Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kose-Uuemõisa Külakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2014, 35

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kose-Uuemõisa Külakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.10.2010 nr 41
RT IV, 13.07.2012, 2
jõustumine 24.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2014RT IV, 22.08.2014, 2701.09.2014

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2, „Halduskohtumenetluse seadustiku“ § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Külakeskuse täielik nimetus on Kose-Uuemõisa Külakeskus.

 (2) Kose-Uuemõisa Külakeskuse postiaadress on Kesk tn 15, Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harjumaa 75102.

 (3) Kose-Uuemõisa Külakeskus (edaspidi külakeskus) juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (4) Külakeskus kuulub munitsipaalomandisse. Külakeskuse kõrgemalseisvaks organiks on Kose Vallavalitsus.

 (5) Külakeskus ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

 (6) Külakeskusel on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

 (7) Külakeskuse tegevus on suunatud eelkõige Kose valla elanikele.

 (8) [Kehtetu - RT IV, 22.08.2014, 27 - jõust. 01.09.2014]

§ 2.  Põhifunktsioonid

 (1) Külakeskuse tegevusalad on:
 1) taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine;
 2) koolitus, kursuste, seminaride ja õpiringide korraldamine;
 3) elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine;
 4) kultuuriürituste korraldamine;
 5) [Kehtetu - RT IV, 22.08.2014, 27 - jõust. 01.09.2014]

 (2) Külakeskuse põhieesmärgid on:
 1) organiseerida ja arendada külakeskuse piirkonnas kultuuri- ja seltsitegevust;
 2) organiseerida taidlus- ja huviringe;
 3) arendada suhteid teiste kultuuri- ja haridusasutustega ning muude asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu korraldamisel;
 4) korraldada valla elanikele koolitusi, õpiringe, seminare, kursusi ja teabepäevi ;
 5) edendada kohalikku seltsielu
 6) võimaldada valla elanikel sealhulgas lastel ja noortel kasutada ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
 7) toetada noorte omaalgatust;
 8) algatada ja viia läbi noorteprojekte.

§ 3.  Õigused ja kohustused

  Külakeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada vajalikku teavet ja andmeid kohalikust omavalitsusest;
 2) osaleda vabariigi ja rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses, mis on seotud kultuuri- , noorsootöö ja külaelu propageerimise ja edasiarendamisega;
 3) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega inventari ja ruumide lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks ja kultuuri-, noorsootöö ning külaürituste läbiviimiseks;
 4) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaalvara;
 5) teha ettepanekuid Kose Vallavalitsusele ja Kose Vallavolikogule külakeskuse töökorralduse muutmiseks;
 6) informeerida Kose Vallavalitsust asutuse tegevusest.

§ 4.  Juhtimine ja korraldus

 (1) Külakeskuse igapäevast tegevust juhib juhataja, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (2) Juhataja:
 1) juhib külakeskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 2) tegutseb külakeskuse nimel ja esindab teda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid külakeskuse töötajatega;
 4) käsutab külakeskuse vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
 5) koostab külakeskuse eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsuse kaudu vallavolikogule kinnitamiseks;
 6) vastutab külakeskuse vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
 7) koostab külakeskuse tööd puudutavaid aruandeid;
 8) kehtestab külakeskuse töökorralduslikke eeskirju, kooskõlastades need eelnevalt vallavalitsusega.

§ 5.  Vara ja vahendid

 (1) Külakeskuse varad ja vahendid moodustavad Kose Vallavalitsuse poolt tema valdusesse, kasutusse ja käsutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud külakeskuse tegevuse käigus.

 (2) Külakeskuse ülalpidamise kulud kaetakse Kose valla eelarvest eraldatud vahenditest.

 (3) Külakeskus on aruandekohustuslik Kose Vallavalitsuse ees.

 (4) Külakeskuse vara kuulub munitsipaalomandisse.

 (5) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavara eeskirjale.

 (6) Külakeskus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid organisatsioonide, fondide, sponsorite ja üksikisikute poolt eraldatud summadest, tasulistest üritustest ja teenustest saadavatest tuludest.

§ 6.  Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Külakeskuse ühinemiseks, jagunemiseks, ümberkujundamiseks ja lõpetamiseks teeb ettepaneku vallavolikogule vallavalitsus või volikogu haridus- ja kultuurikomisjon.

 (2) Külakeskuse ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamise otsuse teeb vallavolikogu seadusega sätestatud korras ja seda korraldab vallavalitsus.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json