Teksti suurus:

Lääne-Saare vallavolikogu 14.01.2015 määruse nr 8 „Lääne-Saare valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2016, 22

Lääne-Saare vallavolikogu 14.01.2015 määruse nr 8 „Lääne-Saare valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord“ muutmine

Vastu võetud 14.09.2016 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 alusel.

§ 1.  Lääne-Saare vallavolikogu 14.01.2015 määruses nr 8 "Lääne-Saare valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord" tehakse järgmised muudatused:

 (1) Muuta määruse § 2 lõiget 3 ning sõnastada järgmiselt:
„(3) Eelarve koosneb osadest ning on tekkepõhine“.

 (2) Määruse § 2 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks

 (3) Muuta määruse § 4 lõiget 2 ning sõnastada järgmiselt:
“(2) Vallavalitsuse ametid ja vallavalitsusest sõltuvad üksused (edaspidi valla asutused) esitavad vallavalitsusele oma tulude laekumise projekti koos finantseerimisvajadustega majandusliku sisu lõikes koos seletuskirjaga kulude põhjenduse, otstarbekuse ja seadustele vastavuse kohta eelarveaastale eelneva aasta 01. augustiks. Samaks tähtajaks esitab arengu- ja eelarvekomisjon oma eelarve projekti volikogu komisjonide poolsete taotlustega“.

 (4) Muuta määruse § 4 lõiget 7 ning sõnastada järgmiselt:
„(7) Esitatud eelarveprojektide läbivaatamisel kontrollib vallavalitsus koos arengu- ja eelarvekomisjoniga eelseisvaks eelarveaastaks kulutuste arvestamise õigsust, nende vastavust seadustele, hindab alaeelarvete projektidesse lülitatud kulude otstarbekust ning vajadusel korrigeerib seda lähtudes vallaeelarve tulude prognoosist“.

 (5) Muuta määruse § 6 lõiget 7 ning sõnastada järgmiselt:
„(7) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud“.

 (6) Muuta määruse § 6 lõiget 9 ning sõnastada järgmiselt:
„(9) Eelarve täitmise eest vastutavad vallavanema käskkirjaga kinnitatud isikud ja valla asutuse juhid avaliku teenistuse seaduses, tööseadusandluses ja teistes seadustes kehtestatud korras“.

 (7) Määruse § 6 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees