HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Häädemeeste lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2016, 27

Häädemeeste lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 13.09.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Häädemeeste Vallavolikogu 24.11.2010.a määruse nr 14 „Häädemeeste valla üldhariduskoolide ja lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord“ § 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Lasteasutuse liik, nimi ja missioon

  (1) Koolieelse lasteasutuse liigiks on lasteaed.

  (2) Koolieelse lasteasutuse nimi on Häädemeeste Lasteaed (edaspidi: lasteaed vastavas käändes).

  (3) Häädemeeste Lasteaed on loodusõpet ja keskkonnasäästlikust tähtsaks pidav ning lugupidavaid inimsuhteid väärtustav koolieelne lasteasutus, kuhu tahavad lapsed tulla, lapsevanemad tahavad oma last tuua ja kus töötajad tahavad töötada.

  (4) Lasteaias on loodud tingimused ja võimalused koolieast noorematele lastele tingimused kasvamiseks ning arenemiseks, toetades vanemate tegevust laste alushariduse omandamise võimaldamisel.

§ 2.   Haldusala

  Lasteaed on Häädemeeste valla munitsipaalõppeasutus, mis juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht

  Lasteaed asub aadressil Lasteaia 4, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, sihtnumber 86001.

§ 4.   Eelarve, pitsat, sümboolika ja kodulehekülg

  (1) Lasteaial on oma eelarve Häädemeeste valla eelarve koosseisus.

  (2) Lasteaial on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (3) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor.

2. peatükk Lasteaia struktuur 

§ 5.   Rühmad

  (1) Lasteaia direktor (edaspidi direktor) moodustab lasteaias käivatest lastest vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad järgnevalt:
  1) sõimerühma kuni kolmeaastastele lastele, laste arvuga kuni 14;
  2) vastavalt laste vanusele kolme- kuni kuueaastaste laste rühmad ja kuue- kuni seitsmeaastased lapsed, ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, laste arvuga kuni 20 ühes rühmas;
  3) lastevanemate või eestkostjate (edaspidi vanemad) ettepanekul võib direktor moodustada sõime- ja lasteaiarühmaealistest lastest liitrühma laste arvuga kuni 18;
  4) vallavalitsus võib direktori ettepanekul moodustada lasteaias vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

  (2) Vallavalitsus võib lasteaia hoolekogu sellekohasel ettepanekul ja vajalike tingimuste olemasolul suurendada laste arvu rühmades: sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ja liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

  (3) Rühmad komplekteerib ja kinnitab direktor vallavalitsuse poolt vastu võetud laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra alusel.

§ 6.   Teeninduspiirkond

  (1) Lasteaia teeninduspiirkonna kehtestab Häädemeeste Vallavolikogu (edaspidi volikogu vastavas käändes).

  (2) Vallavalitsus võtab kõigepealt lasteaeda vastu lasteasutuse teeninduspiirkonnas elava lapse, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias. Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (3) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (4) Erivajadustega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni soovituse alusel.

3. peatükk Õppe- ja kasvatuskorralduse alused  

§ 7.   Õppekava

  (1) Lasteaed töötab valdkonna eest vastutava ministri antud koolitusloa alusel, mis on riiklik dokument, andes lasteaiale õiguse viia läbi õppe- ja kasvatustegevust lasteaia õppekava alusel.

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (3) Lasteaia õppekavas esitatakse:
  1) lasteasutuse liik, üldandmed ja eripära; visioon, missioon, põhiväärtused;
  2) õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu, õpikäsitlus ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti;
  3) õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil;
  4) lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
  5) erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
  6) lapsevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus;
  7) õppekava uuendamise ja täiendamise kord;
  8) muud õppe- ja kasvatustegevusega seotud sätted pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekul.

  (4) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad pedagoogid, kaasates vanemaid. Õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (5) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse riikliku õppekava ja valla kultuurilist omapära ning rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (6) Lasteaia õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (7) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ning nende täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 8.   Arengukava

  (1) Lasteaial on oma arengukava, mis on koostatud koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) lasteasutuse arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitamine toimub lasteasutuse pidaja sätestatud korras.

§ 9.   Tööaeg

  (1) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (2) Lasteaia päevase lahtioleku otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

4. peatükk Lasteaia juhtimine  

§ 10.   Lasteaia direktor, tema pädevus

  (1) Lasteaia direktor:
  1) tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal;
  2) omab õiguse koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras;
  3) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  4) kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest;
  5) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteaia majandusliku seisu olulisest halvenemisest ja järelvalveorgani tehtud ettekirjutustest;
  6) koostab ja kehtestab kodukorra ning ametijuhendid;
  7) sõlmib, muudab ja ütleb üles Häädemeeste valla nimel töölepingud lasteaia personaliga;
  8) kehtestab lasteaia sisehindamise läbiviimise korra ja kinnitab sisehindamise aruande;
  9) kinnitab laste toidukulu päevamaksumuse;
  10) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab vallavanema ettepanekul ametisse vallavanem.

  (3) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 11.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud, kelle ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu töökorra kinnitab direktor.

§ 12.   Hoolekogu pädevus

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele, ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu pädevuses on:
  1) kuulata ära direktori aruanne lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) anda direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teha direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleda oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) kooskõlastada sisehindamise aruanne;
  6) otsustada lapse toidukulu päevamaksumus;
  7) otsustada teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud lasteaia tegevusega seotud küsimusi.

  (3) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (4) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (5) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

§ 13.   Hoolekogu liikmete valimise kord ning volituste kestus

  (1) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

  (2) Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus, kes ühtlasi nimetab hoolekogusse valla esindaja.

  (3) Hoolekogu liikmete volitused kehtivad kuni uute hoolekogu liikmete kinnitamiseni.

5. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused  

§ 14.   Laste õigused

  Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

6. peatükk Personali õigused ja kohustused  

§ 16.   Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi: personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

§ 17.   Personali koosseisu määramine ja töölepingud

  (1) Lasteaia personali koosseisu määrab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega ja tuginedes valdkonna eest vastutava ministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisule.

  (2) Töölepingud lasteaia personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

§ 18.   Konkursi korraldamine ja atesteerimine

  (1) Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kinnitab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 19.   Personali õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Personali tööülesanded ja -kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas õigusaktidega.

  (2) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta.

  (3) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (4) Personal tagab asutuse vara säilimise, selle taastamise ja täiendamise ning sihipärase kasutamise.

  (5) Personal jälgib lasteaia territooriumi, ruumide, sisseseade seisukorda, töökaitse- ja tuleohutusvahendite korrasolekut, rakendab abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

  (6) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

  (7) Pedagoogid on kohustatud nõustama vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

7. peatükk Vara, rahastamine, sisehindamine ja järelevalve 

§ 20.   Lasteaia vara ja rahastamine

  (1) Lasteaia käsutuses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Lasteaia rahastamine toimub riigieelarve vahenditest, vallaeelarve vahenditest, toetustest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja projektidest laekuvatest summadest.

  (3) Lasteaia pedagoogide töötasustamise alused kinnitab volikogu. Lasteaia õpetaja palga alammääras lepivad kokku vallavalitsuse esindajad ja lasteaia õpetajate esindajad.

§ 21.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist, mis on pidev protsess ja mille eesmärgiks on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng.

  (2) Sisehindamise aruandes väljatoodud tugevustest ja parendusvaldkondadest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava.

§ 22.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel Pärnu maavanem.

  (2) Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise haldusjärelevalve läbiviimise, selles tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega igaks õppeaastaks enne eelmise õppeaasta lõppu.

  (3) Lasteaia raamatupidamine on vallavalitsuse tsentraliseeritud raamatupidamises.

8. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 23.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber ning lõpetab tegevuse volikogu otsusel vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus teavitab kirjalikult ümberkorraldamise, -kujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest vähemalt viis kuud enne otsuse tähtaega Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

9. peatükk Põhimääruse muutmise kord  

§ 24.   Põhimääruse muutmine

  Põhimäärust muudetakse vastavalt vajadusele volikogu sätestatud korras.

10. peatükk Lõppsätted  

§ 25.   Lõppsätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Magnus Mõttus
vallavanem

Külliki Kiiver
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json