Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Palvere Külakeskuse põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2014, 38

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Palvere Külakeskuse põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 27.03.2008 nr 106
RT IV, 26.04.2013, 4
jõustumine 31.03.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2014RT IV, 22.08.2014, 2801.09.2014

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Külakeskuse ametlik ja täielik nimi on Palvere Külakeskus.

  (2) Palvere Külakeskus asub Palvere külas, Kose vallas, Harjumaal.

  (3) Palvere Külakeskus (edaspidi külakeskus) juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Külakeskus kuulub munitsipaalomandisse. Külakeskuse kõrgemalseisvaks organiks on Kose Vallavalitsus.

  (5) Külakeskus ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

  (6) Külakeskusel on oma eelarve, mille kinnitab Kose Vallavolikogu.

  (7) Külakeskuse tegevus on suunatud eelkõige Kose valla elanikele.

  (8) [Kehtetu - RT IV, 22.08.2014, 28 - jõust. 01.09.2014]

§ 2.   Põhifunktsioonid

  (1) Külakeskuse tegevusalad on:
  1) taidlus- ja huviringide töö korraldamine;
  2) koolituste, kursuste, seminaride ja õpiringide korraldamine;
  3) elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine;
  4) kultuuriürituste korraldamine.
  5) [kehtetu - RT IV, 22.08.2014, 28 - jõust. 01.09.2014]

  (2) Külakeskuse põhieesmärgid on:
  1) organiseerida ja arendada külakeskuse piirkonnas kultuuri-, noorsootöö ja seltsitegevust;
  2) organiseerida taidlus- ja huviringe;
  3) suhete arendamine teiste kultuuri-, noorsoo- ja haridusasutustega ning muude asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri-, noorsootöö ja hariduselu korraldamisel;
  4) valla elanikele koolituste, õpiringide, seminaride, kursuste ja teabepäevade korraldamine;
  5) kohaliku seltsielu edendamine;
  6) võimaldada valla elanikel sealhulgas lastel ja noortel kasutada ruume koosviibimisteks ja õppimiseks,
  7) toetada noorte omaalgatust;
  8) algatada ja viia läbi noorteprojekte.

§ 3.   Õigused ja kohustused

  Külakeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) saada vajalikku teavet ja andmeid kohalikust omavalitsusest;
  2) osaleda vabariigi rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses, mis on seotud kultuuri-, noorsootöö ja külaelu propageerimise ja edasiarendamisega;
  3) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega inventari ja ruumide lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks kultuuri-, noorsootöö ja külaürituste läbiviimiseks;
  4) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaalvara;
  5) teha ettepanekuid Kose Vallavalitsusele ja Kose Vallavolikogule külakeskuse töökorralduse muutmiseks;
  6) kohaliku omavalitsuse informeerimine oma asutuse tegevusest ja aruannete esitamine Kose Vallavalitsusele.

§ 4.   Juhtimine ja korraldus

  (1) Külakeskuse igapäevast tegevust juhib juhataja, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Juhataja:
  1) juhib külakeskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
  2) tegutseb külakeskuse nimel ja esindab teda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid külakeskuse töötajatega;
  4) käsutab külakeskuse vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
  5) koostab külakeskuse eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsuse kaudu Kose Vallavolikogule kinnitamiseks;
  6) vastutab külakeskuse vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  7) koostab külakeskuse tööd puudutavaid aruandeid;
  8) kehtestab külakeskuse töökorralduslikke eeskirju, kooskõlastades need eelnevalt Kose vallavalitsusega.

§ 5.   Vara ja vahendid

  (1) Külakeskuse varad ja vahendid moodustavad Kose Vallavalitsuse poolt tema valdusesse, kasutusse ja käsutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud külakeskuse tegevuse käigus.

  (2) Külakeskuse ülalpidamise kulud kaetakse Kose valla eelarvest eraldatud vahenditest.

  (3) Külakeskus on aruandekohustuslik Kose Vallavalitsuse ees.

  (4) Külakeskuse vara kuulub munitsipaalomandisse.

  (5) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavara eeskirjale.

  (6) Külakeskus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid organisatsioonide, fondide, sponsorite ja üksikisikute poolt eraldatud summadest, tasulistest üritustest ja teenustest saadavatest tuludest.

§ 6.   Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Külakeskuse ühinemiseks, jagunemiseks, ümberkujundamiseks ja lõpetamiseks teeb ettepaneku vallavolikogule vallavalitsus või volikogu haridus- ja kultuurikomisjon.

  (2) Külakeskuse ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamise otsuse teeb vallavolikogu ja seda korraldab vallavalitsus vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 31.03.2008.

/otsingu_soovitused.json