HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.07.2020, 10

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi põhimäärus

Vastu võetud 16.07.2020 nr 128

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimi on Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium (edaspidi kool) ja lühendatud nimi OLPG.

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Palamuse alevikus Kooli tn 2.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm

  Kool on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav munitsipaalõppeasutus, kus tegutsevad ühe asutusena põhikool ja gümnaasium.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

§ 5.   Õppekeel ja õppevorm

  (1) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 6.   Hariduse liik ja tase

  (1) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (2) Koolis omandatava hariduse tase on põhiharidus ja gümnaasiumiharidus.

§ 7.   Õppe ja kasvatuse korraldus

  (1) Õppe ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on kooli õppekava, mis koosneb kahest osast:
  1) põhikooli õppekava, mis on koostatud põhikooli riikliku õppekava alusel;
  2) gümnaasiumi õppekava, mis on koostatud gümnaasiumi riikliku õppekava alusel.

  (2) Õppekava koostamisel arvestatakse kooli arengukava, võimalike ressursside, piirkonna vajaduste, koolitöötajate, vanemate ja õpilaste soovidega.

  (3) Üldjuhul õpivad haridusliku erivajadusega õpilased tavaklassis. Vajadusel võib hariduslike erivajadustega õpilastele moodustada põhikoolis eraldi klasse ja õpiabirühmi, et tagada õpilasele vajalikud tugiteenused.

  (4) Kooli õppetegevuste ning õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus määratakse päevakavaga, mille kehtestab direktor.

  (5) Kooli kodukorra kinnitab direktor, esitades selle eelnevalt arvamuse andmiseks hoolekogule ja õpilasesindusele.

  (6) Hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise tingimused ja kord sätestatakse kooli õppekavas. Hindamisest teavitamine sätestatakse kooli kodukorras.

§ 8.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväline tegevus jaguneb kooli korraldatud ja õpilastele suunatud õppekavaväliseks tegevuseks (edaspidi huvitegevus) ning kooli osutatavaks teenuseks.

  (2) Huvitegevus toimub ringides ja treeningrühmades. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid.

  (3) Huvitegevuse korraldamisel arvestatakse õpilaste ja lapsevanemate soovidega.

  (4) Õpilaste arvu alampiiriks huvitegevuse ringides ja treeningrühmades on kaheksa õpilast. Väiksema õpilaste arvu korral tasuta ringi või treeningrühma ei avata.

  (5) Huvitegevust koolis rahastatakse Jõgeva valla eelarvest. Huvitegevuse kulude katmine võib toimuda huvitegevuses osalejate kaasrahastamisel vastavalt vallavalitsuse kehtestatud teenuse hinnale.

  (6) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (7) Tingimusel, et see ei lähe vastuollu kooli põhitegevusega ja õigusaktides sätestatud nõuetega, võib kool osutada järgmisi teenuseid:
  1) õppematerjalide koostamine ja levitamine;
  2) kooli kasutuses oleva vara kasutusse andmine;
  3) pedagoogilise tegevusega seotud ürituste ja koolituste korraldamine;
  4) vabahariduslike koolituste korraldamine täiskasvanutele.

  (8) Teenuse osutamise eest võtab kool tasu. Teenuse hinna kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (9) Koolis korraldatud nõustamisteenus on õpilastele, nende vanematele ja koolitöötajatele tasuta.

  (10) Koolil on õigus luua ja arendada välissuhteid.

§ 9.   Kooliraamatukogu

  (1) Koolis on kooliraamatukogu-õpikeskus.

  (2) Kooliraamatukogu-õpikeskuse kogu moodustavad õppekirjanduse kogu, metoodilised juhendid, sõnaraamatud, teatmeteosed, õppetöös terviktekstidena käsitletavad kirjandusteosed ja teised igapäevaseks õppetööks vajalikud teavikud.

  (3) Kooliraamatukogu-õpikeskus on kooli üksus, mis oma tegevusega toetab kooli õppekava elluviimist ja võimaldab oma keskkonna ja kogude kaudu erinevate õppemeetodite rakendamist, infokirjaoskuste edendamist ning õpilaste iseseisva õpitöö oskuse arendamist.

  (4) Raamatukogu põhikoguna täidab kooliraamatukogu ülesannet kooli lähedal asuv rahvaraamatukogu.

§ 10.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) saada tasuta haridust õppekava ulatuses;
  2) valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat õpiabi või tugiteenust õpetajalt või tugispetsialistilt tema üldtööaja piires;
  4) osaleda koolis õpilasesinduse valimistel, moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
  5) kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud tingimustel ja korras;
  6) saada koolist teavet koolikorralduse, karjääriplaneerimise, temale kohalduva õppekava ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  7) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
  8) pöörduda oma õiguste kaitseks õpetaja, direktori, vallavalitsuse, hoolekogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole;
  9) saada tasuta lõunat.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) täitma üldkehtivaid moraali- ja käitumisnorme ning lähtuma oma käitumises tervislikest eluviisidest;
  2) täitma õpiülesandeid ja osalema õppetöös vastavalt õpilase jaoks kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
  3) täitma koolikohustust;
  4) hoidma kooli head mainet, käituma väärikalt nii koolis kui ka väljaspool kooli;
  5) täitma kooli kodukorda;
  6) osalema arenguvestlustel ja kasutama talle määratud tugi- ja mõjutusmeetmeid;
  7) kasutama ja hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara;
  8) täitma muid seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud kohustusi ja kandma vastutust rikkumiste eest.

§ 11.   Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Direktor korraldab õpilaste teavitamise õigusest valida õpilasesindus. Direktor korraldab esimese õpilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi avaldanud õpilased.

  (2) Õpilasesinduse liikmeks valitakse klassikoosolekul igast 7.–12. klassist kaks enim hääli saanud õpilast.

  (3) Esimese õpilasesinduse koosoleku kutsub kokku direktor või direktori määratud koolitöötaja.

  (4) Õpilasesindus valmistab koostöös direktoriga või direktori määratud koolitöötajaga ette õpilasesinduse põhimääruse.

  (5) Õpilasesinduse põhimääruse kavand avalikustatakse kooli veebilehel ning kooli infotahvlil. Kõigil õpilastel on võimalus avalikustamisest ühe kuu jooksul esitada kirjalikke parandusettepanekuid. Parandusettepanekud arutab läbi õpilasesindus kahe nädala jooksul avalikustamise lõppemisest. Õpilasesinduse põhimäärus võetakse vastu õpilaskonna lihthäälteenamusega. Hääletus viiakse läbi avalikustamises kindlaksmääratud päeval. Hääletamist võib läbi viia õpilaste üldkoosolekul või igas klassis eraldi ning klassi esindaja edastab tulemused õpilasesindusele.

  (6) Pärast tulemuste selgumist ja kavandi heakskiitmist õpilaskonna poolt esitab õpilasesindus õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile.

§ 12.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) esindada õpilast eeldusel, et on olemas teise vanema nõusolek;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujundamisele;
  3) saada teavet ja teha ettepanekuid kooli töökorralduse kohta;
  4) tutvuda kooli arengu-, õppe- ja päevakavaga;
  5) saada teavet õpilase arengu ja õpitulemuste ning õppest puudumiste kohta;
  6) saada nõustamist kasvatamise ja õpetamise küsimustes;
  7) osaleda kooli vanemate üldkoosolekul või klassi vanemate koosolekul;
  8) osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogusse valitud vanemate kaudu;
  9) pöörduda ettepanekutega õpetajate, kooli direktori või hoolekogu poole;
  10) õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate ja muude vaidlusküsimuste lahendamiseks pöörduda kooli direktori, hoolekogu või teiste kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet tegevate asutuste poole.

  (2) Vanemad on kohustatud lapse koolis õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks:
  1) kinni pidama kooli päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  2) teavitama kooli õpilase puudumisest kooli kodukorras sätestatud korras;
  3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutusest;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega ja toimima vastavalt nendele;
  5) tegema koostööd kooliga õpilase õpetamisel ja kasvatamisel;
  6) pöörduma kooli ettepanekul spetsialistide või koolivälise nõustamismeeskonna poole ja kasutama kooli või vallavalitsuse poolt pakutud tugimeetmeid;
  7) osalema õpilase arenguvestlusel;
  8) tagama õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral;
  9) hüvitama varalise kahju, mille õpilane on koolile tekitanud.

§ 13.   Koolitöötajate õigused

  Koolitöötajatel on õigus:
  1) osaleda kooli arendustegevuses;
  2) osaleda töö- ja/või erialasel täiendkoolitusel vastavalt koolitusplaanile;
  3) saada teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  4) töötada nõuetele vastavates töötingimustes;
  5) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras;
  6) teha direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ning töökorralduse parandamiseks ettepanekuid.

§ 14.   Koolitöötajate kohustused

  (1) Õppe- ja kasvatusala töötajad on kohustatud:
  1) looma tingimused õpilaste kasvatamiseks ja õpetamiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös õpilaste ja vanematega, aitama õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed;
  2) arendama oma kutseoskusi ja olema kursis haridusuuendustega;
  3) vastutama õpilase turvalisuse eest õpilase koolis viibimise ajal;
  4) tagama kehtivate õppekavade, tegevus- ja päevakavade järgimise ja täitmise ning vastutama oma töö kvaliteedi, õppevahendite ja muu kooli vara säilimise ning sihipärase kasutamise eest;
  5) nõustama vanemaid pedagoogilistes küsimustes.

  (2) Muud töötajad tagavad kooli häireteta töö ja majandusliku teenindamise ning vara säilimise ja korrasoleku.

  (3) Koolitöötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel kooli arengukavas sätestatud põhimõtetest ja väärtustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses õpilaste ja nende vanematega vastastikusele lugupidamisele, üksteisemõistmisele ja koostööle.

  (4) Koolitöötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

§ 15.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor tagab koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu, õpilasesinduse, vallavalitsuse ja muude organitega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud õigusaktides, sealhulgas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid ning on koolitöötajate jaoks tööandja esindaja.

  (4) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ning muu kooli tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu ning kooli varade, seahulgas eelarve õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule. Konkursi kuulutab välja ja konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

§ 16.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on kooli alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu on 9-liikmeline.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  1) kaks põhikooli õpetajate esindajat – valitakse õppenõukogus;
  2) üks gümnaasiumi õpetajate esindaja – valitakse õppenõukogus;
  3) kaks põhikooli vanemate esindajat – valitakse vanemate üldkoosolekul;
  4) üks gümnaasiumi vanemate esindaja – valitakse vanemate üldkoosolekul;
  5) üks vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja – kuulutatakse avalik konkurss valla lehes ja kooli veebilehel, soovi avaldanud isikud kutsutakse kooli ühisele vestlusele ning lepitakse kokku esindusisik;
  6) üks kooli õpilaste esindaja – valitakse õpilasesinduse poolt;
  7) üks kooli pidaja esindaja – määrab vallavolikogu.

  (4) Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

  (5) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus kooli direktori ettepanekul. Hoolekogu töökorra kehtestab hoolekogu.

§ 17.   Majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle kooli pidaja või teiste isikute ja asutuste poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli vara kuulub Jõgeva valla omandusse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

  (3) Kooli eelarve tuludeks on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt ning kooli õppekavavälistest tegevustest saadud tulu.

  (4) Huvitegevuse kulude katmine võib toimuda huvitegevuses osalejate kaasrahastamisel vastavalt vallavalitsuse kehtestatud teenuse hinnale.

  (5) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste hinnad kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (6) Kooli asjaajamisel juhindutakse avalikke ülesandeid täitvatele asutustele teabehalduse korraldamisel kehtestatud nõuetest ning vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ühtsetest teabehalduse põhimõtetest.

§ 18.   Kooli põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Kooli põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Jõgeva Vallavolikogu, esitades selle eelnevalt arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

§ 19.   Varasema põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Palamuse Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määrus nr 18 „Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi põhimäärus“ ja 10. veebruari 2011 määrus nr 28 „Palamuse valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

Aivar Kokk
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json