HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2023, 80

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 14.08.2019 nr 71
RT IV, 22.08.2019, 13
jõustumine 01.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.03.2020RT IV, 19.03.2020, 222.03.2020
10.06.2020RT IV, 17.06.2020, 2101.09.2020
21.06.2023RT IV, 29.06.2023, 2502.07.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Võru valla eelarvest huvitegevuse ja huvihariduse toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, menetlemist, finantseerimist ja aruandlust.

  (2) Toetust saavad taotleda:
  1) kõik äriregistris registreeritud juriidilised isikud (edaspidi Teenuse pakkuja), kes võimaldavad Võru valla lastel ja noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega;
  2) füüsilised isikud, kelle lapse elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Võru vald.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse eesmärgiks on:
  1) luua võimalusi laste ja noorte mitmekülgseks arenguks õppetegevusest vabal ajal;
  2) parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust;
  3) suurendada uuenduslike huvialade ja huvitegevuste arvu;
  4) mitmekesistada osalusvõimalusi noorsootöö, kultuuri, spordi, muusika, kunsti, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkondades;
  5) toetada noorte osalemist laagrites, võistlustel, konkurssidel ning festivalidel.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) noor - Rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elav 7.-19. aastane füüsiline isik, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses;
  2) õppur - huvikoolis või huvitegevuse teenust pakkuva juriidilise isiku juures õppiv isik;
  3) huvitegevus - lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja kutseõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal;
  4) huviharidus - pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja kutseõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas koolis (kunstikool, muusikakool, spordikool);
  5) õppekoha maksumus - huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, ühe õppuri huvihariduse omandamiseks ühe õppekava ulatuses;
  6) õppemaks (osalustasu) - lapsevanema poolt tasutav summa huvihariduse või huvitegevuse pakkujale;
  7) laager, võistlus (turniir, konkurss, festival) - huvikooli või huviringi poolt korraldatud eesmärgistatud ühistegevus, mille jooksul tegeletakse intensiivselt huviõppega;
  8) õppeaasta - ajavahemik 1. septembrist 31. augustini;
  9) eelarveaasta - ajavahemik 1. jaanuarist 31.detsembrini;
  10) toetusperiood - ajavahemik 1. oktoobrist 31. maini.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

2. peatükk Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse liigid ja taotlemine 

§ 4.   Huvitegevuse ja huvihariduse toetuste liigid

  Võru valla huvitegevuse ja huvihariduse toetuse liigid on:
  1) õppekoha maksumuse toetus;
  2) õppemaksu (osalustasu) toetus;
  3) laagris ja võistlustel (turniir, konkurss, festival) osalemise toetus.

§ 5.   Õppekoha maksumuse toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab Teenuse pakkuja Võru Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) vormikohase taotluse (v.a munitsipaalhuvikoolid), kus on märgitud taotleja nimi (äriregistri järgi), registrikood, e-posti aadress, telefoni number, asukoht, allkirjaõigusliku isiku nimi, arvelduskonto number ning majandusaastaks kinnitatud õppekoha arvestuslik maksumus, tunniplaan, õppekava ja õppeaastaks kinnitatud õppurite nimekiri.

  (2) Toetuse taotlust on võimalik esitada üks kord aastas 1. detsembriks uue eelarveaasta kohta.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (3) Teenuse pakkujale (va munitsipaalkoolidele) makstava õppekoha maksumuse toetuse suuruse ühe õppuri kohta otsustab iga eelarveaasta alguses vallavalitsus, arvestades hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekuga ning valla eelarveliste võimalustega.
[RT IV, 19.03.2020, 2 - jõust. 22.03.2020]

  (4) Munitsipaalhuvikooli õppekoha maksumus tasutakse munitsipaalhuvikoolidele täies ulatuses üks kord kuus sellekohase arve alusel juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (5) Lasteaia ruumides tegutsevate juriidiliste isikute poolt pakutavas tegevuses osaleva lapse õppekoha maksumuse toetuseks arvestatakse ühe lapse kohta 90 eurot eelarveaastas.

§ 6.   Õppemaksu (osalustasu) toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda lapsevanem või hooldaja oma lapsele, kes on 1. septembril vanuses 7-19 aastat esitades vallavalitsusele vormikohase toetuse taotluse, kus on märgitud taotleja nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoni number, arvelduskonto number, õppuri nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress, huvikooli/huviringi- ja eriala nimetus, õppemaksu/ osalustasu suurus ühes kalendrikuus.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (2) Toetuse taotluse saab esitada üks kord aastas 10. oktoobriks.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (3) Toetuse määr on kuni 20 eurot noore kohta ühes kalendrikuus.
[RT IV, 17.06.2020, 21 - jõust. 01.09.2020]

  (4) Toetust määratakse üheks toetusperioodiks.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (5) Erandkorras saab toetust taotleda käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtajast hiljem juhul, kui laps asub Võru valda elama ja Võru valla kooli õppima pärast 10. oktoobrit ning lapse rahvastikujärgne elukoht ei tohi taotluse esitamise eelneva 6 (kuue) jooksul olla Võru vallas. Sellisel juhul makstakse toetust alates taotluse esitamisele järgnevast kuust.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

§ 7.   Laagris ja võistlustel osalemise toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda laagrites ja võistlustel (turniiridel ja konkurssidel, festivalidel) osalemiseks.

  (2) Toetus määratakse heade ja väga heade tulemuste eest huvihariduses või huvitegevuses.

  (3) Toetuse saamiseks esitab lapsevanem või hooldaja vallavalitsusele vormikohase toetuse taotluse märkides ära taotleja nime, isikukoodi, telefoni numbri, e-posti aadressi, arvelduskonto numbri, noore nime, isikukoodi, rahvastikuregistrijärgse elukoha aadressi, laagri/võistluse/festivali toimumise koha, toimumise aja, noore senised tulemused/saavutused ning antud huviringi tegevustes osalemise aja.

  (4) Taotlusi võib esitada aastaringselt.

  (5) Laager või võistlus peab olema seotud huvikooli või -ringiga, mille tegevuses noor osaleb.

  (6) Ühe noore kohta eraldatakse toetust laagris või võistlusel osalemiseks 250€ eelarveaastas. Erandina on võimalik täiendavat toetust taotleda koondises võistleval või rahvusvahelistel võistlustel osalevatel noortel. Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus eelarve vahendite piires.

  (7) Laagris või võistlusel osalemise toetuse avalduse võib esitada ka mitme noore kohta.

3. peatükk Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse menetlemine, määramine ja maksmine 

§ 8.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsusele laekunud toetuse taotlused vaadatakse läbi 30 tööpäeva jooksul ja kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Toetuse taotlusi menetleb vallavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialist või abivallavanem (haridus-, kultuuri- ja sotsiaalialal) (edaspidi Menetleja).
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (3) Taotluses esinevate puuduste korral teavitatakse taotlejat ning antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui 10 tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtaegselt, lõpetatakse menetlus ning teavitatakse sellest taotlejat.

  (4) Vajadusel võib Menetleja küsida taotlejalt täiendavaid asjasse puutuvaid dokumente.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (5) Õppuri huvikoolist või huvitegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud koheselt informeerima vallavalitsust.

  (6) Teenuse pakkuja esitab vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta vastavasisulisel aruande vormil lepingus märgitud tähtajaks.
[RT IV, 17.06.2020, 21 - jõust. 01.09.2020]

§ 9.   Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine

  (1) Toetuse määramise või mittemääramise otsustab Menetleja:
  1) käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud tähtajaks esitatud taotluse kohta hiljemalt 45 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaja lõppemist;
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]
  2) käesoleva määruse § 7 lõikes 4 nimetatud ajal esitatud taotluse kohta hiljemalt 45 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (2) Menetleja koostab haldusakti, milles märgitakse vähemalt:
  1) isiku taotluse kokkuvõte;
  2) toetuse arvestuse alused ja suurus või toetuse määramisest keeldumise põhjendus;
  3) muud õigusaktides sätestatud andmed.

  (3) Haldusakt edastatakse taotlejale 10 tööpäeva jooksul haldusakti koostamisest.

  (4) Haldusakte säilitatakse 10 aastat.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 19.03.2020, 3 - jõust. 22.03.2020]

§ 10.   Toetuse määramisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta käesolevas korras sätestatud tingimustele;
  2) taotleja on andmeid varjanud või esitanud ebaõigeid andmeid;
  3) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  4) taotleja ei ole esitanud õigeaegselt täiendavaid dokumente;
  5) taotlejal on teenusepakkujana võlgnevus vallavalitsuse ees.

§ 11.   Toetuse maksmine

  (1) Õppekoha maksumuse toetus makstakse välja lepingu alusel, mis sõlmitakse 30 tööpäeva jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (2) Õppemaksu (osalustasu) toetus kantakse reeglina igakuiselt toetuse taotleja arvelduskontole. Erandina makstakse perioodi september kuni detsember toetused välja hiljemalt 15. detsembriks.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (3) Laagris ja võistlustel osalemise toetus makstakse välja kuludokumendi alusel 20 tööpäeva jooksul pärast sellekohase haldusakti väljastamist toetuse taotleja arvelduskontole.

§ 12.   Erandkorrad

  Erandjuhud, mis ei ole korras reguleeritud, lahendab vallavalitsus.

4. peatükk Järelevalve toetuse kasutamise üle 

§ 13.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ning õppurite osalemist huvikoolis ja huvitegevuses.

  (2) Määruse nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

  (3) Menetlejal on õigus küsida taotlejalt huvitegevuse ja huvihariduse õppemaksu (osalustasu) tasumist tõendavaid dokumente. Tasumist tõendava dokumendi esitamata jätmise korral on õigus jätta toetus välja maksmata.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Vormide kinnitamine

  Toetuse taotluse ja aruande vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 15.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json