Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2019, 2

Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord

Vastu võetud 15.08.2019 nr 61

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 91lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Kambja valla arengukava (edaspidi valla arengukava) ja eelarvestrateegia, valdkonna avaliku arutelu põhiste ning Kambja Vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi asutuste) arengukavade koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord.

  (2) Valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade koostamist korraldab Kambja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Vallavalitsus võib sõlmida lepinguid valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade koostamiseks või koostamise konsulteerimiseks.

  (3) Asutuse arengukava koostamist korraldab asutuse juht.

  (4) Piirkondlike arengukavade koostamist korraldab külaliikumisega tegelev mittetulundusühing, külaselts või muu kohalikke külasid ühendav liikumine.

§ 2.   Valla arengukava

  (1) Valla arengukava on valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Valla arengukava peab arvestama Kambja valla üldplaneeringut.

  (3) Valla arengukava ja valla eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varadega tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuste taotlemisel.

  (4) Valla arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui vallal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb valla arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.

§ 3.   Eelarvestrateegia

  (1) Eelarvestrateegia on valla arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia koostatakse valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

  (2) Eelarvestrateegia peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat ja sisaldama kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud andmeid.

  (3) Kohalikust omavalitsusest sõltuvad üksused esitavad vallavalitsusele eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni hiljemalt 1. septembriks.

  (4) Vallavalitsus avalikustab eelarvestrateegia ja selle muutmise eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid eelarvestrateegia eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks.

  (5) Avalikul arutelul heakskiidu leidnud ettepanekute alusel teeb vallavalitsus eelarvestrateegia või selle muutmise eelnõus vastavad täiendused ja parandused ning esitab eelnõu volikogule kinnitamiseks.

§ 4.   Valla arengukava koostamine ja muutmine

  (1) Valla arengukava ja koostamise või muutmise algatab volikogu.

  (2) Valla arengukava koostamiseks ja muutmiseks korraldab vallavalitsus koostöös volikogu komisjonidega arutelusid töörühmades, kuhu võivad kuuluda kõik huvitatud isikud.

  (3) Laekunud ettepanekute ja arutelude tulemuste alusel koostab vallavalitsus valla arengukava kinnitamise või muutmise eelnõu.

  (4) Vallavalitsus avalikustab valla arengukava ja selle muutmise eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid valla arengukava eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks.

  (5) Teade valla arengukava ja selle muutmise eelnõu avalikustamise ja avaliku arutelu toimumise kohta avaldatakse valla veebilehel ja vallalehes.

  (6) Vallavalitsus korraldab avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks avaliku arutelu.

  (7) Avalikul arutelul heakskiidu leidnud ettepanekute alusel teeb vallavalitsus valla arengukava või selle muutmise eelnõus vastavad täiendused ja parandused ning esitab eelnõu volikogule kinnitamiseks.

  (8) Volikogu kinnitab valla arengukava ja selle muudatused määrusega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks.

  (9) Valla arengukava ning volikogu, volikogu komisjonide ja moodustatud töörühmade protokollid valla arengukava menetlemise kohta avaldatakse Kambja valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul valla arengukava vastuvõtmisest arvates.

§ 5.   Valla arengukava täitmise aruandlus

  Vallavalitsus esitab valla arengukava täitmise aruande majandusaasta aruande koosseisus volikogule kinnitamiseks. Volikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

§ 6.   Valdkonnapõhise arengukava koostamine, muutmine ja avalikustamine

  (1) Valdkonnapõhine arengukava on arengudokument, mis käsitleb valla ühte tegevusvaldkonda (eluvaldkonda), võttes arvesse valla arengukava ja kehtivad riiklikud vastava valdkonna arengut suunavad arengudokumendid. Valdkonnapõhise arengukava koostamise vajaduse määrab vallavalitsus, informeerides sellest volikogu.

  (2) Valdkonnapõhine arengukava koostatakse pärast valla arengukava kinnitamist ja see hõlmab vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Sõltuvalt valdkondlikust spetsiifikast ja lähtudes kohustuslikku valdkonnapõhist arengukava reguleerivast seadusest võib valdkonnapõhine arengudokument hõlmata ka pikemat perioodi.

  (3) Valdkonnapõhise arengukava ja selle muutmise eelnõu koostamist korraldab vallavalitsus koos volikogu vastava(te) komisjoni(de)ga.

  (4) Vallavalitsus avalikustab valdkonnapõhise arengukava ja selle muutmise eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid valdkonnapõhise arengukava muutmiseks ja täiendamiseks.

  (5) Vallavalitsus korraldab koos volikogu arenguvaldkonnaga tegeleva(te) komisjoni(de)ga avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks avaliku arutelu.

  (6) Avalikul arutelul heakskiidu leidnud ettepanekute alusel teeb vallavalitsus valdkonnapõhise arengukava eelnõus vastavad täiendused ja parandused ning esitab selle kinnitamiseks volikogule.

  (7) Valdkonnapõhise arengukava kinnitab ja muudab volikogu.

  (8) Valdkonnapõhine arengukava avalikustatakse Kambja valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul valdkonnapõhise arengukava kinnitamisest arvates.

§ 7.   Asutuse arengukava koostamine, muutmine ja avalikustamine

  (1) Asutuse arengukava käsitleb konkreetse asutuse tegevust, püstitatud eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevuste määramist ja korraldamist.

  (2) Asutuse arengukava on kookõlas valla arengukavaga.

  (3) Asutuse arengukava on koolile ja koolieelsele lasteasutusele kohustuslik dokument, teistele asutustele on arengukava koostamine vabatahtlik.

  (4) Asutuse arengukava koostatakse kinnitamisele järgneva kolme aasta kohta.

  (5) Asutuse arengukava ja selle muutmise eelnõu koostatakse koostöös asutuse personali, hoolekogu, õppe- või pedagoogilise nõukogu ja/või ekspertidega, õpilasesindusega ja vallavalitsusega. Eelnõule lisatakse väljavõtted eelnõu kooskõlastanud organite koosolekute protokollidest.

  (6) Vähemalt kaks nädalat enne asutuse arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamisele suunamist esitatakse eelnõu vastava valdkonna volikogu komisjonile, kes annab eelnõule oma arvamuse.

  (7) Vallavalitsus suunab eelnõu avalikustamisele. Eelnõu avalikustatakse vastavas asutuse ja valla veebilehel vähemalt kaks nädalat enne kinnitamist.

  (8) Asutuse arengukava kinnitab ja muudab volikogu.

  (9) Asutuse arengukava avalikustatakse Kambja valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul asutuse arengukava kinnitamisest arvates.

  (10) Asutuse juht koostab asutuse arengukava täitmise aruande kahe kuu jooksul pärast eelarveaasta lõppu ja esitab selle vallavalitsusele.

  (11) Arengukava täitmise aruanne on aluseks arengukava muutmisele ja järgmise perioodi arengukava koostamisele.

§ 8.   Piirkonna arengukava

  (1) Piirkonna arengukava käsitleb Kambja vallas asuva küla või külade grupi tegevust, püstitatud eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevuste määramist ja korraldamist.

  (2) Piirkonna arengukava on kookõlas valla arengukavaga.

  (3) Piirkonna arengukava koostamise vajaduse määrab külaliikumisega tegelev mittetulundusühing, külaselts või muu kohalikke külasid ühendav liikumine oma otsusega.

  (4) Piirkonna arengukava kinnitab arengukava koostamise või muutmise algatanud külaliikumisega tegelev mittetulundusühing, külaselts või muu kohalikke külasid ühendav liikumine oma üldkoosoleku otsusega ning korraldab piirkonna arengukava avalikustamise valla veebilehel.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json