ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
  Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2016, 2

  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

  Vastu võetud 15.08.2016 nr 9

  Määrus kehtestatakse “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 133 lõigete 5 ja 6 ning „Elamuseaduse” § 7 lõike 1 punkti 2 alusel.

  § 1.  Reguleerimisala

    Määrusega kehtestatakse Kõpu vallas eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.

  § 2.  Alaliste kulude tõendamine

    Toimetulekutoetuse taotleja esitab dokumendid, mis tõendavad taotleja eluruumi alalisi kulusid.

  § 3.  Eluasemekulude arvestamise aluseks oleva eluruumi normpinnad

   (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse eluasemekulude arvestamise aluseks üksi elava isiku või perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m² pere/leibkonna kohta.

   (2) Kui korteri tubade arv võrdub seal elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem võetakse aluseks korteri üldpind.

   (3) Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m².

  § 4.  Eluruumiga seotud kulud

    Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 5 nimetatud järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud:
   1) üür;
   2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu;
   3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
   4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
   5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
   6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
   7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
   8) majapidamisgaasi maksumus;
   9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
   10) hoonekindlustuse kulu;
   11) olmejäätmete veotasu.

  § 5.  Alaliste kulude piirmäärad

    Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
   1) üür – kuni 0,80 eurot 1 m² kohta kuus;
   2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu 0,80 eurot m² kohta kuus;
   3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse 1,60 eurot 1 m² kohta kuus;
   4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 6,0 eurot pereliikme kohta kuus;
   5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
   6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
    a) kaugkütte korral – kuni 2,0 eurot 1 m² kohta kuus;
    b) kaugkütteta eluruum – (mai – september) kuni 0,30 eurot 1 m² kohta kuus, (oktoober – aprill) kuni 1,0 eurot m² kohta kuus;
    c) juhul, kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
   7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 12,0 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8,0 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
   8) majapidamisgaasi maksumus – kuni 12 eurot (üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 3,0 eurot (iga järgneva pereliikme kohta kuus vedelgaasipliidiga elamutes ja korterites. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
   9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 0,1 eurot 1 m² kohta kuus;
   10) hoonekindlustuse kulu – kuni 0,1 eurot 1 m² kohta kuus;
   11) olmejäätmete veotasu – kuni 2,0 eurot inimese kohta kuus.

  § 6.  Määruse rakendamine

   (1) Tunnistada kehtetuks Kõpu Vallavolikogu 24.07.2015 määrus nr 5 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel”.

   (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

   (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016.

  Kaja Lind
  volikogu esimees