendavat rahastamist linnaeelarvest, lisatakse taotlusele lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumentidele:
  1) taotleja sissetulekut ja varalist seisundit (kinnis- ja vallasvara, sh võõrandatud väärtusliku vara, väärtpaberid, aktsiad jms) kajastavad dokumendid, sh arvelduskonto(de) viimase 6 kuu väljavõtted jm tõendid;
  2) ülalpidaja(te) olemasolul nende nimed ja kontaktandmed või ülalpidaja puudumise korral kinnitus selle kohta;
  3) ülalpidaja(te) olemasolul andmed nende sissetulekute ja varalise seisundi (kinnisvara, väärtpaberid, aktsiad, arvelduskontode viimase 6 kuu väljavõtted jms) kohta;
  4) dokumendid, mis tõendavad ülalpidaja ülalpidamiskohustusest vabastamist või selle vähendamist (nt kohtuotsus), juhul kui ülalpidaja on vabastatud ülalpidamiskohustusest või ülalpidamiskohustust on vähendatud.

  (5) Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabiosakond (edaspidi sotsiaalabiosakond) kontrollib taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.

  (6) Sotsiaalabiosakond selgitab menetluse käigus välja:
  1) taotleja vajadusest lähtuva sobivaima sotsiaalhoolekandelise abi;
  2) taotleja ja ülalpidaja(te) majandusliku olukorra juhul, kui teenust vajav isik taotleb teenuse täiendavat rahastamist linnaeelarvest.

  (7) Sotsiaalabi osakonnal on õigus nõuda taotlejalt ja/või tema lähedastelt täiendavaid andmeid ja dokumente, külastada taotlejat tema kodus või viibimiskohas, küsitleda tema lähedasi ning kontrollida taotleja ja tema ülalpidaja(te) majanduslikku olukorda ning teha asjakohaseid päringuid majandusliku olukorra ja abivajaduse hindamiseks.

§ 4.   Teenuse määramine, sellest keeldumine, lõpetamine ja peatamine

  (1) Otsuse teenuse määramise ja sellest keeldumise kohta teeb linnavalitsus kümne (10) tööpäeva jooksul alates taotluse ja lisadokumentide nõuetekohasest esitamisest.

  (2) Linnavalitsus jätab taotluse rahuldamata, kui taotleja ei vasta määruses nimetatud tingimustele.

  (3) Linnavalitsus keeldub teenuse määramisest, kui taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida või abivajaduse hindamise tulemusena ei tuvastata taotleja abivajadust teenuse osutamiseks.

  (4) Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei esita sotsiaalabiosakonna poolt küsitud täiendavaid dokumente või andmeid;
  3) abivajadust on võimalik või otstarbekas katta muu sotsiaalhoolekandelise abiga.

  (5) Linnavalitsus peatab või lõpetab teenuse osutamise, kui:
  1) teenuse eesmärk on täidetud ja/või teenuse vajadus on ära langenud;
  2) taotleja on mõjuva põhjuseta jätnud linnavalitsuse teavitamata asjaoludest, mis mõjutavad teenuse saamise õigust ja teenuse määramist, või nende asjaolude muutumisest;
  3) taotleja on loobunud teenuse kasutamisest ühe kuu jooksul alates linnavalitsuse otsuse tegemisest;
  4) teenuse saaja käitumine või tema isikust tulenev muu objektiivne põhjus muudab teenuse osutamise võimatuks ja/või ohustab teisi inimesi ja/või nende vara.

  (6) Teenuse osutamine peatatakse või lõpetatakse, kui esineb sotsiaalseadustiku üldosa seaduses või sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud asjaolu, mille alusel taotleja teenuse saamise õigus peatub või lõpeb.

  (7) Teenuse saaja on kohustatud viivitamata teavitama linnavalitsust, kui tema abivajadus on teenuse saamise ajal muutunud. Linnavalitsus hindab teenuse saaja abivajadust uuesti ning otsustab teenuse osutamise jätkamise või muutmise.

§ 5.   Teenuse eest tasu maksmise alused

  (1) Linnavalitsus osaleb teenuse rahastamisel sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud alustel käesolevas korras sätestatud tingimustel.

  (2) Teenust rahastatakse järgmiselt:
  1) linnavalitsus rahastab sotsiaalhoolekande seaduse §-is 221 lg 2 nimetatud kulud;
  2) teenuse saaja tasub sotsiaalhoolekande seaduse §-is 221 lg 4 nimetatud kulud;
  3) teenuse saaja ja/või tema ülalpidaja(d) maksavad teenuse tasu täissummast puudujääva osa.

  (3) Linnavalitsus kehtestab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud kulude tasumise piirmäära, mis tagab taotlejale teenuse kättesaadavuse, arvestades sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõike 6 alusel kehtestatud hooldusteenust vahetult osutavate töötajate arvu nõudeid.

§ 6.   Teenuse täiendav rahastamine linnaeelarvest

  (1) Kui taotleja või tema ülalpidajate majanduslik olukord ei võimalda tal määruse § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud osa täies ulatuses tasuda, võib teenust vajav isik taotleda teenuse täiendavat rahastamist linnaeelarvest. Otsuse teenuse täiendava rahastamise ja sellest keeldumise kohta teeb linnavalitsus.

  (2) Linnaeelarvest teenuse täiendav rahastamine toimub üheks eelarveaastaks. Teenuse täiendava rahastamise otsustamiseks järgmiseks eelarveaastaks tuleb teenuse saajal esitada linnavalitsusele dokumendid enda ja oma ülalpidajate jooksva aasta varalise seisukorra hindamiseks hiljemalt 1. novembriks.

  (3) Teenuse saaja on kohustatud viivitamata teavitama linnavalitsust, kui tema majanduslik olukord on teenuse saamise ajal muutunud. Linnavalitsus hindab teenuse saaja majanduslikku olukorda uuesti ning otsustab teenuse täiendava rahastamise jätkamise või muutmise.

  (4) Kui teenuse saajal on ülalpidaja(d), on linnavalitsus õigustatud nõudma neilt linnaeelarvest tasutud teenuse tasu (v.a määruse § 5 lõike 2 punktis 1 nimetatud kulud) sisse ulatuses, millest nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisest.

  (5) Juhul, kui isik vajab teenust viivitamatult, tasub linnavalitsus isiku eest puudujääva osa kuni isiku enda ja/või tema ülalpidaja(te) varalise olukorra väljaselgitamiseni.

  (6) Kui teenust vajaval isikul ja/või ülalpidaja(te)l ei ole rahalisi vahendeid teenuse tasu maksmiseks, kuid neil on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib linnavalitsus tasuda teenuse eest linnaeelarvest osas, milleks isikul ja/või ülalpidaja(te)l rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni.

  (7) Kui teenuse saaja ja/või ülalpidaja(d) jätavad maksmata käesoleva paragrahvi lõigetes 3 - 5 nimetatud kulud, siis on linnavalitsusel käsundita asjaajamise sätete alusel õigus maksmata jäänud osa sisse nõuda.

  (8) Linnavalitsus lõpetab teenuse eest tasumise:
  1) teenuse vajaduse (sh teenust vajava isiku surma korral) või rahastamise vajaduse lõppemisel;
  2) kui teenuse saaja keeldub tasumast tema kanda jäävat osa teenuse tasust;
  3) kui teenuse osutaja lõpetab teenuse saajale teenuse osutamise;
  4) kui teenuse eest on võimalik täielikult tasuda teenuse saajal endal ja/või tema ülalpidaja(te)l.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määrus nr 56 „Üldhooldusteenuse osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 01.07.2023.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json