SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kõpu vallas hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Kõpu vallas hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord - sisukord
  Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2016, 1

  Kõpu vallas hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

  Vastu võetud 15.08.2016 nr 8

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14 lõike 2 ja § 26 alusel.

  § 1.  Reguleerimisala

   (1) Käesoleva määrusega sätestatakse hoolduse seadmine Kõpu valla territooriumil elavale täisealisele teovõimelisele isikule, kes vaimsete või kehaliste puuete tõttu vajab abi oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel, isiku nõusolekul.

   (2) Hooldajatoetust makstakse 18-aastase ja vanema inimese teovõimelisele hooldajale, kellele ei ole määratud rasket või sügavat puuet.

  § 2.  Põhimõisted

   (1) Hooldajatoetus on puudega isiku hooldajale igakuiselt makstav toetus hooldatava toimetuleku soodustamiseks.

   (2) Hooldajatoetuse määr on volikogu poolt kehtestatud suurus ühe isiku hooldamise eest kuus.

   (3) Klient on isik, kelle hooldusvajaduse väljaselgitamist taotletakse.

   (4) Hooldaja on vallavalitsuse korraldusega teist isikut hooldama määratud isik, kes täidab hooldusplaanis sisalduvaid temale pandud kohustusi.

   (5) Hooldatav on isik, kellele arstliku ekspertiisi otsusega on määratud raske või sügav puue ja kelle hooldusvajadus on välja selgitatud hindamisinstrumendi abil ning tal on ajutiselt või püsivalt vajalik kasutada kõrvalabi.

   (6) Hindamisinstrument on ekspertide poolt väljatöötatud küsimustik, mille alusel on võimalik selgitada välja hooldusvajadus.

  § 3.  Hooldajatoetuse taotlemine

   (1) Hooldajatoetuse määramise ja maksmise aluseks on hooldatava ja hooldaja kirjalik avaldus.

   (2) Avaldusele lisatakse:
   1) koopia arstliku ekspertiisi otsusest puude määramise kohta;
   2) isikut tõendava dokumendi koopia.

  § 4.  Hooldusvajaduse väljaselgitamine

   (1) Hooldusvajaduse väljaselgitamise aluseks on puudega isiku poolt esitatud avaldus koos arstliku ekspertiisi otsusega.

   (2) Hooldusvajadus selgitatakse välja hindamisinstrumendi abil pärast isiku hooldusvajaduse põhjalikku hindamist või isiku rehabilitatsiooniplaani, geriaatrilise hindamise dokumentatsiooni või arstliku ekspertiisi otsuse sisulises põhjenduses toodud asjaolude alusel.

   (3) Hooldusvajaduse väljaselgitamiseks on sotsiaaltöötajal õigus külastada taotleja kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi.

   (4) Hindamisinstrumendi täitjal on õigus konsulteerida hinnangu saamiseks teiste eriala spetsialistidega.

   (5) Hindamise läbiviimiseks ja otsustamiseks on aega 30 päeva alates vastavasisulise avalduse saamisest pöördujalt.

   (6) Vajadusel võib hindamise ja otsustamise läbiviimise aega pikendada. See võib toimuda vaid juhul, kui objektiivseks hindamiseks on vajalik erialaeksperdi arvamus ja selle saamine viibib. Sotsiaalametnik on kohustatud sellest pöördujat koheselt informeerima.

   (7) Hooldusvajaduse sagedus ja kord selgitatakse välja koos hooldust vajava inimesega, pärast hindamise läbiviimist.

   (8) Väljaselgitatud hindamistulemuste põhjal teeb valla sotsiaalkomisjon vallavalitsusele ettepaneku hooldaja määramise või määramata jätmise ja hooldajatoetuse maksmise kohta.

  § 5.  Hoolduse seadmine

    Väljaselgitatud hooldusvajaduse alusel seatakse hooldaja ja hooldatava kirjaliku nõusoleku alusel vallavalitsuse korraldusega hooldus ja määratakse puudega isikule hooldaja.

  § 6.  Hooldaja kohustused

   (1) Hooldaja hooldab klienti vastavalt hindamisinstrumendis sisalduvale hooldusplaanile.

   (2) Hooldaja teeb koostööd sotsiaaltöötajaga, vajadusel arstide, õdede jt. spetsialistidega kliendi paremaks hooldamiseks.

   (3) Hooldaja võtab osa talle pakutavatest koolitustest ja enesetäiendusvõimalustest.

  § 7.  Hooldajatoetuse maksmine

   (1) Puudega isiku hooldajal on õigus hooldajatoetusele.

   (2) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest alates vallavalitsuse vastavasisulise korralduse jõustumise päevast kuni hooldusvajaduse muutumiseni või hooldusvajaduse äralangemiseni.

   (3) Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast iga kuu 15. kuupäevaks.

   (4) Sotsiaalkomisjoni ettepanekul võib hooldajale maksta lisakulude kompenseerimiseks ühekordset hooldajatoetust.

   (5) Hooldajatoetus määratakse hooldatava elukoha järgi.

  § 8.  Hooldajatoetuse määr ja suurus

   (1) Ühekordne hooldajatoetuse määr on 25 eurot.

   (2) Hooldajatoetust makstakse järgmistes suurustes:
   1) 18-aastase ja vanema puudega inimese hooldajale, kui hooldatav vajab kõrvalabi, juhendamist, järelvalvet või hooldust ööpäevaringselt, 100 % sotsiaaltoetuse määrast s. o 25 eurot kuus;
   2) 18-aastase ja vanema puudega inimese hooldajale, kui hooldatav vajab kõrvalabi, juhendamist, järelvalvet või hooldust igal ööpäeval või harvem, 60 % sotsiaaltoetuse määrast s.o 15 eurot kuus.

  § 9.  Hooldajatoetuste maksmise peatamine

   (1) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse korraldusega:
   1) kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil;
   2) hooldaja surma korral kuni uue hooldaja leidmiseni;
   3) kui hooldaja ei saa ajutiselt mingil muul temast oleneval põhjusel osutada hooldatavale hooldust, kõrvalabi ja järelvalvet.

   (2) Hooldajatoetuste maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse vallavalituse korralduse alusel toetuse maksmist nende asjaolude äralangemise päevast.

   (3) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teatama vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise peatamise.

  § 10.  Hooldajatoetuse ümberarvutamine

   (1) Hooldajatoetuste suurendamist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetus ümber. Selleks esitab pöörduja vastava avalduse vallavalitsuse sotsiaalametnikule, kes selgitab suurenenud hooldusvajaduse välja hindamisinstrumendi abil. Juhul kui hindamine selgitab välja, et hooldusvajadus ja hooldajatoetuse maksmise suurendamine on põhjendatud, makstakse hooldajatoetust suurendatud määras alates vallavalitsuse vastavasisulise korralduse jõustumisest.

   (2) Hooldajatoetuste vähendamist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetus ümber vastavalt hindamisinstrumendi abil koostatud hooldusplaanile ning makstakse hooldajatoetust vähendatud määras alates vallavalitsuse vastavasisulise korralduse jõustumist.

  § 11.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

   (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse, kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise põhjused:
   1) hooldatava või hooldaja surma korral;
   2) hooldaja hooldusõiguse lõpetamisel;
   3) hooldaja ei täida või loobub temale hooldajaks määramisel pandud kohustustest;
   4) hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
   5) hooldatava alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
   6) hooldatava paigutamisel hoolekandeasutusse;
   7) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
   8) muul põhjusel hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

   (2) Hooldajatoetuste maksmine lõpetatakse hooldajatoetuste maksmise lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemise kuule järgnevast kuust.

   (3) Hooldajatoetuse saaja teadliku valeandmete esitamise või hooldajatoetuste saamist mõjutavate andmete mitteesitamise tõttu lõpetatakse hooldajatoetuste maksmine vallavalitsuse korralduse alusel, millest teatatakse hooldajatoetust saanud isikut hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

   (4) Kui hooldajatoetus on määratud seadusliku aluseta vallavalituse süül, lõpetatakse hooldajatoetuste maksmine otsusega, millest teatatakse hooldajatoetust saanud isikule hiljemalt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  § 12.  Erandid ja erisätted

    Teisest omavalitsusest hooldajatoetust saanud ja Kõpu valda elama asunud isik esitab kõik antud määruses nõutavad dokumendid ja seni kehtinud hindamisinstrumendi vallavalitsuse sotsiaaltöötajale, kes hooldajatoetuse määramisel ja maksmisel võib arvesse võtta eelnevalt koostatud hindamisinstrumenti. Vajadusel hindab sotsiaaltöötaja isiku hooldusvajaduse uuesti. Elukohta vahetanud isikule tagantjärele hooldajatoetust ei maksta.

  § 13.  Teatamiskohustus

   (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teatama vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise, peatamise või suuruse muutuse.

   (2) Liigselt makstud hooldajatoetuse summad on vallavalitsusel õigus tagasi nõuda.

  § 14.  Vaidlustamine

    Toetuse taotleja võib toetuse määramise või mittemääramise vaidlustamiseks esitada vaide vastavalt haldusmenetluse seadusele.

  § 15.  Maksude tasumine

    Hooldajatoetusega kaasnevad riiklikud maksud tasub vallavalitsus.

  § 16.  Määruse rakendamine

   (1) Tunnistada kehtetuks Kõpu Vallavolikogu määrus nr 3, 13.06.2014 „Kõpu vallas hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“.

   (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 01.04.2016.

  Kaja Lind
  volikogu esimees