SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kõpu valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2016, 3

Kõpu valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 15.08.2016 nr 10

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus reguleerib Kõpu valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt sotsiaaltoetuste määramist ja maksmist.

 (2) Sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust Kõpu Vallavalitsus.

 (3) Käesoleva määruse alusel määratakse toetusi isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kõpu vald.

§ 2.  Mõisted

 (1) Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

 (2) Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.

 (3) Sotsiaaltoetuse määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

§ 3.  Sotsiaaltoetuse liigid

  Sotsiaaltoetuste liigid on:
 1) lapse sünnitoetus;
 2) põhikooli lõpetaja toetus;
 3) koolilõuna toetus;
 4) õpilaste transporditoetus;
 5) jõulupaki toetus;
 6) eakate sünnipäeva toetus;
 7) lasteaia toidu ja kooli oote toetus;
 8) ülalpidamiskulude toetus;
 9) ühekordne toetus;
 10) toimetulekutoetus.

§ 4.  Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine

 (1) Sotsiaaltoetuste määrad kinnitab Kõpu Vallavalitsus oma määrusega igal aastal peale eelarve kinnitamist Kõpu Vallavolikogu poolt.

 (2) Toimetulekupiiri suuruse üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega.

 (3) Toimetuleku toetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud, arvestades Kõpu Vallavolikogu poolt kinnitatud eluruumi alaliste kulude piirmäärasid.

2. peatükk SOTSIAALTOETUSTE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 5.  Sotsiaaltoetuse taotlemine

 (1) Käesoleva määruse paragrahvi 3 punktides 1, 7, 8, 9 ja 10 toodud toetuste taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse. Avaldused registreerib sotsiaaltöötaja.

 (2) Toetust võib vähekindlustatud isikule või perekonnale taotleda ka teine isik.

 (3) § 3 punktides 7, 8, 9 ja 10 toodud toetuse saamise avalduses tuleb ära näidata sotsiaaltoetuse vajadust tingivad asjaolud ning avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad isiku või perekonna sissetulekut ja vajadusel kulutusi, mille kompenseerimiseks toetust soovitakse.

 (4) Kui toetuse taotleja omab mingit muud riiklikku toetust, siis on õigus nõuda taotluse esitamisega koos kuludokumente toetuse sihipärase kasutamise tõestamise kohta.

§ 6.  Sotsiaaltoetuse menetlemine

 (1) Sotsiaaltöötaja kontrollib avalduse ja selle lisade vastavust nõuetele ja tegelikkusele, nõudes vajaduse korral selgitusi ja täiendavaid dokumente. Punktides 7, 8, 9 ja 10 toodud sotsiaaltoetuse saamise avaldused koos selle juurde kuuluvate materjalidega esitab sotsiaaltöötaja seisukoha võtmiseks vallavalitsuse sotsiaal- ja hariduskomisjonile.

 (2) Pärast komisjoni seisukoha saamist esitab sotsiaaltöötaja korralduse eelnõu koos lisadokumentidega vallavalitsuse istungile toetuse andmise otsuse tegemiseks.

 (3) Kõpu Vallavalitsus võib otsustada erandina toetuse määramise isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Kõpu vald, kuid kes abi vajamise ajal asub Kõpu vallas.

 (4) Vallavalitsusel on õigus määrata valla eelarve võimalustest lähtudes sotsiaaltoetusi antud korras nimetamata juhtudel.

 (5) Sotsiaaltoetuse määramisest keeldutakse kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente;
 3) kui leitakse, et taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
 4) töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;
 5) isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
 6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
 7) taotleja pole täitnud vanemakohustusi lapse eest hoolitsemisel;
 8) ei ole sihipäraselt kasutatud teiste riiklikke toetuste vahendeid;
 9) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvevahendid.

 (6) Sotsiaaltöötaja teatab otsusest taotlejale kirjalikult ühe kuu jooksul avalduse esitamisest.

 (7) Toimetulekutoetus määratakse sotsiaalhoolekandeseaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 7.  Sotsiaaltoetuse maksmine

  Kõpu Vallavalitsuse korraldusega määratud sotsiaaltoetuse summa kantakse toetuse saaja pangakontole, makstakse sularahas välja vallavalitsuse kassast või kaetakse toetuse ulatuse tehtud kulutused.

3. peatükk SOTSIAALTOETUSED 

§ 8.  Lapse sünnitoetus

 (1) Sünnitoetuse saamiseks peavad lapse mõlemad vanemad olema rahvastikuregistri andmetel Kõpu valla elanikud enne lapse sündi vähemalt 6 kuud. Erandjuhud lahendab vallavalitsuse sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekul vallavalitsus.

 (2) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult.

 (3) Lapsendajale makstakse sünnitoetust 2 kuu jooksul lapsendamise päevast alates, juhul kui lapsendamine toimub enne lapse 1-aastaseks saamist ning varem ei ole lapse eest valla eelarvest sünnitoetust makstud.

 (4) Vanem(ad) esitab(vad) avalduse sünnitoetuse saamiseks kahe kuu jooksul peale lapse sündi.

§ 9.  Põhikooli lõpetaja toetus

  Toetus määratakse ja makstakse ühekordselt Kõpu põhikooli lõpetajatele, kelle elukoht kooli lõpetamise ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kõpu vald. Mujal õppivatele Kõpu valla elanike registris olevatele põhikooli lõpetajatele ning erikoolides õppivatele erivajadustega lastele makstakse kooli lõpetamisel põhikooli lõpetaja toetust avalduse alusel.

§ 10.  Koolilõuna toetus

  Kõpu Põhikoolis õppivatele õpilastele tagatakse tasuta lõuna ja oode vallavalitsuse poolt kehtestatud soodustusega.

§ 11.  Õpilaste transporditoetus

  Õpilaste transporditoetuse taotlemine ja arvestamine toimub Kõpu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 12.  Jõulupaki toetus

  Jõulupakitoetus määratakse kommipakina kõigile eelkooliealistele lastele ja põhikooli astmes õppivatele Kõpu valla elanike registris olevatele lastele ning kõigile Kõpu põhikoolis õppivatele lastele sõltumata elukohast.

§ 13.  Eakate toetus

  Eakate sünnipäevatoetus määratakse isikule 80. ja 85. sünnipäeval ning alates 90. eluaastast igal sünnipäeval. Toetus viiakse koos lilledega sotsiaaltöötaja poolt eakale koju.

§ 14.  Lasteaia toidu ja kooli oote toetus

 (1) Toetust võib taotleda vähekindlustatud pere, kelle laps käib Kõpu Põhikoolis.

 (2) Toetuse taotleja esitab avalduse Kõpu Vallavalitsusele 20. augustiks õppeaasta esimese poole ja 5. detsembriks õppeaasta teise poole kohta.

§ 15.  Ülalpidamiskulude toetus

 (1) Vanuri või puudega isiku võib suunata osaliselt valla poolt finantseeritavale statsionaarsele hooldusele, kui isik ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Isik suunatakse koha olemasolul Kõpu Hooldekodusse.

 (2) Statsionaarsel hooldusel viibiv isik tasub ülalpidamiskuludeks vähemalt 85% oma pensionist ja 100% puudega isikule makstavast riiklikust sotsiaaltoetusest. Puudujääva summa tasub vallavalitsus, kui hooldataval puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui ülalpidaja elab alla toimetulekupiiri, on töötu või mittetöötav puudega inimene.

 (3) Seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isiku(te) olemasolu korral määratakse ülalpidamiskohustusega isiku(te) osaluse suurus hoolduskulude katmisel, arvestades isiku(te) majanduslikku toimetulekut ja varanduslikku seisu.

 (4) Juhul, kui isik suunatakse osaliselt valla poolt finantseeritavale statsionaarsele hooldusele ning temal ei ole ühtegi ülalpidamiskohustusega isikut ega kedagi teist, kes osaleb tema ülalpidamiskulude katmisel ja hooldusel oleval isikul on kinnisvara või elamu ja hooned vallasvarana, sõlmitakse temaga leping olemasoleva vara arvelt ülalpidamiskulude katmiseks. Vald võtab sellisel juhul endale kohustuse kanda ülalpidamiskulud kuni hooldusel oleva isiku elu lõpuni.

 (5) Hooldekodusse suunamise taotlemisel esitatakse sotsiaaltöötajale järgmised dokumendid:
 1) isiku või tema seadusliku esindaja avaldus hooldekodusse paigutamiseks;
 2) arstitõend isiku tervisliku seisundi kohta;
 3) hooldekoduse paigutatava isiku passi või muu isikut tõendava dokumendi ärakiri;
 4) pensionitunnistuse ärakiri;
 5) isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta;
 6) seadusjärgsete hooldajate olemasolul andmed hooldajate nime elukoha ja majandusliku olukorra kohta.

§ 16.  Ühekordsed toetused

 (1) Ühekordset toetust on õigustaotleda isikul, kes on ajutiselt sattunud raskesse majanduslikku olukorda, sh:
 1) õnnetusjuhtumiga (loodusõnnetus, tulekahju jm) kaasnenud ootamatute kulutuste katteks;
 2) ravimite ja tehniliste abivahendite muretsemiseks (proteesid, ortopeedilised jt abivahendid). Puudega isikule kompenseeritakse osaliselt ravimite kulu, mis ületab puudega isiku toetuse määra.
 3) laste huviala- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks katmiseks.

 (2) Ühekordse toetuse, mille kohene maksmata jätmine ohustab inimese elu ja tervist, või millega kaasnevad vallale täiendavad kulud, võib sotsiaaltöötaja ettepanekulul määrata vallavanem oma käskkirjaga. Toetus makstakse abivajajale välja samal päeval Kõpu Vallavalitsuse kassast sularahas või kantakse teenuse osutaja pangakontole.
Toetuse saamisest informeeritakse vallavalitsust toetuse väljamaksmisele järgneval istungil.

§ 17.  Toimetulekutoetus

  Toimetulekutoetust määrab ja maksab Kõpu Vallavalitsus sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras vallaeelarvesse riigi eelarvest laekunud vahenditest.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 18.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kõpu Vallavolikogu 30.12.2010. a määrus nr 14 “Kõpu valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaja Lind
vallavolikogu esimees