Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikmete tasu ja hüvituse maksmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2019, 15

Volikogu liikmete tasu ja hüvituse maksmise kord

Vastu võetud 14.08.2019 nr 73
Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.08.2019.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Võru Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele makstava tasu ja isikliku sõiduauto kompensatsiooni, aseesimehele makstava hüvituse ning komisjoni esimehele, liikmetele ja volikogu liikmele volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord.

§ 2.   Volikogu esimehele makstav tasu ja isikliku sõiduauto kompensatsioon

  (1) Volikogu esimehe ametikoht on palgaline. Volikogu esimehele makstakse tööst osavõtu eest tasu 1000 (üks tuhat) eurot kalendrikuus.

  (2) Volikogu esimehele hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamise kulud, mis on seotud vallavolikogu ülesannete täitmisega 0,30 eurot läbisõidetud kilomeetri eest, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus. Isikliku sõiduautona käsitatakse volikogu esimehe kasutuses olevat sõiduautot, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses.

  (3) Isikliku sõiduautoga tehtud kulud hüvitatakse volikogu esimehe poolt esitatud kirjaliku aruande alusel, milles peab olema näidatud sõidu aeg, iga sõidukorra puhul sõiduauto spidomeetri alg- ja lõppnäit, läbitud kilometraaž ja sõidu eesmärk (ametiülesanne).

§ 3.   Volikogu aseesimehele makstav hüvitus

  Volikogu aseesimehele makstakse hüvitust 300 eurot kalendrikuus.

§ 4.   Komisjoni esimehele makstav tasu

  (1) Volikogu alatise komisjoni esimehele makstakse volikogu komisjoni juhtimise eest tasu 200 eurot kalendrikuus.

  (2) Kui volikogu komisjoni esimees ei saa oma kohustusi pikemaajaliselt täita (vähemalt üle ühe kalendrikuu), siis makstakse komisjoni esimehe tasu tema asendajale.

§ 5.   Volikogu liikmele volikogu istungi eest makstav tasu

  Volikogu liikmele makstakse volikogu istungist osavõtu eest tasu 100 eurot istungi kohta.

§ 6.   Komisjoniliikme tööst osavõtu tasu

  Volikogu komisjoni tööst osavõtu tasu on 10 eurot pluss 10 eurot/tund, kuid mitte rohkem kui 40 eurot koosoleku kohta.

§ 7.   Töötasu ja hüvituse maksmine

  (1) Volikogu esimehele makstakse töötasu üks kord kuus tasustatavale kuule järgneva kuu viiendal kuupäeval kirjalikult teatatud pangakontole.

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse hüvitust ning komisjoni esimehele, komisjoni esimehe asendamisel tema asendajale, komisjoni liikmele ja volikogu liikmele makstakse tasu üks kord kuus tasustatavale kuule järgneva kuu viiendal kuupäeval kirjalikult teatatud pangakontole. §-s 5 nimetatud tasu ei maksta kuu eest, mil volikogu istungeid ei toimu.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse paragrahvides 4, 5 ja 6 sätestatud hüvitust ja tasu ei maksta volikogu esimehele ja volikogu aseesimehele. Komisjoni esimehele makstakse käesoleva määruse §-s 4 nimetatud tasule lisaks §-s 5 nimetatud tasu, kui ta osaleb volikogu istungil.

  (2) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 22.11.2017 määrus nr 2 „Volikogu liikmete tasu ja hüvituse maksmise kord“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.08.2019.

Meelis Koppel
vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json