Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Võru valla noorsootöö eelarvest noortele, noortegruppidele, noorteühingutele ja -organisatsioonidele omaalgatuse toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord

Võru valla noorsootöö eelarvest noortele, noortegruppidele, noorteühingutele ja -organisatsioonidele omaalgatuse toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2019, 14

Võru valla noorsootöö eelarvest noortele, noortegruppidele, noorteühingutele ja -organisatsioonidele omaalgatuse toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord

Vastu võetud 14.08.2019 nr 72

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Võru valla noorsootöö eelarvest noortele, noorteühendustele, -ühingutele ja -organisatsioonidele (edaspidi noortegrupp) omaalgatuse toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, määramist, maksmist ja aruandlust.

  (2) Toetuste kogusumma määratakse iga aastaselt Võru valla noorsootöö eelarves.

§ 2.   Mõisted

  Mõisted käesoleva määruse tähenduses:
  1) Noorteorganisatsioon (sh noorteühendus, noorteühing, noorteliikumine) on ühiskondlik organisatsioon, mille liikmete enamuse moodustavad noored ning mille eesmärk on realiseerida ühistegevuste kaudu noorte huvisid ja eesmärke.
  2) Noorteühing on mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine.
  3) Mitteformaalsed noorteühendused on ühiste huvidega noortekooslused, kellel on sarnased huvid, kes on kokku tulnud ühiste eesmärkide saavutamiseks ning kes tegutsevad mitteformaalsel alusel (noorteklubid, huviringid, projektimeeskonnad).
  4) Noorteühendus on igasugune noortekooslus, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine, noorte vaba aja sisustamine või muu noorte ühistegevus, olenemata juriidilisest vormist. Noorteühendused on nii mittetulundusühingud, seltsingud kui ka mitteformaalsed noortegrupid.
  5) Noorteprojekt on noorsootöö valdkonna tegevuskava, millele on lisatud eelarve ning kestab kuni üks aasta.
  6) Noor on 12-26 aastane füüsiline isik, kes õpib, elab või töötab Võru vallas.

§ 3.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk:
  1) aidata kaasa noorte aktiivsemaks muutumisele ja omaalgatuse tugevnemisele;
  2) pakkuda valla noortele ja noortegruppidele ressursse tegevuste elluviimiseks;
  3) suurendada noorte projektikirjutamise, -elluviimise ja -aruandluse oskusi.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda kõik Võru vallas õppivad, elavad, töötavad noored. Lisaks võivad toetust taotleda kõik vallas tegutsevad noortegrupid.

  (2) Toetuse saamiseks peavad tegevusi ellu viivad noored olema vanuses 12-26 aastat.

  (3) Projektimeeskonnas peab olema vähemalt 3 liiget ning projektitegevustesse peab kaasama vähemalt 15 noort.

  (4) Ühe taotluse maksimaalne piirmäär on 150 eurot ühe projekti kohta.

  (5) Toetust saab taotleda:
  1) avaliku ürituste korraldamiseks (üritus peab olema suunatud kohalikule kogukonnale);
  2) koostöö arendamiseks mõne teise piirkonna noorte või noortegruppidega;
  3) informatsiooni jagamiseks (teavitustöö jne);
  4) erandjuhul võib toetust taotleda kindla asja soetamiseks, mis on üldkasutatav ning mida läheb vaja tegevuse läbiviimiseks. Soetatud asjad jäävad peale projekti lõppu noortekeskuse kasutusse.

  (6) Tegevused, mida ei toetata:
  1) klassiekskursioonide korraldamine;
  2) klassiõhtute korraldamine;
  3) vahendite soetamine (va erandjuhud);
  4) huviringide tegevus.

  (7) Toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, plakat või video, kuhu on märgitud noortegrupi liikmete nimed ja vanused, noortegrupi esindaja nimi, vanus, e-posti aadress ja telefoninumber, projekti pealkiri, projekti tutvustus, projekti periood, planeeritavad tulemused, mentori nimi, taotletav summa koos eelarvega, kuu esimeseks kuupäevaks oma piirkonna noortekeskuse noorsootöötajale. Noortekeskuse noorsootöötaja edastab taotluse Võru valla noorsootööspetsialistile.

§ 5.   Määramine ja maksmine

  (1) Laekunud taotlused vaatab läbi projektikomisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuulub seitse liiget: kolm noorsootöötajat ning neli noort. Komisjon on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt kolm liiget. Komisjoni koosseisu kinnitab Võru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Komisjoni tööd koordineerib Võru valla noorsootööspetsialist.

  (2) Komisjon hindab projekte hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskriteeriumid kinnitab vallavalitsus.

  (3) Komisjon annab hinnangu projektidele hiljemalt taotluse esitamise kuu 15. kuupäevaks. Vajadusel palutakse teha projektides täiendusi või parandusi. Täienduste ja paranduste tegemiseks antakse aega 3 tööpäeva.

  (4) Toetus määratakse komisjoni otsusega.

  (5) Komisjoni otsuse edastab komisjoni esimees toetuse taotlejale ja Võru valla noorsootööspetsialistile.

  (6) Toetuse kasutamiseks tuleb koostöös noortekeskuse noorsootöötajaga võtta arve Võru Vallavalitsuse nimele. Arvele tuleb märkida projekti nimi ning märksõna „noorsootöö“.

§ 6.   Aruandluse kord

  (1) Toetuse saaja esitab oma piirkonna noortekeskuse noorsootöötajale toetuse sihipärase kasutamise kohta aruande, kuhu on märgitud noortegrupi liikmete nimed, noortegrupi esindaja nimi, e-posti aadress ja telefoninumber, projekti pealkiri, toetuseks saadud summa, tegelikult kulunud summa, eelarve kasutamine, sisu kokkuvõte, projekti tulemused ning edaspidised projektiideed, 30 päeva jooksul peale projekti tähtaja lõppu. Noorsootöötaja edastab aruande Võru valla noorsootööspetsialistile.

  (2) Aruande esitamata jätmise korral ei rahuldata taotleja uut avaldust kuni aruande esitamiseni.

§ 7.   Toetuse kasutamise kontrollimine

  (1) Noortekeskuse juhatajal on kohustus kontrollida toetuse saajale Võru valla noorsootöö eelarvest eraldatud toetuse sihipärast kasutamist raamatupidamisdokumentide alusel.

  (2) Võru Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi juhul kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud teadlikult valeandmeid;
  3) üritus, mille korraldamiseks raha eraldati, on jäänud toimumata;
  4) ei ole esitatud õigeaegselt aruannet.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Toetuse taotluse, aruande ja komisjoni otsuse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Laekunud taotlusi, aruandeid ning komisjoni otsuseid säilitatakse 5 aastat.

  (3) Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavolikogu 26.06.2014 määrus nr 11 „Vastseliina valla noorsootöö eelarvest noortele, noorteühingutele ja -organisatsioonidele omaalgatuse toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord“.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json