Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põhja-Tallinna Tegevuskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2024, 2

Põhja-Tallinna Tegevuskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 18.06.2024 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõige 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõige 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Põhja-Tallinna Tegevuskeskus (edaspidi keskus) on Põhja-Tallinna Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus. 

  (2) Keskuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Põhja-Tallinna Tegevuskeskus;
  2) inglise keeles North-Tallinn Activity Centre;
  3) vene keeles Центр Деятельности Пыхья-Таллиннa. 

  (3) Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Sõle 61a, 10313 Tallinn.

  (4) Keskusel on oma eelarve ja keskusel võivad olla oma sümbolid.

  (5) Keskuse põhimääruse kehtestab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (6) Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna linna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on keskusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Keskuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) laste päevakeskus (Sõle 61a, 10313 Tallinn);
  2) eakate päevakeskus (Sõle 61a, 10313 Tallinn).

  (3) Struktuuriüksuste tööd korraldab keskuse juhataja.

§ 3.  Eesmärk, tegevusvaldkonnad ja ülesanded

  (1) Keskuse tegevuse eesmärk on Põhja-Tallinna linnaosa elanikele sotsiaalteenuste osutamine, vaba aja sisustamise võimaluste loomine, noorsootöö, kultuuri- ja huvitegevuse teenuste osutamine.

  (2) Keskuse tegevusvaldkonnad on Põhja-Tallinna linnaosa elanikele toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks sotsiaalteenuste osutamine, võimaluste loomine vaba aja sisustamiseks, noorsootöö ning kultuuri- ja huvitegevuse teenuste osutamine.

  (3) Keskuse ülesanded on:
  1) aktiivse puhkuse ja vaba aja sisustamise võimaluste pakkumine;
  2) teenust vajavate isikute nõuetekohane teenindamine;
  3) struktuuriüksuste töö ja majandustegevuse korraldamine;
  4) sihtprogrammide väljatöötamine ja elluviimise tagamine;
  5) teabepäevade ja nõustamise korraldamine;
  6) koostöö sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutuste, mittetulundusühingute ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  7) praktikavõimaluste pakkumine;
  8) keskuse tegevusega seotud trükiste kirjastamine ja levitamine;
  9) keskuse valdusesse antud kinnistute ja muu vara sihipärane kasutamine ja hooldamine.

  (4) Laste päevakeskuse ülesanded on:
  1) linnaosas elavatele lastele vaba aja sisustamise võimaluste pakkumine, sh huvitegevuse võimaldamine ja ürituste korraldamine;
  2) juhendatud päevategevuse korraldamine linnaosas elavatele lastele;
  3) lastega peredele toimetulekuraskuste ennetamine ja abi osutamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel;
  4) perede toetamine laste käitumisraskuste ja kooliprobleemide lahendamisel;
  5) lastele õpiabi osutamine ja laste vaba aja sisustamine.

  (5) Eakate päevakeskuse ülesanded on:
  1) eakate vaba aja sisustamise võimaluste pakkumine, sh huvitegevuse võimaldamine ja ürituste korraldamine;
  2) linnaosa elanikele sotsiaalteenuste, toimetulekut soodustavate tugiteenuste ja muu abi osutamine;
  3) erivajadustega inimeste nõustamise, täienduskoolituste ning ühisürituste korraldamine;
  4) juhendatud päevategevuse korraldamine puudega ja eakatele isikutele.

  (6) Keskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras.

§ 4.  Vara ja vahendid

  (1) Keskus kasutab enda valduses olevat linnavara oma ülesannete täitmiseks. Keskus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Keskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Keskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab keskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (3) Linnaosa vanem kinnitab keskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud Tallinna linna eelarvest ja keskuse ettepanekutest. Keskuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.  Juhtimine

  (1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Keskuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja täidab kohustusi linnaosa vanem.

  (3) Juhataja:
  1) juhib keskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib keskuse majandustegevust, tagab keskuse tulemusliku töö, vastutab keskuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest keskuse eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid keskuse ülesannete täitmiseks linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust keskuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab keskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab keskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb keskuse nimel ja esindab seda ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktides on sätestatud teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töö tasustamise korra;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja täidab kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab keskuse asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires keskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab keskusele saabunud märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teabenõuetele vastamist;
  14) korraldab keskuse ja tema struktuuriüksuste sisehindamist;
  15) täidab muid ülesandeid.

  (4) Keskuse juhatajat asendab linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 6.  Aruandlus ja kontroll

  (1) Keskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Keskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtajaks.

  (2) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb linnavalitsus.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui keskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnaosa valitsusele.

  (3) Keskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määrus nr 83 „Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus“.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2024.

Madle Lippus
Abilinnapea

Evelyn Tohvri
Osakonna juhataja

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json