Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2014, 43

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 12.08.2014 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. mai 2001. a määruse nr 10 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse reglement“ §10 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon) on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alaline komisjon, mille eesmärgiks on linna eelarvest sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste saamiseks esitatud taotluste ja avalduste läbivaatamine ning sotsiaalhoolekande küsimuste lahendamine.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Kohtla-Järve linna õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Komisjon on oma otsuste tegemisel erapooletu ning lähtub oma otsuste tegemisel isiku huvidest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanded on:
  1) sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste saamiseks esitatud avalduse läbivaatamine ning otsuse tegemine toetuse või teenuse määramiseks vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu või linnavalitsuse antud pädevusele;
  2) ettepanekute tegemine linnavalitsusele sotsiaalhoolekandealaste küsimuste lahendamiseks ja sotsiaalvaldkonna arendamiseks.

§ 3.   Komisjoni pädevus

  Komisjoni pädevusse kuulub järgmiste sotsiaalhoolekande aladega seotud küsimuste lahendamine ja otsustamine:
  1) sotsiaalteenuste osutamise ja -toetuste maksmise või keeldumise otsustamine;
  2) sotsiaalvaldkonnas tegutsevate teiste omavalitsusasutuste, hoolekandeasutuste, raviasutuste, Politsei- ja Piirivalveametite, mittetulundusühingute ja muude organisatsioonidega koostöö;
  3) ööpäevaringset hooldamist vajavate ja linna eelarvest kaasfinantseeritavate isikute hoolekandeasutusse paigutamise avalduste läbivaatamine ning otsuste tegemine;
  4) ettepanekute tegemine sotsiaalmaja elanikega üürilepingu sõlmimiseks, pikendamiseks või lõpetamiseks ja sotsiaaleluruumi staatuses olevate eluruumidega seotud küsimuste otsustamine;
  5) muude seadustes ja Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruses (edaspidi keskus) sätestatud sotsiaalhoolekande alaste probleemide lahendamine ja sotsiaalabi võimaldamine Kohtla-Järve linnas.

§ 4.   Komisjoni kohustused

  Komisjoni liikmed on kohustatud hoidma saladuses ülesannete täitmisel teatavaks saanut ka pärast ülesannete täitmise lõppemist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

§ 5.   Komisjoni õigused

  Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) nõuda linnavalitsuse hallatavatelt asutustelt ja teistelt asutustelt dokumentatsiooni ja täiendavat teavet, mis puudutab komisjoni pädevuses olevaid küsimusi;
  2) kontrollida sotsiaalhoolekande alaste otsuste täitmist;
  3) teha linnavalitsusele ettepanekuid sotsiaalhoolekande alaste õigusaktide algatamiseks ja muutmiseks;
  4) kontrollida taotlejate poolt esitatud andmete õigsust;
  5) kaasata oma töösse eksperte ja spetsialiste;
  6) vajadusel kutsuda komisjoni koosolekule sotsiaalabi taotlev isik ning isikuid kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

§ 6.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni kuulub vähemalt 5 liiget.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab ja komisjoni koosseisus teeb muudatusi linnavalitsus oma korraldusega.

  (3) Komisjoni liige võib avalduse alusel tagasi astuda, komisjoni liikme volitused lõppevad vastava õigusakti jõustumisest.

§ 7.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek, mis toimub iga nädal reedeti algusega kell 9:00. Kui toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta toimumise aega määrab komisjoni esimees koosoleku toimumise uue aja ning informeerib sellest komisjoni liikmeid eelnevalt.

  (2) Komisjoni koosolekud on kinnised.

  (3) Komisjoni tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees (edaspidi koosoleku juhataja).

  (5) Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete lihthäälteenamusega. Igal komisjoni liikmel on üks hääl. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (6) Vajadusel võib üksikküsimustes komisjon teha otsuse e-posti teel tehtud küsimuste alusel kui on saadud 2/3 komisjoni liikmete poolthääli. Otsus fikseeritakse järgmise koosoleku protokollis.

  (7) Komisjoni koosoleku ettevalmistust ja protokollimist korraldab keskus. Koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse:
  1) toimumise aeg ja koht;
  2) osalenud komisjoni liikmete nimed;
  3) arutlusel olnud asjad ja vastu võetud otsused;
  4) komisjoni koosoleku protokolli allkirjastab koosoleku juhataja.

  (8) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse 3. tööpäeva jooksul.

  (9) Komisjoni töödokumendid on kõigile komisjoni liikmetele kättesaadavad. Avalikustamisele ei kuulu protokollides ja otsustes sisalduvad andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud või on mõeldud ametialaseks kasutamiseks.

  (10) Komisjoni protokollid koos töödokumentidega arhiveeritakse linnavalitsuse arhiivis.

  (11) Komisjon on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees.

§ 8.   Vaidluste lahendamine

  Komisjoni otsuse või toimingute vaidlustamiseks tuleb esitada vaie linnavalitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

§ 9.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 10.   Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse 25. mai 2004. a määrus nr 13 „Kohtla-Järve Linna Sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Deniss Veršinin
majandusteenistuse abilinnapea

Anna Generalova
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json