HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Palamuse valla lasteaeda Nukitsamees laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Palamuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2014, 30

Palamuse valla lasteaeda Nukitsamees laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 09.02.2010 nr 1
RT IV, 28.12.2013, 47
jõustumine 01.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.08.2014RT IV, 22.08.2014, 1525.08.2014, määruses on läbivalt asendatud sõna "juhataja" sõnaga "direktor" vastavas käändes

Määrus kehtestatakse “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõikega 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Palamuse valla lasteaeda Nukitsamees (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise aluseid.

§ 2.  Lasteasutusse vastuvõetavad lapsed

 (1) Lasteasutusse võetakse vastu kõik pooleteise- kuni seitsmeaastased lapsed, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Palamuse vallas ja kelle vanemad seda soovivad.
[RT IV, 22.08.2014, 15 - jõust. 25.08.2014]

 (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse vastu ka teiste omavalitsuste territooriumil elavaid lapsi. Teised kohalikud omavalitsused osalevad lasteaia kulude katmisel “Koolieelse lasteasutuse seaduses” sätestatud korras.

 (3) Lasteasutuse valik on lapsevanemale või lapse seaduslikule esindajale (edaspidi vanem) vaba, kui lasteasutuses on sobivas rühmas vabu kohti. Vanem saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutusest.

§ 3.  Rühmad

 (1) Lasteasutuse juhataja (edaspidi juhataja) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele lasteaiarühmad.

 (2) Laste arv rühmas on järgmine:
 1) lasteaia nooremas liitrühmas kuni 18 last;
 2) lasteaia nooremas rühmas kuni 20 last;
 3) lasteaia keskmises liitrühmas kuni 18 last;
 4) lasteaia liitrühmas kuni 18 last;
 5) lasteaia vanemas rühmas 20 last.

 (3) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on Palamuse Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) õigus suurendada laste arvu lasteaiarühmas kuni 4 lapse võrra ja liitrühmas kuni 2 lapse võrra.

§ 4.  Laste arvestuse pidamine

  Arvestust laste lasteasutusse võtmise ja sealt väljaarvamise kohta ning koha taotlemiseks esitatud kirjalike avalduste üle peab direktor. Lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamisega seotud vaidlused lahendab vallavalitsus.

2. peatükk LAPSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTMINE 

§ 5.  Lasteasutusse vastuvõtmine

 (1) Vanem esitab direktorile:
 1) kirjaliku avalduse lasteasutuse koha taotlemiseks (lisa 1);
 2) lapse lasteasutusse võtmiseks lapse sünnitunnistuse koopia;
 3) perearsti väljastatud vormikohase tõendi lapse tervisliku seisundi kohta.

 (2) Lasteasutus registreerib vanema avalduse laekumise järjekorras.

 (3) Kui lasteasutusel pole taotluses esitatud kuupäeval vaba kohta, registreeritakse esitatud avaldus direktori poolt järjekorda vastavalt esitamise kuupäevale ja vanuserühmale. Direktor teavitab vanemat kirjalikult kahe nädala jooksul avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest ning informeerib vanemat koha vabanemisest avalduses kokkulepitud viisil.

 (4) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda, vanema õigusi ja kohustusi ning informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

 (5) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise otsustab direktor, kes sõlmib vanemaga kohakasutamise lepingu (lisa 2), milles kajastub:
 1) lepingu sõlminud osapoolte nimed ja andmed;
 2) lasteasutusse võetud lapse nimi ja isikukood;
 3) vanema poolt kaetava osa suurus ja selle maksmise kord;
 4) lapse toiduraha maksmise kord.

 (6) Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks ja kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks. Direktor esitab laste nimekirja vallavalitsusele 10. septembriks.

 (7) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu kogu aasta kestel.

3. peatükk LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE 

§ 6.  Lapse lasteasutusest väljaarvamine

 (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

 (2) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Leping lõpetatakse pärast kõikide vanema poolt kaetavate kulude tasumist.

 (3) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja vanema soovil või kui laps läheb kooli.
[RT IV, 22.08.2014, 15 - jõust. 25.08.2014]

 (4) [Kehtetu - RT IV, 22.08.2014, 15 - jõust. 25.08.2014]

 (5) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2010.

Lisa 1  Avaldus
[RT IV, 22.08.2014, 15 - jõust. 25.08.2014]

Lisa 2  Palamuse valla lasteaed Nukitsamees kohakasutamise leping
[RT IV, 22.08.2014, 15 - jõust. 25.08.2014]